14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen) Kapitel 6

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 195 af 07. marts 2008. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen)

Kapitel 6

Straf og ikrafttrædelse

§17 Overtrædes reglerne i § 10, stk. 4, eller § 13, stk. 2, 3 eller 4, for­sætligt eller ved grov uagtsomhed kan handlingen straffes med bøde med­mindre højere straf er for­skyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2 Efter § 8, stk. 3 i BBR-loven, kan der pålægges selskaber m.v. (juridiske per­soner) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§18 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2008.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 860 af 28. september 2001 om ad­gangen til at modtage data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) samt data sammenstillet med flere ejen­domsdataregistre m.v. og digitale kort ophæves.

profile photo
Profilside