Bemyndigelsesloven § 1b

Denne konsoliderede version af bemyndigelsesloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v.

Lov nr. 109 af 28. marts 1984,
jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 09. juni 2011,
som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012, lov nr. 1716 af 27. december 2018, lov nr. 1732 af 01. december 2020 og lov nr. 2305 af 08. december 2021

§ 1b

Det er forbudt at transportere produkter og teknologi, der er bestemt til anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der skal fremføre sådanne våben.

Stk. 2 Forbuddet i stk. 1 omfatter med de begrænsninger, der følger af straffelovens §§ 7, 10, 10 a og 10 b, også handlinger foretaget i udlandet.

Stk. 3 Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke transporter, der gennemføres uden for Danmark, i det omfang transporten sker i overensstemmelse med internationale aftaler om ikkespredning af masseødelæggelsesvåben.

Stk. 4 Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for danske militære myndigheder.