Bekendtgørelse om ydelser til lægdommere og vidner m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 712 af 17. november 1987,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 613 af 07. juli 1997, bekendtgørelse nr. 1180 af 15. december 2000 og bekendtgørelse nr. 1503 af 14. december 2006

I henhold til § 87, § 90, § 93, stk. 7 og § 188 i lov om rettens pleje jfr. lovbekendtgørelse nr. 567 af 1. september 1986, som senest ændret ved lov nr. 385 og 386 af 10. juni 1987, § 109, stk. 4 i lov om leje jfr. lovbekendtgørelse nr. 524 af 11. august 1986, som senest ændret ved lov nr. 376 af 10. juni 1987, samt § 132, stk. 1 i lov om social bistand, jfr. lovbekendtgørelse nr. 171 af 25. marts 1987, som senest ændret ved lov nr. 391 af 10. juni 1987, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Der tilkommer nævninger, domsmænd, sagkyndige retsmedlemmer og andre lægdommere 600 kr. for hver dag og 120 kr. for hver nat, de i anledning af deres hverv må være borte fra hjemmet.

Stk. 2 Har sagens behandling strakt sig over et længere tidsrum, kan rettens formand undtagelsesvis tillægge en lægdommer en særlig godtgørelse, såfremt den pågældendes deltagelse i sagens behandling har påført ham et tab, som væsentligt overstiger det i stk. 1 nævnte vederlag.

§ 2

Der tilkommer vidner 40 kr. for hver påbegyndt periode af 2 timer, de i anledning af vidnepligten må være borte fra hjemmet, dog mindst 80 kr.

Stk. 2 Må det antages, at et vidne har haft udgifter eller tab, der overstiger den i stk. 1 nævnte godtgørelse, kan retten, hvis omstændighederne taler for det, tillægge vidnet en særlig godtgørelse herfor.

§ 3

Lægdommere og vidner har endvidere krav på godtgørelse til hotelophold og befordring efter de for ansatte i staten gældende regler.

Stk. 2 Der ydes dog befordringsgodtgørelse, hvis den pågældende må rejse mere end 3 kilometer for at nå til retten.

§ 4

Bestemmelserne i § 2, stk. 2, og § 3 finder efter begæring tilsvarende anvendelse med hensyn til personer, der efter indkaldelse har afgivet forklaring til politiet.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1987.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 154 af 19. april 1971 om ydelser til lægdommere og vidner m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 599 af 8. december 1977, ophæves.