Bemyndigelsesloven § 1e

Denne konsoliderede version af bemyndigelsesloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v.

Lov nr. 109 af 28. marts 1984,
jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 09. juni 2011,
som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012, lov nr. 1716 af 27. december 2018, lov nr. 1732 af 01. december 2020 og lov nr. 2305 af 08. december 2021

§ 1e

Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end Erhvervsstyrelsen, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.