Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1138 af 24. maj 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016

§ 15

Lån, der er ydet i form af obligationer, ansættes til kursen.

Stk. 2 Kontantlån, der er optaget i forbindelse med overdragelse af fast ejendom, og som modsvares af obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, ansættes til lånets pålydende. Er kontantlånet ikke optaget i forbindelse med overdragelsen, ansættes kursværdien til kursen for de underliggende obligationer.

Stk. 3 Indekslån ansættes til kursen for de underliggende obligationer gange den på overdragelsestidspunktet gældende indeksfaktor.

Stk. 4 Anslåede realkreditlån, der senere udbetales kontant, ansættes til den kurs, der er gældende den dag, de underliggende obligationer sælges. Anslåede realkreditlån, der senere overføres til låntagerens konto i Værdipapircentralen, ansættes til den kurs, der er gældende den dag, obligationerne overføres.

Stk. 5 Den kurs, der skal anvendes efter reglerne i stk. 1-4, er ”Alle handler Gennemsnitskurs” beregnet af OMX, Københavns Fondsbørs, der er gældende på den dag, hvor overdragelsestidspunktet indtræder, jf. § 14, stk. 1, 1. pkt., henholdsvis den dag, hvor obligationerne sælges, jf. stk. 4. For så vidt angår obligationer, der er optaget til handel på et andet reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, anvendes den seneste kurs, hvortil obligationerne er handlet på den relevante dag. Hvis der ikke er handlet den pågældende dag, anvendes den kurs, hvortil obligationerne senest er handlet i forhold til den relevante dag.