Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1138 af 24. maj 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016

§ 10

Et pengeinstitut opgør skatten af beskatningsgrundlaget opgjort efter § 8 under ét for alle den skattepligtiges ordninger under samme kontobetegnelse (sambeskattede ordninger). Skatten fordeles forholdsmæssigt på de forskellige ordninger.

Stk. 2 Tidligere års uudnyttede negative skatter kan fradrages i en ordnings positive skat efter stk. 1. En ordnings egne uudnyttede negative skatter fradrages før fradrag af uudnyttede negative skatter fra de andre sambeskattede ordninger, jf. dog 3. pkt. Har en eller flere af de sambeskattede ordninger uudnyttede negative skatter, der er ældre end ordningens egne uudnyttede negative skatter, fradrages disse uudnyttede negative skatter først. Hvis flere af de sambeskattede ordninger har uudnyttede negative skatter fra samme indkomstår, fradrages de pågældende ordningers uudnyttede negative skatter forholdsmæssigt i en ordnings positive skat. Har flere af de sambeskattede ordninger positive skatter, fordeles fradraget for de uudnyttede negative skatter forholdsmæssigt på de sambeskattede ordningers positive skatter.

Stk. 3 Pengeinstituttet beregner fradrag efter lovens § 20 for skat betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland.

Stk. 4 Tilbagesøgning af for meget betalt skat til fremmed stat, Færøerne eller Grønland foretages af pengeinstituttet på vegne af den skattepligtige. Det tilbagesøgte beløb indbetales på den pensionsopsparingskonto, som tilbagesøgningen vedrører.