14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om forsikringsaftaler

Bekendtgørelse nr. 973 af 24. september 2004

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om forsikringsaftaler

I medfør af § 34 h i lov om forsikringsaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986, som ændret ved lov nr. 451 af 9. juni 2004 om visse forbrugeraftaler, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Forsikringsselskabet skal på papir eller et andet varigt medium give oplysning til forbrugeren om dennes fortrydelsesret i overensstemmelse med reglerne i forsikringsaftalelovens §§ 34 d og 34 f.

Stk. 2 Oplysningen skal gives i:

  • 1) en særlig formular eller

  • 2) aftaledokument, faktura, følgeseddel eller lignende læsbart dokument, der udfærdiges i anledning af den enkelte aftale.

Stk. 3 Oplysning, der gives i de under stk. 2, nr. 2, nævnte dokumenter, skal være tydeligt fremhævet ved f.eks. særlig skrifttype eller på lignende måde.

§2 I tilfælde, hvor aftalen indgås ved fjernsalg, jf. lovens § 34 a, skal oplysning om fortrydelsesret efter § 1 gives ved anvendelse af den tekst, som fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse, jf. dog § 4.

§3 I andre tilfælde end de i § 2 nævnte skal oplysning om fortrydelsesret efter § 1 gives ved anvendelse af den tekst, som fremgår af bilag 2 til denne bekendtgørelse, jf. dog § 4.

§4 Ved afgivelse af oplysning i henhold til §§ 2 og 3 kan forsikringsselskabet anvende en anden tekst end den tekst, der følger af det relevante bilag, hvis forbrugeren herved gives tilsvarende informationer som efter bilaget, og informationerne ikke gives på en mindre tydelig og forståelig måde. Forsikringsselskabet kan dog undlade at medtage tekst, der ikke er relevant for den konkrete aftale.

§5 Samtidig med afgivelse af oplysning om fortrydelsesretten kan forsikringsselskabet give forbrugeren en blanket, som denne kan anvende, hvis aftalen fortrydes. Blanketten skal angive navn og adresse på det selskab, til hvilket meddelelsen skal sendes. Eksempel på denne blanket er optrykt som bilag 3 til denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Hvis blanketten er en del af den formular eller det dokument, som indeholder oplysninger om fortrydelsesretten, skal den kunne afrives eller fraklippes den øvrige del af formularen eller dokumentet.

Stk. 3 Hvis forsikringsselskabet ikke giver forbrugeren den i stk. 1 nævnte blanket, skal navn og adresse på det selskab, til hvilket meddelelse skal sendes, fremgå af det dokument, som indeholder oplysning om fortrydelsesretten.

§6 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2004.

profile photo
Profilside