Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven Kapitel 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1138 af 24. maj 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016

Kapitel 4 Pengeinstitutternes puljeordninger
§ 6

Et pengeinstitut skal for værdipapirer i en beholdning (pulje), hvor afkastet danner grundlag for rentetilskrivningen på pensionsopsparingskonti efter pensionsbeskatningslovens §§ 12 eller 13 og rateopsparingskonti efter pensionsbeskatningslovens §§ 11 A, 15 A og 15 B, jf. § 11 A, føre et særskilt regnskab. Det skal heraf fremgå, hvilke værdipapirer der befinder sig i puljen ved udgangen af regnskabsåret, herunder værdipapirernes nominelle værdi og kursværdien på det nævnte tidspunkt.

Stk. 2 Regnskabsgrundlaget skal omfatte de nødvendige posteringer gennem regnskabsåret for at følge, hvorledes de i regnskabet anførte oplysninger fremkommer. Obligationer skal benævnes ved fondskode. Øvrige værdipapirer skal benævnes på anden entydig måde.

Stk. 3 Puljens regnskabsår er kalenderåret. For nyoprettede puljer omfatter regnskabsperioden tiden fra oprettelsen til og med førstkommende 31. december.

Stk. 4 SKAT kan i særlige tilfælde tillade, at reglerne i stk. 3 om regnskabsperiode fraviges.