Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 596 af 26. maj 2023

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Overgangsbestemmelser for tanke og køretøjer til national vejtransport af farligt gods
 • Bilag 2 Særlige bestemmelser for national vejtransport af affald, der er farligt gods
 • Bilag 3 Vejtransport af farligt gods, der er underlagt transportrestriktioner, herunder tvangsruter, i tættere bebygget område
 • Bilag 4 Tjekliste
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods med køretøjer ad vej, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter.

Stk. 2 Bekendtgørelsen gælder endvidere for af- og pålæsning og anden håndtering af farligt gods, der finder sted som led i en transport efter stk. 1.

Stk. 3 Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal definitionerne i ADR samt følgende definitioner lægges til grund:

 • 1) ADR: Den til enhver tid gældende Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej med bilag og supplementer.

 • 2) ADR-attest: Godkendelsesattest, der kan udstedes, når køretøjet m.v. er omfattet af § 20. Attesten skal være udformet i henhold til bestemmelserne i ADR. ADR-attester er gyldige ved både international og national vejtransport.

 • 3) National godkendelsesattest: Godkendelsesattest, der kan udstedes, når køretøjet m.v. er omfattet af § 20 eller af en eller flere af de særlige bestemmelser, der er nævnt i bilag 1, kapitel I og II. Attestens udformning kan afvige fra ADR-attesten. Sådanne godkendelsesattester er alene gyldige ved national vejtransport.

 • 4) National vejtransport: Vejtransport, som udelukkende finder sted inden for Danmarks grænser.

 • 5) Køretøj: Køretøj, som defineret i færdselsloven, og som er registreringspligtigt efter gældende bestemmelser herom, samt ikke-registreringspligtigt køretøj, herunder blokvogn, der trækkes af registreringspligtigt køretøj.

 • 6) Tank: Når ordet anvendes alene: Tankcontainer, UN-tank, aftagelig tank, fast tank, element i batterikøretøj eller MEGC.

 • 7) Tryktank: Tank, hvori der transporteres stofferne UN 1051, UN 1052 eller UN 1790 med mere end 85 pct. hydrogenflourid eller stoffer hørende til klasse 2, eller som fyldes eller tømmes ved hjælp af en gas ved et overtryk.

 • 8) Kompetent myndighed: Den offentlige myndighed i Danmark, der udsteder godkendelser og tilladelser m.v., hvor det kræves i henhold til ADR.

Kapitel 2 Generelle bestemmelser
§ 2

Vejtransport af farligt gods skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse og ADR med de særlige aftaler, som Danmark måtte have indgået i henhold hertil, jf. dog stk. 2 og 3, samt §§ 6-12, § 15, stk. 2, § 16, stk. 2, § 18, § 27, stk. 2, og § 28, stk. 2.

Stk. 2 National vejtransport af farligt gods, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, og til hvilke der er udstedt en konverteret national godkendelsesattest (konverteringsattest), skal foregå efter ADR med de overgangsbestemmelser for tanke og køretøjer, der fremgår af bilag 1.

Stk. 3 National vejtransport af affald, der indeholder farligt gods, kan udføres efter bestemmelserne i ADR med de afvigelser, der fremgår af bilag 2.

§ 3

Hvor der i denne bekendtgørelse ikke er udpeget en kompetent myndighed, er Færdselsstyrelsen den kompetente myndighed i henhold til ADR.

§ 4

Enhver, som er involveret i vejtransport af farligt gods efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse, skal udvise forsigtighed og agtpågivenhed, så skade på liv, helbred, miljø eller materielle værdier forebygges.

Stk. 2 Enheder på et køretøj eller i en last, der omfatter farligt gods, skal være forsvarligt stuvet på køretøjet og skal være fastgjort eller fastkilet, så de enkelte enheder eller dele af lasten ikke kan forskubbe sig i forhold til hinanden eller til køretøjet under normale transportforhold.

§ 5

Spild eller udslip af farligt gods skal omgående anmeldes til alarmcentralen (1-1-2), når der er pligt hertil i henhold til ADR.

Stk. 2 Spild eller udslip af farligt gods, der ikke er omfattet af stk. 1, skal omgående anmeldes til alarmcentralen (1-1-2), medmindre spildet eller udslippet umiddelbart kan fjernes eller uskadeliggøres af de tilstedeværende.

Stk. 3 Rapportering om alvorlige ulykker eller hændelser i henhold til afsnit 1.8.5 i ADR skal af henholdsvis læsseren, påfylderen, transportøren, aflæsseren eller modtageren ske til Beredskabsstyrelsen. Rapporteringen skal ske senest 1 måned efter ulykken eller hændelsen.

§ 6

Denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på vejtransport af farligt gods, der udføres med køretøjer, som tilhører de danske og udenlandske væbnede styrker eller med køretøjer, som disse er ansvarlige for.

§ 7

Med undtagelse af § 4 og § 5, stk. 2, finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse ikke anvendelse på motorredskaber, der i medfør af lov om registrering af køretøjers § 2, stk. 2, nr. 1, er fritaget for registrering, og for traktorer, der i medfør af lov om registrering af køretøjers §§ 3 og 4 er fritaget for registrering, samt for påhængskøretøjer hertil. Dette gælder endvidere for registrerede traktorer, når disse benyttes til kørsel omfattet af lov om registrering af køretøjers §§ 3 og 4.

§ 8

Med undtagelse af § 4, § 5, stk. 2, og § 41, finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse ikke anvendelse på national vejtransport af farligt gods foretaget af private personer med et køretøj registreret i Danmark, når godset er emballeret til detailsalg og er beregnet til deres personlige eller hjemlige brug eller fritids- eller sportsaktivitet, forudsat at der er truffet foranstaltninger til forebyggelse af udslip af indholdet under normale transportforhold, jf. dog stk. 2-5. Farligt gods, der transporteres i IBC’er, storemballager eller tanke, anses ikke for at være emballeret til detailsalg.

Stk. 2 Den samlede mængde fyrværkeri må ikke overskride 5 kg nettoeksplosivstofmængde (NEM) pr. transporterende enhed.

Stk. 3 Ved transport af fyrværkeri må der ikke samtidig transporteres andet farligt gods.

Stk. 4 Den samlede mængde flaskegas (LPG) må ikke overskride 40 kg netto pr. transporterende enhed.

Stk. 5 Ved transport af brandfarlige væsker emballeret i genopfyldelige beholdere påfyldt af eller for private personer, må den samlede mængde ikke overskride 60 liter pr. beholder og 240 liter pr. transporterende enhed.

§ 9

Med undtagelse af § 4, § 5, stk. 2, og § 41, finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse ikke anvendelse på virksomheders nationale vejtransport af eget affald, der er farligt gods, når affaldet i karakter svarer til det husholdninger har adgang til genbrugspladser med, eller når affaldet udgør klinisk risikoaffald fra virksomheder i sundhedssektoren, forudsat at affaldet transporteres til nærmeste mulige genbrugsplads eller for så vidt angår klinisk risikoaffald til nærmeste mulige genbrugsplads eller apotek, og at der ikke er tale om en henteordning for affald.

Stk. 2 Vejtransport af farligt gods foretaget af virksomheder efter stk. 1, skal i øvrigt ske på følgende betingelser:

 • 1) Affaldet må ikke være eksplosive stoffer og genstande, smittefarlige stoffer i kategori A eller radioaktive stoffer, jf. kriterierne herfor i del 2 i ADR, bortset fra eksplosive genstande, der i henhold til disse kriterier er klassificeret som 1.4S.

 • 2) Den samlede mængde farligt gods må højst udgøre 200 kg (brutto) pr. transporterende enhed.

 • 3) Affaldet skal være emballeret i originalemballagen og kun, hvis dette ikke er muligt, i andre emballager af god kvalitet, som er egnede til det pågældende indhold, og som kan modstå de påvirkninger, der kan forventes under normale transportforhold.

 • 4) Emballagen skal være udformet og lukket på en måde, der forebygger udslip af indholdet under normale transportforhold.

 • 5) Det farlige gods må ikke pakkes sammen med andet farligt gods eller andet gods, hvis godset på farlig måde kan reagere indbyrdes.

§ 10

Med undtagelse af § 4 og § 5, stk. 2, finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse ikke anvendelse på national vejtransport af lagerbeholdere, som

 • 1) ikke er eller har været godkendt i henhold til ADR,

 • 2) er beregnet og bruges til midlertidig opstilling, eksempelvis på byggepladser,

 • 3) har indeholdt gasser i klasse 2, gruppe A, O eller F, eller stoffer i klasse 3 eller klasse 9 tilhørende emballagegruppe II eller III eller pesticider i klasse 6.1 tilhørende emballagegruppe II eller III, og

 • 4) transporteres i tom og urenset stand med henblik på lagerbeholdernes kassation, reparation eller flytning til nyt oplagssted under overholdelse af stk. 2.

Stk. 2 Ved transport af de i stk. 1, nævnte lagerbeholdere skal alle åbninger med undtagelse af eventuelle trykaflastningsanordninger være hermetisk lukkede. Der skal endvidere være truffet foranstaltninger til at forhindre udslip under normale transportforhold.

Stk. 3 Stk. 1, finder ikke anvendelse på lagerbeholdere, der har indeholdt desensibiliserede eksplosive stoffer, som det er forbudt at transportere i henhold til ADR.

§ 11

National vejtransport af farligt gods, der foregår inden for en eller flere sammenhængende ejendomme, hvor virksomhedsarealet er særligt afspærret, indhegnet eller på anden måde afgrænset fra øvrig vej, kan i de tilfælde, hvor transporten indgår som et led i håndteringen af godset inden for arealet, finde sted, når bestemmelserne i § 4, § 5, stk. 2, og § 14, og følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Køretøjer og tanke skal godkendes, jf. §§ 20-24.

 • 2) Den transporterende enhed eller, hvor det er relevant påhængskøretøjet, skal være afmærket i henhold til de relevante bestemmelser i ADR om orangefarvede skilte og faresedler.

 • 3) Det farlige gods skal transporteres i overensstemmelse med bestemmelserne i ADR om sammenlæsningsforbud.

 • 4) Den transporterende enhed skal være udstyret med mindst en håndildslukker til brandklasse A, B og C med en kapacitet på mindst 6 kg pulver eller tilsvarende kapacitet for andre slukningsmidler. Slukningsmidlet skal være egnet til brug på et køretøj. Slukkeren skal opfylde kravene i de relevante standarder i DS/EN 3 serien.

 • 5) Føreren skal have gennemført den særlige uddannelse for førere af køretøjer med farligt gods i henhold til afsnit 8.2.1 i ADR eller en uddannelse i henhold til kapitel 1.3 i ADR.

Stk. 2 Ved kortere vejtransport mellem to eller flere adskilte virksomhedsområder kan transporten efter skriftlig tilladelse fra politiet gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1.

§ 12

National vejtransport af farligt gods, der foregår i en godshavn, lufthavn eller kombiterminal, og hvor dette område er særligt afspærret, indhegnet eller på anden måde afgrænset fra øvrig vej, kan i de tilfælde, hvor transporten indgår som et led i håndteringen af godset inden for området, finde sted, når bestemmelserne i § 4, § 5, stk. 2, og § 14 og følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Køretøjer og tanke skal godkendes, jf. §§ 20-24.

 • 2) Den transporterende enhed eller, hvor det er relevant påhængskøretøjet, skal være afmærket i henhold til bestemmelserne i ADR, eller den pågældende cargo transport unit skal være afmærket i henhold til bestemmelserne for den pågældende transportform (IMDG-koden, ICAO TI eller RID).

 • 3) Det farlige gods skal transporteres i overensstemmelse med bestemmelserne i ADR om sammenlæsningsforbud, dog således at bestemmelserne for den pågældende transportform (IMDG-koden, ICAO TI eller RID) kan anvendes for så vidt angår adskillelse af kolli inden i den pågældende cargo transport unit.

 • 4) Den transporterende enhed skal være udstyret med mindst en håndildslukker til brandklasse A, B og C med en kapacitet på mindst 6 kg pulver eller tilsvarende kapacitet for andre slukningsmidler. Slukningsmidlet skal være egnet til brug på et køretøj. Slukkeren skal opfylde kravene i de relevante standarder i DS/EN 3 serien.

 • 5) Føreren skal have gennemført den særlige uddannelse for førere af køretøjer med farligt gods i henhold til afsnit 8.2.1 i ADR eller en uddannelse i henhold til kapitel 1.3 i ADR.

Stk. 2 Ved kortere vejtransport mellem to eller flere adskilte områder i en godshavn, lufthavn eller kombiterminal kan transporten efter skriftlig tilladelse fra politiet gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1.

§ 13

Farligt gods, som i henhold til ADR er udelukket fra transport, eller som ikke kan transporteres på de betingelser, som er angivet i ADR, må kun transporteres, hvis Færdselsstyrelsen skriftligt meddeler tilladelse hertil. Transporten skal ske på de vilkår, der måtte være fastsat i tilladelsen.

Stk. 2 Særlig tilladelse efter stk. 1, kan kun gives til national vejtransport under forudsætning af, at sikkerheden ikke forringes, og at transporten er klart defineret og tidsmæssigt afgrænset.

§ 14

Håndildslukkere, der i henhold til denne bekendtgørelse og ADR skal medbringes som brandslukningsmateriel på transporterende enheder, skal efterses i overensstemmelse med kravene i standarden DS 2320:2020.

Stk. 2 Håndildslukkere skal gennemgå egenkontrol eller serviceeftersyn mindst én gang om året og skal være mærket med en etiket påsat af den, der har foretaget egenkontrollen eller serviceeftersynet. Ved egenkontrol skal etiketten udover oplysninger som anført i standarden DS 2320:2020 også påføres måned og år for næste egenkontrol.

§ 15

Af- og pålæsning af farligt gods, der er tildelt tillægsbestemmelsen CV1 i henhold til afsnit 7.5.11 i ADR eller S1 i henhold til kapitel 8.5 i ADR, på offentlig vej i tættere bebygget område, må kun ske efter særlig tilladelse fra politiet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Af- og pålæsning af kolli med farligt gods efter stk. 1 i forbindelse med national vejtransport må ske uden særlig tilladelse.

§ 16

Af- og pålæsning af farligt gods, der er tildelt tillægsbestemmelsen CV1 i henhold til afsnit 7.5.11 i ADR eller S1 i henhold til kapitel 8.5 i ADR, på offentlig vej uden for tættere bebygget område, må kun ske efter forudgående underretning af politiet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Af- og pålæsning af kolli med farligt gods efter stk. 1 i forbindelse med national vejtransport må ske uden forudgående underretning.

Kapitel 3 Dokumenter
§ 17

Beredskabsstyrelsen er den kompetente myndighed for udstedelse af tilladelser i henhold til punkt 5.4.1.1.1 (h) i ADR, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 For transport af farligt gods hørende til klasse 1 og 7 kan der ikke meddeles tilladelse.

Stk. 3 De dokumenter og beviser, der er foreskrevet for transport i henhold til ADR, skal medbringes under transporten og på forlangende forevises politiet, jf. dog §§ 11, 12, 18 og 42.

Stk. 4 Hvis transporten foregår efter en særlig tilladelse, jf. § 13, stk. 1, skal der under transporten, udover de i stk. 1 nævnte dokumenter, medbringes kopi af denne særlige tilladelse, som på forlangende skal forevises politiet.

Stk. 5 Hvis der efter § 20, jf. §§ 21-23, eller efter en eller flere af de særlige bestemmelser i bilag 1 er udstedt national godkendelsesattest, skal denne medbringes under transporten og på forlangende forevises politiet.

Stk. 6 Ved vejtransport af farligt gods i eller mellem Sverige, Norge og Danmark kan transportdokumentet være affattet på ét sprog, hvis det er enten på svensk, norsk eller dansk.

§ 18

Ved national vejtransport af mineralolieprodukter hørende til klasse 3, UN-nummer 1202, 1203 og 1223, og gasser hørende til klasse 2 i forbindelse med levering til to eller flere modtagere og indsamling af tilsvarende returgods fra to eller flere af disse kan transportdokument udelades, hvis anden medbragt dokumentation indeholder oplysninger om UN-nummer, stofnavn og klasse.

Stk. 2 Når der i henhold til særlige bestemmelser eller tillægsbestemmelser i ADR skal anføres oplysninger i transportdokumentet, skal disse i de i stk. 1 nævnte tilfælde i stedet fremgå af anden dokumentation, der følger den transporterende enhed.

Stk. 3 Hvis undtagelsesbestemmelsen i underafsnit 1.1.3.6 i ADR anvendes, kan transportdokument i de i stk. 1 nævnte tilfælde kun udelades, hvis oplysninger om UN-nummer, stofnavn og klasse, og den maksimale samlede mængde farligt gods i hver transportkategori fremgår af anden dokumentation, der følger den transporterende enhed.

Kapitel 4 Klassificering af farligt gods
§ 19

Beredskabsstyrelsen er den kompetente myndighed for klassificering af farligt gods i henhold til ADR, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Sundhedsstyrelsen er den kompetente myndighed for klassificering af farligt gods hørende til klasse 7.

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen er den kompetente myndighed for klassificering af fyrværkeri i henhold til ADR.

Kapitel 5 Godkendelse af køretøjer, tanke, batterikøretøjer og MEGC'er
§ 20

Følgende køretøjer må ikke benyttes til vejtransport af farligt gods, før de er synet og godkendt, og der er udstedt ADR-attest eller national godkendelsesattest til transport af farligt gods som anført i §§ 21-23 eller i bilag 1:

 • 1) Køretøj med fast tank eller aftagelig tank hver med en individuel kapacitet på over 1.000 liter eller element(er) i batterikøretøj med en samlet kapacitet på over 1.000 liter.

 • 2) Køretøj til tankcontainer eller UN-tank med en individuel kapacitet på over 3.000 liter eller til MEGC med en samlet kapacitet på over 3.000 liter.

 • 3) Køretøj til transport af stoffer tilhørende klasse 1 (eksplosive stoffer og genstande), der skal kategoriseres til type EX/II eller EX/III som defineret i ADR.

 • 4) Trækkende køretøj til påhængskøretøj (påhængsvogn, kærre eller sættevogn) nævnt i nr. 1 eller nr. 2 samt til sættevogne nævnt i nr. 3.

 • 5) Køretøj med enhed til fremstilling af eksplosive stoffer og genstande, der skal kategoriseres som MEMU som defineret i ADR.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte dansk registrerede køretøjer synes og godkendes af en synsvirksomhed efter reglerne i bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer.

§ 21

For dansk registrerede køretøjer omfattet af § 20, bortset fra registreringspligtig traktor og påhængskøretøj hertil, udsteder en synsvirksomhed ADR-attest.

Stk. 2 ADR-attesten har en gyldighedsperiode på et år. Gyldighedsperioden regnes fra datoen for synet af køretøjet.

Stk. 3 ADR-attestens gyldighed kan forlænges ved syn hos en synsvirksomhed. Gyldighedsperioden for en forlængelse regnes fra seneste udløbsdato, hvis synet udføres inden for én måned før eller efter denne dato.

§ 22

For registreringspligtig traktor udsteder en synsvirksomhed en national godkendelsesattest.

Stk. 2 For påhængskøretøj med tank hørende til registreringspligtig traktor udsteder Beredskabsstyrelsen en national godkendelsesattest.

Stk. 3 Den nationale godkendelsesattest har en gyldighedsperiode på et år. Gyldighedsperioden regnes fra datoen for synet af køretøjet.

Stk. 4 Den nationale godkendelsesattests gyldighed kan forlænges ved syn hos en synsvirksomhed. Gyldighedsperioden for en forlængelse regnes fra seneste udløbsdato, hvis synet udføres inden for én måned før eller efter denne dato.

§ 23

For trækkende køretøj til påhængskøretøj med tank, der er registreringsfritaget og alene godkendt til anvendelse på lufthavnsområder, udsteder en synsvirksomhed en national godkendelsesattest.

Stk. 2 For køretøj med tank, der er registreringsfritaget og alene godkendt til anvendelse på lufthavnsområder, udsteder Beredskabsstyrelsen en national godkendelsesattest.

Stk. 3 Den nationale godkendelsesattest har en gyldighedsperiode på et år. Gyldighedsperioden regnes fra datoen for synet af køretøjet.

Stk. 4 Den nationale godkendelsesattests gyldighed kan forlænges ved syn hos en synsvirksomhed. Gyldighedsperioden for en forlængelse regnes fra seneste udløbsdato, hvis synet udføres inden for én måned før eller efter denne dato.

§ 24

Tanke skal opfylde bestemmelserne i ADR og være godkendt af den kompetente danske myndighed eller et af denne udpeget organ.

Stk. 2 Kravet om dansk tankgodkendelse gælder dog ikke for importerede tankcontainere, UN-tanke og MEGC'er, der er godkendt af den kompetente myndighed i oprindelseslandet eller et af denne udpeget organ. Kravet om dansk tankgodkendelse gælder endvidere ikke for øvrige importerede tanke, hvortil den kompetente myndighed i oprindelseslandet eller et af dette udpeget organ har tildelt tankkode og udstedt ADR-attest på baggrund af 2001-udgaven eller senere udgaver af ADR.

Stk. 3 Beredskabsstyrelsen er den kompetente myndighed for tanke, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4 Sikkerhedsstyrelsen er den kompetente myndighed for tryktanke omfattet af bekendtgørelse om indretning m.v. af transportabelt trykbærende udstyr.

Stk. 5 Arbejdstilsynet er den kompetente myndighed for tryktanke, der ikke er omfattet af stk. 4.

Stk. 6 For tanke til køretøjer omfattet af § 20 bortset fra tankcontainere, UN-tanke og MEGC'er udsteder Beredskabsstyrelsen eller et af denne udpeget organ, på baggrund af godkendelsen i medfør af stk. 1, den nødvendige dokumentation til brug for synsvirksomhedernes udstedelse af ADR-attest.

Stk. 7 Tanke, bortset fra tryktanke, der er beregnet til tankning af fly, og som alene skal godkendes til anvendelse på lufthavnsområder, kan efter 31. januar 2005 fremstilles med de afvigelser fra ADR, der fremgår af standarden DS/EN 12312-5 for så vidt angår tankenes konstruktion.

Stk. 8 Bestemmelserne i ADR kapitel 3.3, særlig bestemmelse 664, litra a, vedrørende konstruktion, litra b, vedrørende godkendelse og litra d, for så vidt angår tæthedsprøvning af opbevaringsmidler som nævnt under litra a, nr. ii, finder ikke anvendelse for additivsystemer, der inden den 1. juli 2015 er fremstillet og monteret på tanke beregnet til transport af stoffer, hvortil særlig bestemmelse 664 er tildelt.

§ 25

Færdselsstyrelsen fastsætter retningslinjer for ansøgning om og udstedelse af ADR-attest og national godkendelsesattest.

Stk. 2 Ved ansøgning om udstedelse af ADR-attest skal et af Færdselsstyrelsen godkendt ansøgningsskema benyttes.

Kapitel 6 Emballage
§ 26

Hver enkelt emballagetype, der anvendes ved transport af stoffer og genstande hørende til klasse 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 eller 9, skal, hvor dette er påkrævet efter bestemmelserne i ADR, før ibrugtagning været prøvet og godkendt af et af Beredskabsstyrelsen anerkendt prøvningsorgan.

Stk. 2 Beredskabsstyrelsen er den kompetente myndighed for emballager, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen er den kompetente myndighed for emballager (trykbeholdere) omfattet af bekendtgørelse om indretning m.v. af transportabelt trykbærende udstyr.

Stk. 4 Arbejdstilsynet er den kompetente myndighed for emballager (trykbeholdere), der anvendes til transport af stoffer hørende til klasse 2, og som ikke er omfattet af stk. 3.

Stk. 5 Sundhedsstyrelsen er den kompetente myndighed for emballager, der anvendes til transport af stoffer hørende til klasse 7.

Kapitel 7 Sammenlæsning
§ 27

Sammenlæsning af stoffer og genstande skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i ADR.

Stk. 2 Virksomheder, der udfører sprængningsarbejder, må dog ved national vejtransport på samme køretøj sammenlæsse detonatorer i forenelighedsgruppe B samt eksplosive stoffer og genstande i forenelighedsgruppe D, som disse grupper nærmere er defineret i ADR, når disse stoffer og genstande transporteres fra opbevaringssted til arbejdssted og tilbage igen, og når følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Der transporteres højst 200 stk. detonatorer i gruppe B.

 • 2) Der transporteres højst 25 kg (nettoeksplosivstofmængde) eksplosive stoffer og genstande i gruppe D.

 • 3) Detonatorer samt eksplosive stoffer og genstande emballeres hver for sig i UN-godkendt emballage i overensstemmelse med bestemmelserne i ADR.

 • 4) Afstanden mellem emballager, der indeholder detonatorer, og emballager, der indeholder eksplosive stoffer og genstande, skal være mindst 1 meter.

 • 5) Emballager, der indeholder detonatorer, og emballager, der indeholder eksplosive stoffer og genstande, skal være anbragt på køretøjet på en sådan måde, at de hurtigt kan fjernes.

 • 6) Alle øvrige bestemmelser i ADR skal være overholdt.

Kapitel 8 Uddannelse
§ 28

Førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods samt andet personale, som er involveret i vejtransport af farligt gods, skal opfylde de uddannelseskrav, som følger af ADR, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Personer, der som led i synsvirksomhedernes årlige tekniske eftersyn foretager prøvekørsel af køretøjer indeholdende farligt gods eller rester heraf, skal alene have gennemført en uddannelse i henhold til kapitel 1.3 i ADR.

Stk. 3 Instruktører, der forestår den teoretiske del af undervisningen af førere, som skal uddannes i henhold til afsnit 8.2.1 i ADR, skal have bestået eksamen i vejtransport og være indehaver af et gyldigt bevis, som der stilles krav om i bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods.

Stk. 4 Dokumentation for den senest gennemførte uddannelse i henhold til kapitel 1.3 og kapitel 1.10 i ADR skal opbevares af arbejdsgiveren under hele ansættelsesforholdet og i mindst 1 år efter ansættelsesforholdets ophør.

§ 29

Beredskabsstyrelsen udsteder og fornyer uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods.

Stk. 2 Beredskabsstyrelsen fastsætter regler om uddannelse af førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods, regler om udstedelse og fornyelse af uddannelsesbeviser og om vilkår for godkendelse af kurser. For så vidt angår radioaktive stoffer fastsætter Beredskabsstyrelsen bestemmelserne efter samråd med Sundhedsstyrelsen.

Stk. 3 Beredskabsstyrelsen godkender og fører tilsyn med kurserne, jf. stk. 2. Beredskabsstyrelsen udarbejder endvidere eksamensopgaverne.

§ 30

Personer, der i henhold til ADR udfører eftersyn og prøvning af IBC’er af metal, IBC’er af stiv plast eller komposit IBC’er, skal have gennemført en uddannelse, der er godkendt af Beredskabsstyrelsen. Dokumentation for gennemført uddannelse skal på forlangende forevises Beredskabsstyrelsen.

Stk. 2 Undtaget fra bestemmelserne i stk. 1 er personer ansat hos et af Beredskabsstyrelsen godkendt prøvningsorgan.

Kapitel 9 Transportrestriktioner, herunder tvangsruter
§ 31

Politidirektøren kan efter forelæggelse for de relevante kommunale myndigheder bestemme, at vejtransport af farligt gods omfattet af bilag 3 ikke kan ske i tættere bebygget område, eller skal føres ad bestemte ruter (tvangsruter) i tættere bebygget område.

Stk. 2 Hvis der uden for tættere bebygget område foreligger et særligt behov for at regulere vejtransport af farligt gods, kan politiet efter forudgående forelæggelse for Rigspolitiet træffe afgørelse herom.

Stk. 3 Fravigelse af fastsatte transportrestriktioner og tvangsruter må kun ske med forudgående tilladelse af politiet, som indhenter en udtalelse fra det kommunale redningsberedskab. Tilladelsen kan meddeles modtageren af farligt gods.

Stk. 4 Rigspolitiet fastlægger de generelle retningslinjer for reguleringen af vejtransport af farligt gods. Rigspolitiet udarbejder en oversigt over de fastsatte bestemmelser om vejtransport af farligt gods, som offentliggøres på politiets hjemmeside, www.politi.dk.

Kapitel 10 Klage
§ 32

Afgørelser truffet af Beredskabsstyrelsen efter § 17, stk. 1, § 19, stk. 1, § 22, stk. 2, § 23, stk. 2, § 24, stk. 3 og 6, § 26, stk. 2, eller § 30 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 33

Afgørelser truffet af Sundhedsstyrelsen efter § 19, stk. 2, eller § 26, stk. 5, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 34

Afgørelser truffet af Sikkerhedsstyrelsen efter § 19, stk. 3, § 24, stk. 4, eller § 26, stk. 3, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 35

Afgørelser truffet af synsvirksomhederne efter § 20, stk. 2, § 21, § 22, stk. 1 og 4, eller § 23, stk. 1 og 4, kan indbringes for Færdselsstyrelsen.

Stk. 2 Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Stk. 3 Færdselsstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 11 Administrative bestemmelser
Kontrol
§ 36

Færdselsstyrelsen fører kontrol med overholdelse af denne bekendtgørelse, jf. færdselslovens § 82, stk. 8.

Stk. 2 Færdselsstyrelsen kan meddele påbud i forbindelse med kontrol efter stk. 1 med henblik på at sikre overholdelsen af denne bekendtgørelse.

§ 37

Politiet kan standse et køretøj, hvormed der udføres vejtransport af farligt gods, og undersøge eller lade det undersøge med henblik på at kontrollere, at transporten opfylder reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Politiets kontrol sker med udgangspunkt i den i bilag 4 optrykte tjekliste. Politiet overdrager føreren af køretøjet et eksemplar af tjeklisten.

Stk. 3 I særlige tilfælde kan politiet foretage kontrol, der ikke tager udgangspunkt i tjeklisten, herunder foretage yderligere kontrol.

Konventioner
§ 38

Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej med bilag og supplementer (ADR-konventionen) med senere ændringer, indføres ikke i Lovtidende, jf. færdselslovens § 134 d, stk. 1.

Stk. 2 Den til enhver tid gældende ADR-konvention kundgøres ved offentliggørelse på Færdselsstyrelsens hjemmeside, www.fstyr.dk.

Standarder og FN-regulativer
§ 39

Standarder, der henvises til i denne bekendtgørelse, indføres ikke i Lovtidende, jf. færdselslovens § 134 e.

Stk. 2 Standarderne, jf. stk. 1, er gældende, selvom de ikke foreligger på dansk.

Stk. 3 Standarderne, jf. stk. 1, kan gennemses i Færdselsstyrelsen eller købes ved Dansk Standard.

§ 40

Standarder og FN-regulativer, der henvises til i ADR-konventionen, indføres ikke i Lovtidende, jf. færdselslovens § 134 e.

Stk. 2 Standarderne og FN-regulativerne, jf. stk. 1, er gældende, selvom de ikke foreligger på dansk.

Stk. 3 Standarderne, jf. stk. 1, kan gennemses i Færdselsstyrelsen eller købes ved Dansk Standard.

Stk. 4 FN-regulativer, jf. stk. 1, kan findes på hjemmesiden for FN’s Økonomiske Kommission for Europa, www.unece.org.

Kapitel 12 Straf
§ 41

Overtrædelse af bekendtgørelsens § 2, stk. 1 og 2, §§ 4 og 5, § 8, stk. 2-5, § 9, stk. 2, §§ 10-12, § 13, stk. 1, § 14, § 15, stk. 1, § 16, stk. 1, § 17, stk. 3-5, § 18, § 20, stk. 1, § 24, stk. 1, §§ 26 og 27, § 28, stk. 1, 3 og 4, § 30, stk. 1, de tekniske forskrifter, der følger af § 44, og bilag 2, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. På samme måde straffes den, som overtræder regler og vilkår fastsat i medfør af § 29, stk. 2.

Stk. 2 Overtrædelse af de af politiet fastsatte bestemmelser om tvangsruter, jf. § 31, straffes i henhold til færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 3, med bøde.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 13 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
§ 42

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods ophæves.

§ 43

Bilag 1, kapitel I og II, indeholder overgangsbestemmelser for tanke og køretøjer, hvortil der er udstedt en konverteret national godkendelsesattest (konverteringsattest).

§ 44

Kapitel 9 i bekendtgørelse nr. 11300 af 15. juni 1985 om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker finder fortsat anvendelse.

§ 45

Plastkasser, der anvendes i henhold til kapitel V i bilag 2, og som er udleveret til husholdninger eller virksomheder inden 1. januar 2024, kan indtil de igen udleveres, dog ikke senere end 30. juni 2025, fortsat transporteres uden at opfylde underafsnit 5.2.1.10 i ADR om mærkning med retningspile.