Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1423 af 27. juni 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 421 af 05. april 2022

I medfør af § 12, stk. 3, 2. pkt., i lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19, jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 17. januar 2022, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, nr. 27, i bekendtgørelse nr. 81 af 20. januar 2022 om delegation til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet af adgangen til udstedelse af bekendtgørelser:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Institutionens leder skal under de helt ekstraordinære forhold, som følger af foranstaltningerne efter loven og forebyggelsen og afhjælpningen i samfundet i forbindelse med covid-19, i et tæt samarbejde med institutionens øvrige ledere, undervisere og andre medarbejdere udfolde enhver mulig bestræbelse, herunder ved brug af ekstraordinære og usædvanlige løsninger, på i videst muligt omfang at afbøde de afledte virkninger på elevernes gennemførelse af erhvervsuddannelserne, herunder svendeprøver og andre afsluttende prøver, som vil være eller kunne være en følge af de foranstaltninger, som træffes som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. Målet hermed er, at elevernes muligheder for at gennemføre deres uddannelse, herunder deres svendeprøver og andre afsluttende prøver, sikres bedst muligt inden for de helt ekstraordinære rammer, som forebyggelsen og afhjælpningen i landet i forbindelse med covid-19 nødvendiggør.

Stk. 2 Institutionens leder skal i videst mulig udstrækning samarbejde med såvel faglige udvalg som andre institutioners ledere og er efter de almindelige regler herom ansvarlig over for bestyrelsen.

Stk. 3 Med henblik på at udfolde de bestræbelser, der er nævnt i stk. 1, finder reglerne i §§ 8-10 og § 12 anvendelse. Disse regler fraviger og supplerer bestemmelserne i lovgivningen om erhvervsuddannelser og om arbejdsmarkedsuddannelser i forbindelse med midlertidige foranstaltninger til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.

Stk. 4 Stk. 1-3 og §§ 8-10 og § 12 omfatter også tilfælde, hvor institutionen iværksætter foranstaltninger mod covid-19 på baggrund af en eller flere sundhedsfaglige anbefalinger herom, som omfatter skolen eller institutionen. Dette gælder dog ikke tilfælde, hvor den eller de sundhedsfaglige anbefalinger kan følges ved en eller flere mindre indgribende foranstaltninger mod covid-19.

Optagelse af elever på grundforløb
§ 2

(Ophævet)

Optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet
§ 3

(Ophævet)

Praktikuddannelsen
§ 4

(Ophævet)

Optag af elever i skolepraktik m.v.
§ 5

(Ophævet)

§ 6

(Ophævet)

Rammer for uddannelsers struktur
§ 7

(Ophævet)

Fravigelse fra regler om en prøves tilrettelæggelse
§ 8

Institutionen kan fravige regler om en prøves tilrettelæggelse, jf. stk. 2, hvis dette er nødvendigt som følge af foranstaltninger, som er eller har været iværksat for at forebygge og afhjælpe i forbindelse med covid-19.

Stk. 2 En fravigelse efter stk. 1 kan omfatte fravigelse fra eller supplering af følgende:

  • 1) Regler om gruppeprøver.

  • 2) Regler om udpegning eller godkendelse af tilsynsførende, der skal være hos eksaminanden under prøven, hvis eksaminanden befinder sig et andet sted end eksaminator og censor ved prøve med mundtlig besvarelse som videokonference, jf. eksamensbekendtgørelsens § 13, stk. 3.

  • 3) Beslutning om aflysning af prøver i et grundfag. Hvis institutionen beslutter at aflyse prøven, ophøjes standpunktskarakter til prøvekarakter i faget.

  • 4) Beslutning om aflysning af prøve og ophøjelse af standpunktskarakter til prøvekarakter i uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet under skolelukningen.

  • 5) Beslutning om, hvorvidt prøve i det uddannelsesspecifikke fag på grundforløbet (grundforløbsprøven) skal gennemføres. Hvis institutionen beslutter at aflyse prøven, ophøjes standpunktskarakter til prøvekarakter.

  • 6) Regler om grundforløbsprøvens og den afsluttende prøves indhold, så praktiske elementer erstattes af mundtlige eller skriftlige elementer.

Stk. 3 Det faglige udvalg skal inddrages ved en institutions beslutning efter stk. 2, nr. 6, hvis beslutningen indebærer, at krav til en afsluttende prøve fraviges.

Udskydelse af afsluttende prøver, herunder svendeprøver
§ 9

Institutionen kan beslutte, at en afsluttende prøve, herunder svendeprøve, som selv ikke under udfoldelse af de bestræbelser, som er nævnt i § 1, stk. 1, kan gennemføres inden uddannelsens planlagte afslutning som følge af foranstaltninger, som er eller har været iværksat for at forebygge og afhjælpe i forbindelse med covid-19, gennemføres på et senere tidspunkt, hvor prøven kan gennemføres i overensstemmelse med reglerne herom.

Stk. 2 Udskydes tidspunktet for afholdelse af en afsluttende prøve, jf. stk. 1, kan virksomheden og eleven, hvis de kan opnå enighed herom, aftale at forlænge uddannelsestiden, indtil prøven er afholdt.

Administrative svendebeviser og uddannelsesbeviser
§ 10

Såfremt institutionen beslutter at udskyde svendeprøven, jf. § 9, stk. 1, kan det faglige udvalg for de konkrete uddannelser, som udvalget fastsætter inden for sit område, efter indstilling fra institutionen udstede et administrativt svendebevis eller uddannelsesbevis til eleven, hvis eleven har mindre end tre måneder tilbage af sin uddannelse og hvis der foreligger en praktikerklæring. I sin indstilling til det faglige udvalg skal institutionen tage stilling til, om eleven har opnået kompetencer, der svarer til uddannelsens faglige mål. Det administrative svendebevis eller uddannelsesbevis har samme retsvirkning som et almindeligt svendebrev eller uddannelsesbevis.

§ 11

(Ophævet)

Prøver i arbejdsmarkedsuddannelserne
§ 12

En udbyder, der som led i undervisningen, herunder nødundervisning, afholder prøver, tilrettelægger prøvens afholdelse i forhold til de helt usædvanlige forhold af praktisk og anden art, som forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 medfører, jf. dog stk. 3. Udbyderen skal have sikkerhed for, at det er den kursist, som skal deltage i prøven, som faktisk gør dette, og at dette sker uden uberettiget bistand fra andre og uden brug af hjælpemidler, som kursisten ikke må anvende under prøven.

Stk. 2 En udbyder kan undlade at afholde en prøve eller kan udskyde en prøve, hvis dette er nødvendigt som følge af foranstaltninger, som er eller har været iværksat for at forebygge og afhjælpe i forbindelse med covid-19, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Reglerne i stk. 1 og 2 gælder ikke for prøver på arbejdsmarkedsuddannelser, som også eller udelukkende er reguleret i anden lovgivning end lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område, i det omfang denne anden lovgivning er til hinder herfor.

Stk. 4 Aflyser en udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser en prøve, jf. stk. 1 og 2, kan udbyder først udstede et AMU-bevis til kursisten, når kursisten efterfølgende aflægger og består en prøve svarende til den aflyste prøve. Udbyder udsteder dog ved undervisningens afslutning dokumentation for, at kursisten har deltaget i undervisningen.

Ikrafttræden
§ 13

Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1229 af 22. august 2020 om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 ophæves.