14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Beskikkelsesbekendtgørelsen § 1

Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om landinspektørers oplysningspligter paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af beskikkelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 63 af 18. January 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Ansøgning om beskikkelse som landinspektør
Ret til at få meddelt beskikkelse som landinspektør har, jf. § 1, stk. 2, i lov om landinspektørvirksomhed, enhver, der

  • 1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,

  • 2) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,

  • 3) har bestået dansk landinspektøreksamen og

  • 4) i mindst 3 år efter landinspektøreksamen har deltaget i udførelsen af almindeligt forekommende matrikulære arbejder ved ansættelse hos en praktiserende landinspektør, ved Geodatastyrelsens sønderjyske afdeling eller ved matrikelmyndigheden i Københavns Kommune eller Frederiksberg Kommune.

•••

Stk. 2 Geodatastyrelsen kan godkende, at ansættelse andre steder end de i stk. 1 nævnte medregnes i de 3 år efter reglerne i § 1, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed. Praktikophold i udlandet, som tages i betragtning efter reglerne i § 9 i lov om visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, kan medregnes med indtil 1½ år. Det er dog en betingelse herfor, at ansøgeren under praktikopholdet i væsentligt omfang har deltaget i fastlæggelse af ejendomsgrænser og ejendomsregistrering i øvrigt under vejledning og tilsyn af en person, som er berettiget til at udføre sådanne arbejde.

•••

Stk. 3 Ansøgeren bekræfter ved sin underskrift på ansøgningen, at kravene i stk. 1, nr. 1 og 2, er opfyldt. Til dokumentation for, at kravene i stk. 1, nr. 3 og 4, er opfyldt, indsendes kopi af eksamensbevis og erklæring fra ansættelsesstedet om omfanget og indholdet af det matrikulære arbejde, som ansøgeren har udført hos vedkommende. Endvidere indsendes kopi af dåbs-, navne- eller fødselsattest.

•••
profile photo
Profilside