Bekendtgørelse om vejmyndighedens fjernelse og afhændelse af køretøjer

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2142 af 21. december 2020

Kapitel 1 Den kommunale vejmyndigheds fjernelse af køretøjer
Omfattede køretøjer
§ 1

Den kommunale vejmyndighed kan foranledige et køretøj fjernet, hvis køretøjet har fået pålagt tre parkeringsafgifter for samme overtrædelse efter færdselslovens § 121, stk. 1, jf. stk. 7.

Partshøring
§ 2

Inden et køretøj fjernes, skal den kommunale vejmyndighed i overensstemmelse med forvaltningslovens § 19, stk. 1, gøre ejeren bekendt med, at den kommunale vejmyndighed agter at fjerne køretøjet, årsagen hertil, samt de udgifter, som ejeren hæfter for, jf. § 9, stk. 2. Ejeren skal endvidere have lejlighed til at fremkomme med en udtalelse inden udløbet af en frist på minimum 4 uger.

Stk. 2 For registreringspligtige køretøjer, hvor registreringsnummeret kendes eller kan udfindes, rekvireres oplysning om ejerens (brugerens) navn og adresse i Motorregistret.

Stk. 3 Det påhviler den kommunale vejmyndighed at søge ejerens identitet oplyst. Er ejeren ukendt, og kan oplysning om den pågældendes identitet ikke umiddelbart fremskaffes, kan køretøjet fjernes efter 4 uger.

Opbevaring
§ 3

Køretøjet bringes til den kommunale vejmyndigheds opbevaringsplads.

Stk. 2 Vejmyndigheden kan indgå aftale med politiet om brug af politiets opbevaringsplads.

Kapitel 2 Håndtering af indbragte køretøjer af værdi
Underretning af ejeren
§ 4

Hvis den kommunale vejmyndighed efter § 4, jf. § 2, stk. 3, har fået oplysning om identiteten af køretøjets ejer, underrettes denne snarest muligt om indbringelsen og de udgifter, som vedkommende hæfter for, jf. § 9, stk. 2.

Stk. 2 Ejeren underrettes om den stedfundne indbringelse. Underretningen skal indeholde oplysning om tidspunktet for indbringelsen og om opbevaringsstedet. Tilkendegivelsen skal tillige indeholde meddelelse om, at køretøjet opbevares på ejerens regning og risiko, og at køretøjet uden yderligere varsel vil blive solgt ved offentlig auktion eller, hvis dette skønnes at ville indbringe et større beløb, til ophugning, hvis køretøjet ikke afhentes inden en frist på minimum 4 uger fra underretningen.

Stk. 3 Fristen på minimum 4 uger regnes fra tidspunktet for underretningen.

Underretning af rettighedshavere mv.
§ 5

Den kommunale vejmyndighed skal undersøge, om der i bilbogen er tinglyst ejendomsforbehold, panterettigheder eller retsforfølgning vedrørende det indbragte køretøj.

Stk. 2 Bliver den kommunale vejmyndighed herved eller på anden måde bekendt med, at et indbragt køretøj er behæftet med ejendomsforbehold, panterettigheder eller retsforfølgning, underrettes rettighedshaverne om den stedfundne indbringelse. Underretningen skal indeholde oplysning om tidspunktet for indbringelsen og om opbevaringsstedet. Underretningen skal tillige indeholde meddelelse om, at køretøjet vil blive solgt ved offentlig auktion eller, hvis dette skønnes at ville indbringe et større beløb, til ophugning, hvis det ikke afhentes af ejeren inden den frist, der er fastsat efter § 4, stk. 3.

Stk. 3 Er køretøjet udenlandsk registreret, må salg ikke finde sted, før SKAT er underrettet og har fået lejlighed til at varetage sine interesser, f.eks. ved overtagelse af køretøjet.

Salg af indbragte køretøjer
§ 6

Hvis ejeren ikke retter henvendelse til den kommunale vejmyndighed om udlevering af det indbragte køretøj inden udløbet af fristen på 4 uger, sælges køretøjet snarest muligt ved offentlig auktion. Eventuelle rettighedshavere skal forinden afholdelsen af offentlig auktion underrettes om tidspunktet og stedet for auktionen. Køretøjet må tidligst sælges 4 uger efter underretningen af ejeren om indbringelsen af køretøjet. Skønner den kommunale vejmyndighed, at salg til ophugning vil kunne indbringe et større beløb end nettoprovenuet ved salg på auktion, kan køretøjet i stedet sælges til ophugning. I tvivlstilfælde indhentes erklæring fra en synsvirksomhed.

Stk. 2 Har ejerens identitet ikke kunnet oplyses, og er 14 dage forløbet siden køretøjets indbringelse, sælges køretøjet snarest muligt. Skønner den kommunale vejmyndighed, at salg til ophugning vil kunne indbringe et større beløb end nettoprovenuet ved salg på auktion, kan køretøjet i stedet sælges til ophugning. I tvivlstilfælde indhentes erklæring fra en synsvirksomhed.

§ 7

Salg af indbragte registreringspligtige køretøjer, hvis ejer er ukendt, indberettes straks til politiet med oplysning om stelnummer.

Udlevering af indbragte køretøjer og inddrivelse af omkostninger
§ 8

Rettes der inden salg af køretøjet henvendelse til den kommunale vejmyndighed fra ejeren (brugeren), der som fører har henstillet køretøjet, om udlevering af det indbragte køretøj, sker udlevering mod betaling af udgifterne ved køretøjets indbringelse og opbevaring.

Stk. 2 Begæres køretøjet udleveret af ejeren, og oplyser denne, at køretøjet var henstillet af en anden, hvis navn og adresse samtidig oplyses, udleveres køretøjet uden betaling af omkostninger. Omkostningerne søges herefter først inddrevet hos den opgivne fører. Indgår beløbet ikke fra føreren inden 14 dage efter påkrav, afkræves ejeren beløbet. Betaler ejeren ikke beløbet inden 14 dage efter påkrav, eller undlader den pågældende inden denne frist at træffe aftale om en betalingsordning, overdrages fordringen til restanceinddrivelsesmyndigheden med henblik på inddrivelse. Beløbet kan ikke afkræves eller inddrives hos ejeren, hvis denne godtgør, at køretøjet var henstillet af en fører, der uretmæssigt var i besiddelse af køretøjet.

Indtægter ved salg
§ 9

Et eventuelt overskud tilfalder den kommunale vejmyndighed, dog har ejeren i 1 år fra salgsdatoen krav på udbetaling af dette med fradrag af de med transporten, opbevaringen og salget forbundne udgifter.

Stk. 2 Hvis indtægten ved salget er mindre end udgifterne ved køretøjets indbringelse, opbevaring og salg, søges underskuddet inddrevet hos ejeren. § 8, stk. 2, 3.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 3 Håndtering af indbragte køretøjer uden værdi
§ 10

Hvis et køretøj, der er indbragt efter § 1, må anses for at være uden værdi, jf. stk. 5, indhentes oplysning om ejerens (brugerens) navn og adresse hos Motorregistret, hvis registreringsnummeret kendes eller kan udfindes. Hvis den pågældende bor på den angivne adresse, søges denne snarest muligt, eventuelt telefonisk, underrettet om indbringelsen, herunder hvornår køretøjet er fjernet, hvor det opbevares og de udgifter, ejeren hæfter for, jf. stk. 4, jf. § 9, stk. 2. Ejeren (brugeren) underrettes samtidig om, at hvis køretøjet ikke afhentes inden for en frist på minimum 4 uger, vil køretøjet kunne destrueres. Afhentes køretøjet ikke inden for fristen, afgives køretøjet til destruktion, dog tidligst 4 uger efter underretning til ejeren om køretøjets indbringelse.

Stk. 2 Indbragte køretøjer uden værdi, om hvilke ejerforholdet ikke kan fastlægges efter stk. 1, herunder udenlandske køretøjer, afgives til destruktion tidligst 4 uger efter indbringelsen.

Stk. 3 Køretøjer uden værdi kan i den 4 ugers periode, der er omtalt i stk. 1 og 2, opbevares hos en produkthandler eller lignende, med hvem der er truffet aftale om, at destruktion tidligst finder sted efter periodens udløb.

Stk. 4 I øvrigt finder § 5, § 7, § 8 og § 9, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 5 Et køretøj anses for at være uden værdi, hvis udgifterne ved dets salg skønnes at ville overstige indtægterne ved salget. I tvivlstilfælde indhentes erklæring fra en synsvirksomhed.

Kapitel 4 Erstatningskrav
§ 11

Sager om erstatningskrav for påstået tab i forbindelse med afhændelse af køretøjer efter reglerne i denne bekendtgørelse behandles efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Kapitel 5 Ikrafttræden
§ 12

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.