14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Beredskabsloven Kapitel 2

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af beredskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 314 af 03. April 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Beredskabsloven

Kapitel 2

Det statslige redningsberedskab

§4 Forsvarsministeren er øverste administrative myndighed for det statslige redningsberedskab.

Stk. 2 Forsvarsministeren fører tilsyn med det kommunale redningsberedskab. Forsvarsministeren kan bemyndige Beredskabsstyrelsen til at udøve tilsynet, herunder til at foretage prøvealarmering af redningsberedskabet. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§5 Beredskabsstyrelsen leder det statslige redningsberedskab og rådgiver myndighederne i spørgsmål om redningsberedskabet.

Stk. 2 Beredskabsstyrelsen skal udarbejde en plan for koordination og samarbejde mellem de myndigheder, der har ansvar for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af en nuklear ulykke.

Stk. 3 Planen, jf. stk. 2, skal revideres, i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang hvert fjerde år.

§6 Forsvarsministeren kan indgå aftale med foreninger, organisationer og private personer om, at disse bistår ved udførelsen af opgaver inden for det statslige redningsberedskab.

§7 Det statslige regionale redningsberedskab skal yde assistance til det kommunale redningsberedskab, hvis det skønnes påkrævet på grund af karakteren eller omfanget af en ulykke eller en katastrofe, herunder terror- og krigshandlinger.

§8 Beredskabsstyrelsen kan indgå aftale med offentlige myndigheder, virksomheder og andre, der har ansvar for beredskab og indsats eller opretholdelse af vigtige samfundsfunktioner, om, at det statslige regionale redningsberedskab varetager opgaver for eller yder bistand til disse.

profile photo
Profilside