Bekendtgørelse vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler

Bekendtgørelse nr. 972 af 24. september 2004

I medfør af § 16 i lov nr. 451 af 9. juni 2004 om visse forbrugeraftaler fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Den erhvervsdrivende skal på papir eller et andet varigt medium give oplysning til forbrugeren om dennes fortrydelsesret i overensstemmelse med reglerne i §§ 10, 12 og 14 i lov om visse forbrugeraftaler, når aftalen indgås uden for den erhvervsdrivendes faste forretningssted, jf. lovens § 2, stk. 2, nr. 2, eller ved fjernsalg, jf. lovens § 4.

Stk. 2 Oplysningen skal gives i:

  • 1) en særlig formular eller

  • 2) aftaledokument, faktura, følgeseddel eller lignende læsbart dokument, der udfærdiges i anledning af den enkelte aftale.

Stk. 3 Oplysning, der gives i de under stk. 2, nr. 2, nævnte dokumenter, skal være tydeligt fremhævet ved f.eks. særlig skrifttype eller på lignende måde.

§ 2

I tilfælde, hvor aftalen indgås uden for den erhvervsdrivendes faste forretningssted, og angår køb af varer, bortset fra varer, som skal fremstilles eller tilpasses efter køberens individuelle behov, skal oplysning om fortrydelsesret efter § 1 gives ved anvendelse af den tekst, som fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse, jf. dog § 10.

§ 3

I tilfælde, hvor aftalen indgås uden for fast forretningssted, og angår levering af tjenesteydelse eller køb af varer, som skal fremstilles eller tilpasses efter forbrugerens individuelle behov, skal oplysning om fortrydelsesret efter § 1 gives ved anvendelse af den tekst, som fremgår af bilag 2 til denne bekendtgørelse, jf. dog § 10.

§ 4

Ved fjernsalgsaftaler om køb af varer, bortset fra varer, der skal fremstilles eller tilpasses efter forbrugerens individuelle behov, skal oplysning om fortrydelsesret efter § 1 i tilfælde, hvor den erhvervsdrivende ikke har påtaget sig at afhente varen hos forbrugeren ved dennes udøvelse af fortrydelsesretten, gives ved anvendelse af den tekst, som fremgår af bilag 3 til denne bekendtgørelse, jf. dog § 10.

§ 5

Ved fjernsalgsaftaler om køb af varer, bortset fra varer, der skal fremstilles eller tilpasses efter forbrugerens individuelle behov, skal oplysning om fortrydelsesret efter § 1 i tilfælde, hvor den erhvervsdrivende har påtaget sig at afhente varen hos forbrugeren ved dennes udøvelse af fortrydelsesretten, gives ved anvendelse af den tekst, som fremgår af bilag 4 til denne bekendtgørelse, jf. dog § 10.

§ 6

Ved fjernsalgsaftaler om køb af varer, der skal fremstilles eller tilpasses efter forbrugerens individuelle behov, skal oplysning om fortrydelsesret efter § 1 i tilfælde, hvor den erhvervsdrivende ikke har påtaget sig at afhente varen hos forbrugeren ved dennes udøvelse af fortrydelsesretten, gives ved anvendelse af den tekst, som fremgår af bilag 5 til denne bekendtgørelse, jf. dog § 10.

§ 7

Ved fjernsalgsaftaler om køb af varer, der skal fremstilles eller tilpasses efter forbrugerens individuelle behov, skal oplysning om fortrydelsesret efter § 1 i tilfælde, hvor den erhvervsdrivende har påtaget sig at afhente varen hos forbrugeren ved dennes udøvelse af fortrydelsesretten, gives ved anvendelse af den tekst, som fremgår af bilag 6 til denne bekendtgørelse, jf. dog § 10.

§ 8

Ved fjernsalgsaftaler om ikkefinansielle tjenesteydelser skal oplysning om fortrydelsesret efter § 1 gives ved anvendelse af den tekst, som fremgår af bilag 7 til denne bekendtgørelse, jf. dog § 10.

Stk. 2 Kravet efter stk. 1 gælder ikke i tilfælde omfattet af lovens § 12, stk. 4.

§ 9

Ved fjernsalgsaftaler om finansielle tjenesteydelser, jf. lovens § 5, skal oplysning om fortrydelsesret efter § 1 gives ved anvendelse af den tekst, som fremgår af bilag 8 til denne bekendtgørelse, jf. dog § 10.

§ 10

Ved afgivelse af oplysning i henhold til §§ 2-9 kan den erhvervsdrivende anvende en anden tekst end den tekst, der følger af det relevante bilag, hvis forbrugeren herved gives tilsvarende informationer som efter bilaget, og informationerne ikke gives på en mindre tydelig og forståelig måde. Den erhvervsdrivende kan dog undlade at medtage tekst, der ikke er relevant for den konkrete aftale.

§ 11

Samtidig med afgivelse af oplysning i henhold til §§ 2, 3, 5, 7, 8 eller 9 kan den erhvervsdrivende give forbrugeren en blanket, som denne kan anvende, hvis aftalen fortrydes. Blanketten skal angive navn og adresse på den, til hvem meddelelsen skal sendes. Eksempel på denne blanket er optrykt som bilag 9 til denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Hvis blanketten er en del af den formular eller det dokument, som indeholder oplysninger om fortrydelsesretten, skal den kunne afrives eller fraklippes den øvrige del af formularen eller dokumentet.

Stk. 3 Hvis den erhvervsdrivende ikke giver forbrugeren den i stk. 1 nævnte blanket, skal navn og adresse på den, til hvem meddelelse skal sendes, fremgå af det dokument, som indeholder oplysning om fortrydelsesretten.

§ 12

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2004.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 599 af 12. juli 1993 vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler ophæves.