14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse nr. 121 af 08. februar 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1636 af 15. december 2016, bekendtgørelse nr. 1207 af 05. oktober 2018, bekendtgørelse nr. 1700 af 20. december 2018, bekendtgørelse nr. 2150 af 21. december 2020 og bekendtgørelse nr. 1885 af 29. september 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser

I medfør af § 6, stk. 3, § 130 og § 131 i lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014, § 90 og § 97 i lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015, § 134 a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, og § 112, stk. 1, og § 113, stk. 1, i jernbanelov, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes:

§1 Opgaver
Vejdirektoratet er et direktorat under Transport- og Bygningsministeriet.

§2 Vejdirektoratet varetager navnlig følgende opgaver:

  • 1) Planlægning, anlæg, drift og vedligeholdelse af det statslige vejnet, herunder udbud og styring af entrepriser, planlægning af statsvejprojekter, arealerhvervelse, trafikantservice, trafikledelse, trafiktællinger, materialeprøvning og -udvikling samt udvikling og vedligeholdelse af datasystemer.

  • 2) Behandling af klage- og tvistsager.

  • 3) Udarbejdelse af administrative forskrifter.

Stk. 2 Vejdirektoratet løser en række opgaver i forhold til de øvrige vejmyndigheder, f.eks. faglig vidensformidling, koordinering mv.

§3 Vejdirektoratet yder rådgivning og anden bistand til Transport- og Bygningsministeriet.

Stk. 2 Vejdirektoratet udøver vejlednings- og informationsvirksomhed over for andre offentlige myndigheder, organisationer, private m. fl.

§4 Beføjelser
Beføjelser, der er tillagt transport- og bygningsministeren i medfør af lov om offentlige veje, lov om private fællesveje samt færdselsloven, jf. bestemmelserne nævnt i §§ 4 a-8, samt § 12, udøves af Vejdirektoratet.

§4a Beføjelserne, der er tillagt transport-, bygnings- og boligministeren i henhold til §§ 44 og 45 i lov om offentlige veje, udøves af Vejdirektoratet.

Stk. 2 Afgørelser, som Vejdirektoratet træffer i henhold til § 44 i lov om offentlige veje, kan ikke påklages til transport-, bygnings- og boligministeren. Afgørelser kan påklages til de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106 i lov om offentlige veje, jf. § 44, stk. 5, i lov om offentlige veje eller til de ekspropriations- og taksationsmyndigheder, der er nævnt i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. § 44, stk. 7, i lov om offentlige veje.

Stk. 3 Afgørelser, som Vejdirektoratet træffer i henhold til § 45 i lov om offentlige veje, kan ikke påklages til transport-, bygnings- og boligministeren. Afgørelser kan påklages til de ekspropriations- og taksationsmyndigheder, der er nedsat i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. § 45, stk. 2, i lov om offentlige veje.

§6 Vejdirektoratet afgør klager i medfør af:

Stk. 2 Afgørelser truffet af Vejdirektoratet efter stk. 1, kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren.

Stk. 3 Afgørelse af klager, hvor Vejdirektoratet som vejmyndighed er part i sagen, afgøres ikke af Vejdirektoratet. Anmodning om afgørelse af sådanne klager indgives direkte til Transport- og Bygningsministeriet.

§7 Vejdirektoratet kan efter høring af politiet tillade kommunalbestyrelser i disses egenskab af vejmyndighed at udføre tidsmæssigt og geografisk begrænsede forsøg med håndhævelse af bestemmelser om cykelparkering efter færdselslovens § 92 e, stk. 1, 3 og 4.

Stk. 2 Vejdirektoratet behandler sager efter færdselslovens § 122 a, stk. 1, om at overlade kontrollen med overholdelse af de bestemmelser, der nævnes i færdselslovens § 121, stk. 1, helt eller delvist til kommunalbestyrelsen og fastsætter efter færdselslovens § 122 a, stk. 3, fordelingen af indtægter fra denne parkeringskontrol mellem staten og den enkelte kommune.

Stk. 3 Afgørelser truffet af Vejdirektoratet efter stk. 1, kan påklages til transport- og bygningsministeren.

Stk. 4 Afgørelser truffet af Vejdirektoratet efter stk. 2 kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren.

§8 Vejdirektoratet kan meddele en kommunal vejmyndighed dispensation fra bestemmelser, der er fastsat i medfør af § 129, stk. 1, i lov om offentlige veje og § 27, stk. 3, i lov om private fællesveje.

Stk. 2 Vejdirektoratet kan meddele en kommunal vejmyndighed dispensation fra bestemmelser, der er fastsat i medfør af § 40, § 87, stk. 3, § 90, stk. 2, og § 95, stk. 1, 3 og 4, i færdselsloven.

Stk. 3 Dispensation fra forskrifter fastsat i medfør af § 40 i færdselsloven kan meddeles efter forhandling med Justitsministeriet.

Stk. 4 Afgørelser truffet af Vejdirektoratet efter stk. 1 og 2 kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren.

§8a Vejdirektoratet udsteder tilladelse til kørsel med særtransporter.

§9 Vejdirektoratets afgørelser i henhold til forskrifter fastsat i medfør af § 129, stk. 1, i lov om offentlige veje, § 27, stk. 3, i lov om private fællesveje og § 40, § 87, stk. 3, § 90, stk. 2, og § 95, stk. 1, 3 og 4, i færdselsloven, kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren.

§10 Vejdirektoratet forbereder sager om afgørelse af tvistigheder, jf. dog stk. 3, i medfør af:

Stk. 2 Anmodning om afgørelse af tvister i henhold til stk. 1 indgives til Vejdirektoratet. Vejdirektoratet forelægger sagen for transport- og bygningsministeren til afgørelse.

Stk. 3 Afgørelse af tvister, hvor Vejdirektoratet som vejmyndighed er part i sagen, forberedes ikke af Vejdirektoratet. Anmodning om afgørelse af sådanne tvister indgives direkte til Transport- og Bygningsministeriet.

§10a Vejdirektoratet afgør tvister mellem en kommunal vejmyndighed og udlejningsoperatør i medfør af § 133 a i lov om offentlige veje.

Stk. 2 Afgørelser truffet af Vejdirektoratet efter stk. 1 kan ikke indbringes for transportministeren.

§11 Vejdirektoratet forbereder sager om tidsmæssigt begrænsede forsøg med færdselsregulerende foranstaltninger efter færdselslovens § 92 d, stk. 1.

Stk. 2 Anmodning om tilladelse i henhold til stk. 1, indgives til Vejdirektoratet. Vejdirektoratet forelægger efter høring af politiet sagen for transport- og bygningsministeren til afgørelse.

Stk. 3 Afgørelse af sager, hvor Vejdirektoratet som vejmyndighed er ansøger, forberedes ikke af Vejdirektoratet. Anmodning om afgørelse af sådanne ansøgninger indgiver Vejdirektoratet til Transport- og Bygningsministeriet.

§12 Vejdirektoratet offentliggør på internettet lokale bekendtgørelser udstedt med hjemmel i færdselslovens § 92 c, stk. 4, 2. eller 3. pkt., jf. § 92 c, stk. 5.

§13 Vejdirektoratet varetager den i art. 11 og 12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/520 af 19. marts 2019 om interoperabilitet mellem elektroniske vejafgiftssystemer og fremme af udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen nævnte opgave som forligsorgan ved tvister mellem vejafgiftsopkrævere for danske EETS-områder og EETS-udbydere.

Stk. 2 Vejdirektoratet varetager den i art. 18 nævnte opgave som kontaktkontor for EETS-udbydere og koordinerer administrative kontakter mellem EETS-udbydere og vejafgiftsopkrævere.

Stk. 3 Vejdirektoratet varetager den i art. 21 nævnte opgave som registermyndighed for Dansk Vejafgiftssystem Register og fører i den forbindelse tilsyn med, EETS-udbydere og vejafgiftsopkrævere lever op til direktivets krav.

§14 Beføjelser og klager på jernbaneområdet
Beføjelser, der er tillagt transport- og bygningsministeren i medfør af § 1, nr. 1 og 2, i lov nr. 719 af 25. juni 2014 om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne, udøves af Vejdirektoratet.

Stk. 2 Beføjelser, der er tillagt transport- og bygningsministeren i medfør af §§ 33-38 i jernbanelov, jf. lov nr. 686 af 27. maj 2015, udøves af Vejdirektoratet for så vidt angår de i stk. 1 angivne anlægsprojekter.

§15 Afgørelser truffet af Vejdirektoratet i forbindelse med varetagelse af de i § 14 nævnte opgaver kan indbringes for transport- og bygningsministeren, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Klage over pålæg af byggelinjer eller nedlæggelse af forbud i henhold til jernbanelov §§ 34 og 36, skal ske senest 4 uger efter, at meddelelsen er kommet frem til den pågældende, jf. jernbanelov § 113, stk. 1.

Stk. 3 Afgørelser, som Vejdirektoratet træffer i henhold til §§ 33 og 37 i jernbanelov, kan ikke påklages til transport- og bygningsministeren. Afgørelserne kan påklages til de ekspropriations- og taksationsmyndigheder, der er nedsat i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. jernbanelov § 33, stk. 2, og § 37, stk. 4.

§16 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1223 af 21. november 2014 om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser ophæves.

Stk. 3 Sager, der verserer i en kommune før 1. juli 2015, eller klager over sager, der er afgjort af en kommunalbestyrelse efter bestemmelserne i lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011, som ændret ved § 2 i lov nr. 613 af 18. juni 2012, § 2 i lov nr. 169 af 26. februar 2014, § 14 i lov nr. 552 af 2. juni 2014 og § 139, stk. 2, i lov nr. 1520 af 27. december 2014, lov om grundejerbidrag til offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1104 af 16. september 2010, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1103 af 16. september 2010, som ændret ved § 104 i lov nr. 1537 af 21. december 2010, afgøres af Vejdirektoratet efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4 Vejdirektoratet forbereder tvister til transport- og bygningsministerens afgørelse i sager, der var reguleret i § 5 i lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011, som ændret ved § 2 i lov nr. 613 af 18. juni 2012, § 2 i lov nr. 169 af 26. februar 2014, § 14 i lov nr. 552 af 2. juni 2014 og § 139, stk. 2, i lov nr. 1520 af 27. december 2014, og § 20, stk. 5, i lov om grundejerbidrag til offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1104 af 16. september 2010.

profile photo
Profilside