Bekendtgørelse om videregivelse af personoplysninger fra Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) til Statens Serum Institut med henblik på instituttets varetagelse af sine myndighedsopgaver i forbindelse med information til den registrerede om tilbud og påmindelse om vaccination mod Coronavirussygdom (COVID-19)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 299 af 26. februar 2021

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på personoplysninger om navn, personnummer eller anden identifikation og helbredsoplysninger i Registeret for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS), som behandles med henblik på at udføre statistiske og videnskabelige undersøgelser i medfør af databeskyttelseslovens § 10, stk. 1, om personer, der ifølge Sundhedsstyrelsen tilhører en risikogruppe, som har øget risiko for at udvikle et alvorligt forløb ved Coronavirussygdom (COVID-19).

§ 2

Sundhedsdatastyrelsen kan i relevant omfang videregive personoplysninger nævnt i § 1 til Statens Serum Institut med henblik på instituttets videre behandling, når det er nødvendigt for, at instituttet kan varetage sin myndighedsopgave med at informere de registrerede om tilbud og påmindelse om vaccination mod Coronavirussygdom (COVID-19).

§ 3

Den registreredes interesser skal sikres ved, at Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut fastsætter relevante tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre et passende sikkerhedsniveau i forbindelse med behandlingen af personoplysningerne i medfør af § 2, jf. artikel 32 i den generelle forordning nr. 2016/679 om beskyttelse af personoplysninger (databeskyttelsesforordningen).

Stk. 2 Statens Serum Institut sikrer, at de personoplysninger, der er modtaget fra Sundhedsdatastyrelsen, ikke senere behandles til andre formål end beskrevet i § 2.

Ikrafttrædelse m.v.
§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. februar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. september 2021.