Bekendtgørelse om vedtægter for Arbejdsmarkedets Tillægspension

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 612 af 23. maj 2018

I medfør af § 20, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Navn, formål og hjemsted
§ 1

Institutionens navn er Arbejdsmarkedets Tillægspension. Institutionen benytter også navnet ATP.

§ 2

Arbejdsmarkedets Tillægspension er en selvejende institution, oprettet ved lov nr. 46 af 7. marts 1964 om Arbejdsmarkedets Tillægspension, med det formål at udbetale lønmodtagere m.fl. tillægspension i overensstemmelse med loven, samt i forbindelse hermed modtage bidrag, forvalte formuen således at medlemmernes interesser varetages bedst muligt og drive andre forretninger i overensstemmelse med lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og dertil relaterede opgaver af mindre væsentlig karakter.

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Tillægspension kan endvidere udføre opgaver, som pålægges Arbejdsmarkedets Tillægspension i henhold til lov.

§ 3

Arbejdsmarkedets Tillægspensions hjemsted er Hillerød Kommune, og hjemtinget er Hillerød.

Ledelse
§ 4

Arbejdsmarkedets Tillægspension ledes af et repræsentantskab, en bestyrelse og en direktør.

Stk. 2 Repræsentantskabet og bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder.

Repræsentantskabet
§ 5

Repræsentantskabet består af 15 arbejdsgiverrepræsentanter og 15 lønmodtagerrepræsentanter samt en formand.

Stk. 2 Arbejdsgiverrepræsentanterne og lønmodtagerrepræsentanterne udpeges i overensstemmelse med reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3 Repræsentantskabet udnævner selv sin formand, som ikke må have tilknytning til nogen arbejdsgiver- eller lønmodtagerorganisation.

Stk. 4 Repræsentantskabets medlemmer udpeges for 3 år ad gangen. Finder udpegning sted i løbet af en periode, gælder den kun til periodens udløb. Genudpegning kan finde sted.

§ 6

Repræsentantskabet skal godkende årsrapporten, bestyrelsens lønpolitik samt vederlaget til medlemmer af repræsentantskabet, bestyrelsen samt eventuelle udvalg herunder. Repræsentantskabet behandler endvidere de sager, som bestyrelsen eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker at forelægge for repræsentantskabet.

Stk. 2 Repræsentantskabet afholder møde én gang årligt samt når bestyrelsen, mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller 10 medlemmer af repræsentantskabet ønsker det.

Bestyrelsen
§ 7

Bestyrelsen består af formanden for repræsentantskabet som formand og 12 andre medlemmer, der vælges blandt repræsentantskabets medlemmer, og som udpeges i overensstemmelse med reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer udpeges for tre år ad gangen. Finder udpegning sted i løbet af en periode, gælder den kun til udløb af funktionsperioden i repræsentantskabet. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter forretningsordenerne for repræsentantskabet, bestyrelsen og forretningsudvalget.

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter vederlaget til direktøren, den ansvarshavende aktuar og revisionschefen.

Stk. 5 Bestyrelsen afholder ordinære møder i overensstemmelse med sin forretningsorden og i øvrigt, når det begæres af et bestyrelsesmedlem, direktøren, revisionen, den interne revisionschef, Chief Compliance Officer, Chief Risk Officer eller den ansvarshavende aktuar.

Stk. 6 Bestyrelsen skal lede administrationen af Arbejdsmarkedets Tillægspension i overensstemmelse med reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og det anmeldte pensions- og hensættelsesgrundlag.

Stk. 7 Bestyrelsen skal forvalte Arbejdsmarkedets Tillægspensions midler således, at medlemmernes interesser varetages bedst muligt.

Stk. 8 Bestyrelsen ansætter direktøren, andet ledende personale, den ansvarshavende aktuar og den interne revisionschef og fastsætter retningslinjer for deres arbejde, herunder også for den løbende anbringelse af fondsmidler.

Stk. 9 Bestyrelsen godkender pensions- og hensættelsesgrundlaget for Arbejdsmarkedets Tillægspension, vedtager en bonuspolitik og træffer beslutning om tilskrivning af bonus.

Stk. 10 Over forhandlingerne føres en protokol, der på det følgende møde underskrives af medlemmerne.

Forretningsudvalg
§ 8

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg bestående af 3 medlemmer. Forretningsudvalget består af bestyrelsens formand, der tillige er formand for forretningsudvalget, og to bestyrelsesmedlemmer, udpeget af henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerrepræsentanterne i bestyrelsen.

Stk. 2 Forretningsudvalget har til formål efter bemyndigelse fra bestyrelsen at træffe beslutninger samt at forberede og gennemføre bestyrelsens beslutninger.

Stk. 3 Forretningsudvalgets beslutninger skal tiltrædes af såvel lønmodtager- som arbejdsgiverrepræsentanten i forretningsudvalget. I tilfælde af uenighed kan en sag kræves forelagt bestyrelsen.

Direktøren
§ 9

Direktøren forestår den daglige administration af Arbejdsmarkedets Tillægspension under ansvar over for bestyrelsen.

Stk. 2 Det påhviler direktøren at lede Arbejdsmarkedets Tillægspension forsvarligt og i overensstemmelse med lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, disse vedtægter, forretningsordenen og de politikker og retningslinjer, som direktøren modtager fra bestyrelsen. Dispositioner, der efter Arbejdsmarkedets Tillægspensions forhold er af usædvanlig art eller størrelse, skal direktøren forelægge for bestyrelsen eller forretningsudvalget i henhold til bestyrelsens beslutninger.

Stk. 3 Direktøren skal udpege den ansvarlige nøgleperson for risikostyringsfunktionen og compliancefunktionen.

Tegningsregel
§ 10

Arbejdsmarkedets Tillægspension tegnes i overensstemmelse med de af bestyrelsen til enhver tid godkendte dispositionsbeføjelser.

Revision og regnskab
§ 11

Arbejdsmarkedets Tillægspensions årsrapport udarbejdes efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 12

Arbejdsmarkedets Tillægspensions årsrapport skal revideres af mindst én statsautoriseret revisor. Repræsentantskabet udnævner revisor, men kan til enhver tid trække udnævnelsen tilbage.

Stk. 2 Revisor i Arbejdsmarkedets Tillægspension skal tillige være revisor i virksomhedens dattervirksomheder, dog ikke i dattervirksomheder, der ikke er hjemmehørende i Danmark.

Stk. 3 Bestyrelsen har besluttet, at der oprettes en intern revision, der ledes af den interne revisionschef. Revisionen gennemføres i overensstemmelse med reglerne i Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 13

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2 Efter regnskabsårets udløb udarbejdes årsrapport for Arbejdsmarkedets Tillægspensions virksomhed, som efter bestyrelsens og repræsentantskabets godkendelse indsendes til beskæftigelsesministeren og Finanstilsynet.

Tilsyn
§ 14

Finanstilsynet fører tilsyn med Arbejdsmarkedets Tillægspension efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, herunder om kravene til pensions- og hensættelsesgrundlaget og formueforvaltningen er overholdt.

Stk. 2 Finanstilsynet afgiver en årlig indberetning om tilsynet til beskæftigelsesministeren og underretter Arbejdsmarkedets Tillægspension om indberetningens indhold.

Ikrafttræden
§ 15

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 468 af 13. juni 2005 om vedtægter for Arbejdsmarkedets Tillægspension ophæves.