14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Beskæftigelsesbekendtgørelsen Kapitel 2

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner kapitel 2

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af beskæftigelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 901 af 25. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Beskæftigelsesbekendtgørelsen

Kapitel 2

Arbejdspenge

§6 Grundbeløb og akkord
For beskæftigelse udbetaler kriminalforsorgsområdet et grundbeløb pr. time, jf. § 32, medmindre der anvendes akkord, jf. § 7, stk. 1.

Stk. 2 Beskæftiges en indsat ved eget arbejde i eller uden for fængsel eller arresthus, udbetaler kriminalforsorgsområdet normalt ikke vederlag for denne beskæftigelse. Tilsvarende gælder beboere på pensionerne, der beskæftiges ved eget arbejde.

Stk. 3 Til beboere på kriminalforsorgens pensioner udbetales ikke vederlag for deltagelse i undervisning uden for kriminalforsorgen, hvis den pågældende modtager offentlig ydelse til underhold. Tilsvarende udbetales ikke vederlag for deltagelse i almindelige praktiske gøremål såsom oprydning, havearbejde m.v., hvis beboeren har arbejdsindtægt eller modtager offentlig ydelse til underhold.

§7 Akkord kan alene anvendes til indsatte i fængsler, der udfører pakke- og montagearbejde på særafdelinger med særlige beskæftigelsesvilkår, og til indsatte i arresthusene.

Stk. 2 Kriminalforsorgsområdet skal tilstræbe at fastsætte akkorden således, at der ved en normal arbejdsindsats kan opnås et vederlag, der svarer til vederlaget til de timelønnede uden tillæg, jf. § 6, stk. 1. Der kan ved akkordarbejde højst udbetales et vederlag, der svarer til vederlaget til de timelønnede inklusive stabilitets- og kompetencetillæg, jf. § 9, stk. 1-2.

Stk. 3 Indsatte, der af disciplinære grunde er beskæftiget uden fællesskab med andre indsatte, herunder på grund af bortvisning, kan ikke opnå et vederlag, der overstiger vederlaget til de timelønnede uden tillæg, jf. § 6, stk. 1.

§8 Kan den indsatte ikke tilbydes beskæftigelse på grund af manglende arbejdsopgaver, udbetales grundbeløb pr. time uden tillæg, jf. § 6, stk. 1.

§9 Tillæg
Efter 4 ugers beskæftigelse på samme beskæftigelsessted kan kriminalforsorgsområdet udbetale et stabilitetstillæg pr. time, jf. § 32, under forudsætning af, at den indsatte har ydet en tilfredsstillende arbejdsindsats og udvist arbejdsmæssig stabilitet.

Stk. 2 En indsat, der opfylder betingelserne i stk. 1, kan efter yderligere 8 ugers beskæftigelse på samme beskæftigelsessted få udbetalt et kompetencetillæg pr. time, jf. § 32. Tildeling forudsætter en konkret vurdering af den indsattes arbejdsmæssige kvalifikationer.

Stk. 3 Har en indsat en faglig uddannelse, og beskæftiges den pågældende inden for dette fagområde, kan kriminalforsorgsområdet uanset det tidsmæssige krav om 12 ugers beskæftigelse i stk. 2 udbetale kompetencetillæg allerede fra beskæftigelsens påbegyndelse.

§10 For særlig påkrævet arbejde, der udføres mellem kl. 17.00 og kl. 6.00 eller på lørdage, søn- og helligdage, juleaftensdag eller halve fridage, udbetales et ulempetillæg pr. time, jf. § 32.

§11 For særlig påkrævet arbejde, som udføres ud over den daglige arbejdstid, der er fastsat for det pågældende arbejdsområde, udbetales et overarbejdstillæg, jf. § 32, der fastsættes som en procentdel af grundbeløbet inklusive eventuelle stabilitets- og kompetencetillæg.

§12 For hver helligdag eller juleaftensdag, der falder på en normal arbejdsdag, jf. § 4, stk. 4, udbetales et søgnehelligdagsvederlag, jf. § 32, hvis den indsatte har været i beskæftigelse de seneste 3 arbejdsdage inden helligdagen. Tilsvarende udbetales halvdelen af beløbet grundlovsdag.

profile photo
Profilside