14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Beskæftigelsesindsatsloven Kapitel 11

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 11

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af beskæftigelsesindsatsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. November 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Beskæftigelsesindsatsloven

Kapitel 11

Virksomhedspraktik og nytteindsats

§42 Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-511 og 14, og som enten har behov for en afklaring af beskæftigelsesmål, eller som på grund af mangelfulde faglige, sproglige eller sociale kompetencer kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud, kan få tilbud om virksomhedspraktik på en offentlig eller privat virksomhed.

Stk. 2 Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6 og 7, kan få tilbud om virksomhedspraktik.

Stk. 3 Tilbuddet gives med henblik på at afdække eller optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål.

Stk. 4 Personer, der er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, kan få tilbud om virksomhedspraktik som led i en uddannelsesrettet indsats.

§42a For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og 13, kan virksomhedspraktik tillige gives som nytteindsats, som består af udførelse af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere.

Stk. 2 Tilbuddet gives med det formål, at personen skal arbejde for sin ydelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan tilbuddet alene gives som rådighedsafprøvende tilbud, jf. § 23.

§42b Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, har ret til tilbud om virksomhedspraktik, som de selv har fundet, bortset fra nytteindsats efter § 42 a, såfremt betingelserne i dette kapitel i øvrigt er opfyldt.

Stk. 2 Arbejdsgiveren og den ledige aftaler varigheden af perioden med virksomhedspraktik.

§43 Personer i virksomhedspraktik efter §§ 42 og 42 a er ikke omfattet af de for lønmodtagere gældende regler fastsat i henhold til eller ved lov eller ved kollektiv overenskomst m.v.

Stk. 2 Personer i virksomhedspraktik er uanset bestemmelsen i stk. 1 omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

§44 Varighed
Et tilbud om virksomhedspraktik efter § 42 kan have en varighed, der udgør op til

  • 1) 4 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, dog 8 uger for personer, der modtager dagpenge på dimittendvilkår, jf. § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., såfremt personerne som minimum har gennemført en kort videregående uddannelse og ikke har været i ordinær beskæftigelse efter endt uddannelse,

  • 2) 4 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 12,

  • 3) 13 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 12, hvis personen ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud, og

  • 4) 13 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 3-71113 og 14.

Stk. 2 For personer, der er omfattet af stk. 1, nr. 3 og 4, kan perioden efter en konkret vurdering forlænges op til 26 uger. Hvis personen herefter ud fra en konkret individuel vurdering har særligt behov for en længere periode, kan perioden forlænges yderligere.

Stk. 3 For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, og som har fået en »Min Plan« efter § 28, stk. 2, kan varigheden fastsættes ud fra en konkret, individuel vurdering af det i »Min Plan« fastsatte behov for optræning.

Stk. 4 Et tilbud om virksomhedspraktik i form af nytteindsats, jf. § 42 a, kan have en varighed på op til 13 uger.

§45 Ydelser m.v.
Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, modtager under tilbud om virksomhedspraktik dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2 Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-5, 7 og 11-14, modtager under tilbuddet den ydelse, som personen er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik eller lov om sygedagpenge.

§46 For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, 7 og 11-14, kan der ved deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik ydes befordringsgodtgørelse efter § 82.

Stk. 2 For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 11-14, kan der ved deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik ydes godtgørelse efter § 83.

§47 I forbindelse med tilbud om virksomhedspraktik kan der ydes tilskud efter kapitel 14 til hjælpemidler, herunder til køb af arbejdsredskaber, jf. §§ 76 og 77.

§48 Forholdet til virksomhedens ansatte, konkurrenceforvridning m.v.
Der skal i såvel private som offentlige virksomheder være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud efter kapitel 12.

Stk. 2 Forud for etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte.

Stk. 3 Forud for etablering af virksomhedspraktik i form af nytteindsats skal etableringen have været drøftet mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten eller en medarbejderrepræsentant.

Stk. 4 For personer, der er i virksomhedspraktik i form af nytteindsats, kan det regionale arbejdsmarkedsråd dispensere fra rimelighedskravet efter ansøgning fra kommunen.

§49 Etablering af virksomhedspraktik, jf. §§ 42 og 42 a, må ikke være konkurrenceforvridende.

§49a (Ophævet)

§50 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler efter dette kapitel, herunder om, at der kan fastsættes nærmere betingelser for virksomhedspraktik hos private arbejdsgivere, om krav til omfanget af et tilbud om virksomhedspraktik samt regler om, hvornår betingelsen efter § 48 er opfyldt. Ministeren kan desuden fastsætte nærmere regler om nytteindsats som nævnt i § 42 a, herunder om indholdet, og hvad der forstås ved offentlige arbejdsgivere, og nærmere regler om muligheden for at dispensere fra rimelighedskravet efter § 48, stk. 4. Bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

profile photo
Profilside