14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Besættelsestidsloven § 64

Lov om erstatning til besættelsestidens ofre paragraf 64

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af besættelsestidsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 279 af 14. marts 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§64 Er retten til en ydelse i henhold til nærværende lov betinget af, at den begivenhed, hvorpå retten støttes, er sket her i landet eller har været en følge af en her i landet foretagen handling, kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, når omstændighederne taler derfor, dispensere fra kravet om denne betingelses opfyldelse.

•••

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal derhos i sådanne tilfælde, hvor ganske særlige omstændigheder måtte tale derfor, være berettiget til at ligestille udlændinge med danske statsborgere i henseende til rettigheder i henhold til nærværende lov.

•••

Stk. 3 Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser i henhold til stk. 1 og 2 kan under iagttagelse af reglerne i § 6 indankes for Ankestyrelsen.

•••
profile photo
Profilside