Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1138 af 24. maj 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016

§ 1

Skattepligtige efter lovens § 1, stk. 2, og forsikringsselskaber m.v., der udbyder pensionsordninger omfattet af lovens § 1, stk. 1, skal udfylde og indsende de i lovens §§ 21-24 nævnte opgørelser på skemaer, der udarbejdes af SKAT. Skemaerne kan udfyldes og indsendes digitalt.

Stk. 2 Forsikringsselskaber m.v., der udbyder ordninger omfattet af lovens § 1, stk. 1, og som får meddelelse fra SKAT om, at de har pensionsberettigede, der er bosat i Grønland, skal give SKAT oplysninger om den samlede pensionsafkastskat for de cpr-numre, som forsikringsselskabet m.v. får oplyst af SKAT. Oplysningerne skal gives efter retningslinjer fastsat af SKAT.