Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven Kapitel 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1138 af 24. maj 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016

Kapitel 5 Opgørelse af beskatningsgrundlaget
§ 7

Ved afhændelse henholdsvis erhvervelse af obligationer, der tilhører indehavere af pensionsopsparingskonti omfattet af pensionsbeskatningslovens §§ 12 eller 13, gælder reglerne i stk. 2 og 3 ved opgørelsen af skattepligtige renter.

Stk. 2 Når overdragelsen af obligationer omfatter kuponrenter (vedhængende kuponer), medregnes ved afhændelse påløbne renter fra sidste rentetermin indtil handelstidspunktet (afviklingsdagen) i sælgerens beskatningsgrundlag for det indkomstår, hvor afviklingsdagen indtræder. Ved erhvervelse fratrækkes påløbne renter fra sidste rentetermin indtil afviklingsdagen i køberens beskatningsgrundlag for det indkomstår, hvor afviklingsdagen indtræder. Når de erhvervede obligationer befinder sig i køberens beholdning ved den efterfølgende rentetermin, medregnes hele terminsrenten i køberens beskatningsgrundlag for det indkomstår, hvor renteterminen indtræder.

Stk. 3 Når overdragelsen af obligationer ikke omfatter kuponrenter, fratrækkes ved afhændelse det køberen godtgjorte rentebeløb fra afviklingsdagen indtil den efterfølgende rentetermin i sælgerens beskatningsgrundlag for det indkomstår, hvor afviklingsdagen indtræder. Ved den efterfølgende rentetermin medregnes hele terminsrenten i kuponindehaverens beskatningsgrundlag for det indkomstår, hvor renteterminen indtræder. Ved erhvervelse medregnes det godtgjorte rentebeløb fra afviklingsdagen indtil den efterfølgende rentetermin i køberens beskatningsgrundlag for det indkomstår, hvor afviklingsdagen indtræder.

§ 8

Et pengeinstitut opgør beskatningsgrundlaget for skattepligtige som nævnt i lovens § 1, stk. 1, under ét for alle den skattepligtiges ordninger under samme kontobetegnelse.

Stk. 2 Pengeinstituttet opgør fradraget efter lovens § 10, stk. 1, under ét for alle den skattepligtiges ordninger under samme kontobetegnelse.

Stk. 3 Pengeinstituttet vælger på vegne af den skattepligtige, om reglerne i lovens § 20, stk. 3, skal finde anvendelse.

§ 9

Rettelser til et forsikringsselskabs m.v. opgørelser efter lovens §§ 21, 22, 23 og 23 a af skattepligtigt afkast efter lovens §§ 3, 4, 4 a, 5, 6, 7 og 8 kan indgives én gang i kvartalet, henholdsvis senest 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november, på et skema, der er udarbejdet af SKAT. Skemaet kan udfyldes og indsendes digitalt. Skemaet skal indsendes senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb.