Bekendtgørelse om videregivelse af fortrolige oplysninger om visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark til andre myndigheder

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 959 af 26. juni 2023

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Bekendtgørelsens anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse regulerer Erhvervsministeriets og Erhvervsstyrelsens adgang til at videregive fortrolige oplysninger om visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark med henblik på screening af udenlandske investeringer m.v. efter investeringsscreeningsloven, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på oplysninger, som er klassificerede i henhold til cirkulære nr. 10338 af 17. december 2014 om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt (sikkerhedscirkulæret).

Stk. 3 Videregivelse efter bestemmelserne i bekendtgørelsen sker i overensstemmelse med reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2019/452 af 19. marts 2019 om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen med senere ændringer.

Stk. 4 Adgangen til at videregive oplysninger efter § 2, stk. 3, omfatter alle fortrolige oplysninger, som Erhvervsstyrelsen får kendskab til gennem varetagelse af myndighedsopgaver efter investeringsscreeningsloven.

Tavshedspligt og udveksling af oplysninger
§ 2

Erhvervsstyrelsens og Erhvervsministeriets ansatte er under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som de får kendskab til gennem varetagelse af myndighedsopgaver efter investeringsscreeningsloven, jf. dog stk. 3, og investeringsscreeningslovens § 30. Det samme gælder personer, der udfører serviceopgaver som led i Erhvervsstyrelsens drift, og eksperter, der handler på Erhvervsstyrelsens vegne. Dette gælder også efter ansættelses- eller kontraktforholdets ophør.

Stk. 2 Samtykke fra den, som tavshedspligten tilsigter at beskytte, berettiger ikke personer som nævnt i stk. 1 til at videregive fortrolige oplysninger.

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at fortrolige oplysninger videregives til:

 • 1) Statsministeriet.

 • 2) Rigsombudsmanden i Grønland.

 • 3) Rigsombudsmanden på Færøerne.

 • 4) Udenrigsministeriet.

 • 5) Finansministeriet og underliggende myndigheder.

 • 6) Justitsministeriet og underliggende myndigheder.

 • 7) Skatteministeriet og underliggende myndigheder.

 • 8) Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og underliggende myndigheder.

 • 9) Indenrigs- og Sundhedsministeriet og underliggende myndigheder.

 • 10) Transportministeriet og underliggende myndigheder.

 • 11) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og underliggende myndigheder.

 • 12) Børne- og Undervisningsministeriet og underliggende myndigheder.

 • 13) Forsvarsministeriet og underliggende myndigheder.

 • 14) Uddannelses- og Forskningsministeriet og underliggende myndigheder.

 • 15) Erhvervsministeriet og underliggende myndigheder.

 • 16) Udlændinge- og Integrationsministeriet og underliggende myndigheder.

 • 17) Beskæftigelsesministeriet og underliggende myndigheder.

 • 18) Social-, Bolig- og Ældreministeriet og underliggende myndigheder.

 • 19) Miljøministeriet og underliggende myndigheder.

 • 20) Kulturministeriet og underliggende myndigheder.

 • 21) Kirkeministeriet og underliggende myndigheder.

 • 22) Ministeriet for Digitalisering og Ligestilling og underliggende myndigheder.

 • 23) Alle danske regioner.

 • 24) Danmarks Nationalbank.

 • 25) Finansiel Stabilitet.

 • 26) Det Udenrigspolitiske Nævn.

 • 27) Udvalget Vedrørende Efterretningstjenesternes Arbejde.

 • 28) Europa-Kommissionen, tilsynsmyndigheder for screening af udenlandske direkte investeringer i andre EU-lande, EØS-lande og lande, der er medlem af NATO, under forudsætning af, at modtagerne af oplysningerne alene anvender disse til det formål, hvormed oplysningerne er indhentet.

Stk. 4 Alle, der i henhold til stk. 3, nr. 1-28, modtager fortrolige oplysninger fra Erhvervsstyrelsen eller Erhvervsministeriet, er med hensyn til disse oplysninger undergivet tavshedspligten som nævnt i stk. 1.

Ikrafttræden
§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1455 af 24. juni 2021 om videregivelse af fortrolige oplysninger om visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark til andre myndigheder, ophæves.