14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bemyndigelsesloven § 1

Lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bemyndigelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 635 af 09. juni 2011. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte bestemmelser, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af Den Europæiske Unions forordninger, der er vedtaget efter artikel 207 om ind- og udførsel i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, og Rådets foranstaltninger, der er vedtaget efter artikel 215 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, og som tager sigte på helt eller delvis at afbryde eller indskrænke de økonomiske forbindelser med et eller flere tredjelande.

•••

Stk. 2 Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr for ansøgninger, der indgives efter forordninger vedtaget efter artikel 207 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde. Ministeren kan ligeledes fastsætte regler om betaling af gebyr for slutbrugertjek og tekniske vurderinger, der indgår som led i behandlingen af sager efter de i 1. pkt. nævnte forordninger.

•••

Stk. 3 Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr for behandling af ansøgninger, der indgives i henhold til Rådets foranstaltninger vedtaget efter artikel 215 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde. Ministeren kan ligeledes fastsætte regler om betaling af gebyr for slutbrugertjek og tekniske vurderinger, der indgår som led i behandlingen af sager efter de i 1. pkt. nævnte foranstaltninger.

•••

Stk. 4 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at der ved visse ansøgninger om tilladelse til eksport af produkter med dobbelt anvendelse skal vedlægges en underskrevet ledelseserklæring om, at ansøgningen er behandlet og godkendt på ledelsesniveau.

•••

Stk. 5 For varer, der henhører under ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, udøves beføjelserne efter denne lov efter aftale med den pågældende minister.

•••
profile photo
Profilside