Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 195 af 7. marts 2008,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2010

I medfør af § 25 F, stk. 4, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998, som ændret ved lov nr. 575 af 6. juni 2007, samt § 6, stk. 3, 5 og 6, § 7, stk. 1 og 5, og § 8, stk. 2-3, i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002, som ændret ved § 3 i lov nr. 575 af 6. juni 2007, fastsættes efter bemyndigelse i § 1 i bekendtgørelse nr. 359 af 23. maj 2005 om henlæggelse af visse beføjelser på boligområdet til Erhvervs- og Byggestyrelsen samt om afskæring af klageadgang:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Videregivelsens hovedprincipper
§ 1

Der meddeles oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) efter § 5, stk. 1-4, i lov om bygnings- og boligregistrering.

§ 2

Data fra BBR videregives gennem Den Offentlige Informationsserver (OIS) som opslag på den enkelte ejendom enten alene eller sammenstillet med andre oplysninger om fast ejendom eller stedbestemte oplysninger.

Stk. 2 Data fra BBR kan efter aftale med EBST videregives udenom OIS, fx via webservices.

Stk. 3 Data fra BBR videregives til rekvirenter gennem OIS i form af masse­udtræk enten alene eller sammenstillet med andre oplysninger om fast ejendom eller sted­bestemte oplysninger.

Stk. 4 Ved rekvirenter forstås i denne bekendtgørelse slutbrugere af data købt gen­nem distributørordningen, jf. kapitel 3.

§ 3

Der kan ikke gives adgang til eller ske videregivelse af oplysninger, såfremt inter­essen i at få kendskab til disse findes at burde vige for afgørende hensyn til of­fentlige interesser, herunder navnlig til statens og den offentlige sikkerhed. Den registreredes indsigtsret reguleres efter reglerne i lov om behandling af personoplysninger.

§§ 4-5

(Ophævet)

§ 6

Efter § 6, stk. 1, i lov om bygnings- og boligregistret kan data fra BBR anvendes med henblik på markedsføring under iagttagelse af reglerne herom i lov om behand­ling af personoplysninger og lov om markedsføring.

§ 7

Der kan meddeles oplysninger fra eftersyn foretaget efter byggelovens kapitel 4 A.

Kapitel 2 Primær brugeradgang til BBR
§ 8

Kommunalbestyrelsen er primærbruger af BBR-systemet, jf. bekendtgørelse om finansiering af bygnings- og boligregistret og bemyndigelse til Kommune Holding A/S, og har dermed adgang til enkelt- eller masseopslag i BBR-data for hele landet i for­bindelse med løsningen af egne offentlige forvaltningsopga­ver.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan offentliggøre BBR-data for eget geografisk om­råde på egne hjemmesider til brug for enkeltopslag.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen må benytte BBR-data for eget geografisk område med henblik på løsningen af specifikke opgaver, herunder til brug for underleverandører. Disse data må ikke videregives, men kan offentliggøres til sagens parter som en del af sagens behandling.

§ 9

Med henblik på løsning af of­fentlige forvaltningsopgaver kan Erhvervs- og Byggestyrelsen tildele øvrige primære brugere, herunder andre offentlige myndigheder, adgang til data i hele eller dele af BBR-systemet, jf. bekendtgørelse om finansiering af bygnings- og boligregistret og bemyndigelse til Kommune Holding A/S. Disse data må ikke videregives, men kan offentliggøres til sagens parter som en del af sagens behandling fx i form af en vurderingsmeddel­else.

Stk. 2 Adgangen til aktuelle BBR-data sker ved enkelt­opslag i eller udtræk fra en browserløsning, jf. dog § 3.

Kapitel 3 Datadistributørordningen
§ 10

Offentlige og private virksomheder, der på forretningsmæssigt eller andet lov­ligt grundlag ønsker at videregive BBR-data eller andre oplysninger om fast ejendom, der indgår i OIS, kan etablere sig som datadistributører efter indgåelse af en kontrakt med Erhvervs- og Byggestyrelsen om vilkårene for videregivelse af de pågældende data.

Stk. 2 Ved databehandling skal datadistributørerne logge al trafik såvel ind- som ud­gående.

Stk. 3 Forinden videregivelse af data, der ikke er omfattet af bilag 2, skal data­distributøren indgå en slutbrugerkontrakt med rekvirenten om vilkårene for leve­ringen.

Stk. 4 Det påhviler datadistributørerne at iagttage, at reglerne i lov om behandling af personoplysninger og lov om markedsføring følges, inden videregivelse til rekviren­ter finder sted.

§ 11

Rekvirenter, jf. § 2 stk. 4, kan gennem en datadistributør få adgang til masse­udtræk af data fra BBR samt øvrige ejendomsrelaterede registre, der indgår i OIS.

Stk. 2 De i stk. 1 anførte data omfatter alene ejendomsdata og digitale kort, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen er dataansvarlig myndighed eller har indgået aftale med den dataansvarlige myndighed om sammenstilling og videregivelse af data.

§ 12

BBR-data eller sammenstillede data som er nævnt i bilag 2 kan for en flerhed af ejen­domme rekvireres hos en datadistributør eller fra andre parter uden indgåelse af slutbru­gerkontrakt.

Stk. 2 Data erhvervet efter bestemmelsen i stk. 1 må videregives og offentliggøres under iagttagelse af reglerne herom i lov om behandling af personoplysninger og lov om markedsføring.

Kapitel 4 Almen adgang til data
§ 13

Erhvervs- og Byggestyrelsen kan på internettet i egne eller andre offentlige IT-løsninger give almen adgang til oplysninger i BBR og øvrige oplysninger om fast ejendom eller stedbestemte oplysninger.

Stk. 2 Oplysningerne må kun tilgås manuelt som enkeltopslag uden anvendelse af automatiserede løsninger til indhentelse af oplysningerne. Dog kan der ske automati­seret indhentning af oplysninger fra de webservices, der indgår i OIS.

Stk. 3 Oplysninger indhentet efter stk. 1 må ikke videregives eller offentliggøres på anden måde af andre end den registrerede ejer af den pågældende ejendom. Dog må oplysninger fra offentlige webservices samt oplysninger omfattet af bilag 2 videre­gives og offentliggøres under iagttagelse af reglerne i lov om behandling af person­oplysninger, når det ikke sker til markedsføringsformål.

Stk. 4 Oplysninger indhentet efter stk. 1 må ikke anvendes til markedsføring und­tagen, hvor ejeren selv ønsker at markedsføre sin ejendom.

Stk. 5 Erhvervs- og Byggestyrelsen kan yderligere begrænse adgangen til videre­givelse af fx kortoplysninger indhentet efter stk. 1 ved angivelse af vilkår herom på de i stk. 1 nævnte tjenester.

§ 14

Udskrifter under betegnelsen BBR-meddelelse eller BBR-andelsboligud­skrift kan alene rekvireres via offentlige internettjenester eller ved henvendelse til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2 Videregivelse og offentliggørelse efter stk. 1 kan kun ske, når Erhvervs- og Byggestyrelsen har godkendt format og dataindhold af BBR-meddelelsen henholdsvis BBR-andelsboligudskriften.

Kapitel 5 Gebyrer og betaling
§ 15

For data meddelt i form af en BBR-meddelelse, jf. § 14 kan kommunal­bestyrel­sen opkræve et gebyr på højst kr. 70,00.

Stk. 2 Der opkræves ikke gebyr for data, der efter § 14, stk. 1, fremvises på inter­nettet som enkeltopslag, herunder BBR-meddelelsen eller BBR-andelsboligudskrif­ten, medmindre adgang til sådanne data er pålagt en afgift efter anden lov­givning.

§ 16

Datadistributører har mod betaling adgang til data via et distributionsnet og kan på markedsvilkår videresælge disse.

Kapitel 6 Straf og ikrafttrædelse
§ 17

Overtrædes reglerne i § 10, stk. 4, eller § 13, stk. 2, 3 eller 4, for­sætligt eller ved grov uagtsomhed kan handlingen straffes med bøde med­mindre højere straf er for­skyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2 Efter § 8, stk. 3 i BBR-loven, kan der pålægges selskaber m.v. (juridiske per­soner) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 18

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2008.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 860 af 28. september 2001 om ad­gangen til at modtage data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) samt data sammenstillet med flere ejen­domsdataregistre m.v. og digitale kort ophæves.