14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om vedtægter for Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse nr. 612 af 23. maj 2018

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om vedtægter for Arbejdsmarkedets Tillægspension

I medfør af § 20, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Navn, formål og hjemsted
Institutionens navn er Arbejdsmarkedets Tillægspension. Institutionen benytter også navnet ATP.

§2 Arbejdsmarkedets Tillægspension er en selvejende institution, oprettet ved lov nr. 46 af 7. marts 1964 om Arbejdsmarkedets Tillægspension, med det formål at udbetale lønmodtagere m.fl. tillægspension i overensstemmelse med loven, samt i forbindelse hermed modtage bidrag, forvalte formuen således at medlemmernes interesser varetages bedst muligt og drive andre forretninger i overensstemmelse med lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og dertil relaterede opgaver af mindre væsentlig karakter.

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Tillægspension kan endvidere udføre opgaver, som pålægges Arbejdsmarkedets Tillægspension i henhold til lov.

§3 Arbejdsmarkedets Tillægspensions hjemsted er Hillerød Kommune, og hjemtinget er Hillerød.

§4 Ledelse
Arbejdsmarkedets Tillægspension ledes af et repræsentantskab, en bestyrelse og en direktør.

Stk. 2 Repræsentantskabet og bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder.

§5 Repræsentantskabet
Repræsentantskabet består af 15 arbejdsgiverrepræsentanter og 15 lønmodtagerrepræsentanter samt en formand.

Stk. 2 Arbejdsgiverrepræsentanterne og lønmodtagerrepræsentanterne udpeges i overensstemmelse med reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3 Repræsentantskabet udnævner selv sin formand, som ikke må have tilknytning til nogen arbejdsgiver- eller lønmodtagerorganisation.

Stk. 4 Repræsentantskabets medlemmer udpeges for 3 år ad gangen. Finder udpegning sted i løbet af en periode, gælder den kun til periodens udløb. Genudpegning kan finde sted.

§6 Repræsentantskabet skal godkende årsrapporten, bestyrelsens lønpolitik samt vederlaget til medlemmer af repræsentantskabet, bestyrelsen samt eventuelle udvalg herunder. Repræsentantskabet behandler endvidere de sager, som bestyrelsen eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker at forelægge for repræsentantskabet.

Stk. 2 Repræsentantskabet afholder møde én gang årligt samt når bestyrelsen, mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller 10 medlemmer af repræsentantskabet ønsker det.

§7 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af formanden for repræsentantskabet som formand og 12 andre medlemmer, der vælges blandt repræsentantskabets medlemmer, og som udpeges i overensstemmelse med reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer udpeges for tre år ad gangen. Finder udpegning sted i løbet af en periode, gælder den kun til udløb af funktionsperioden i repræsentantskabet. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter forretningsordenerne for repræsentantskabet, bestyrelsen og forretningsudvalget.

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter vederlaget til direktøren, den ansvarshavende aktuar og revisionschefen.

Stk. 5 Bestyrelsen afholder ordinære møder i overensstemmelse med sin forretningsorden og i øvrigt, når det begæres af et bestyrelsesmedlem, direktøren, revisionen, den interne revisionschef, Chief Compliance Officer, Chief Risk Officer eller den ansvarshavende aktuar.

Stk. 6 Bestyrelsen skal lede administrationen af Arbejdsmarkedets Tillægspension i overensstemmelse med reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og det anmeldte pensions- og hensættelsesgrundlag.

Stk. 7 Bestyrelsen skal forvalte Arbejdsmarkedets Tillægspensions midler således, at medlemmernes interesser varetages bedst muligt.

Stk. 8 Bestyrelsen ansætter direktøren, andet ledende personale, den ansvarshavende aktuar og den interne revisionschef og fastsætter retningslinjer for deres arbejde, herunder også for den løbende anbringelse af fondsmidler.

Stk. 9 Bestyrelsen godkender pensions- og hensættelsesgrundlaget for Arbejdsmarkedets Tillægspension, vedtager en bonuspolitik og træffer beslutning om tilskrivning af bonus.

Stk. 10 Over forhandlingerne føres en protokol, der på det følgende møde underskrives af medlemmerne.

§8 Forretningsudvalg
Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg bestående af 3 medlemmer. Forretningsudvalget består af bestyrelsens formand, der tillige er formand for forretningsudvalget, og to bestyrelsesmedlemmer, udpeget af henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerrepræsentanterne i bestyrelsen.

Stk. 2 Forretningsudvalget har til formål efter bemyndigelse fra bestyrelsen at træffe beslutninger samt at forberede og gennemføre bestyrelsens beslutninger.

Stk. 3 Forretningsudvalgets beslutninger skal tiltrædes af såvel lønmodtager- som arbejdsgiverrepræsentanten i forretningsudvalget. I tilfælde af uenighed kan en sag kræves forelagt bestyrelsen.

§9 Direktøren
Direktøren forestår den daglige administration af Arbejdsmarkedets Tillægspension under ansvar over for bestyrelsen.

Stk. 2 Det påhviler direktøren at lede Arbejdsmarkedets Tillægspension forsvarligt og i overensstemmelse med lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, disse vedtægter, forretningsordenen og de politikker og retningslinjer, som direktøren modtager fra bestyrelsen. Dispositioner, der efter Arbejdsmarkedets Tillægspensions forhold er af usædvanlig art eller størrelse, skal direktøren forelægge for bestyrelsen eller forretningsudvalget i henhold til bestyrelsens beslutninger.

Stk. 3 Direktøren skal udpege den ansvarlige nøgleperson for risikostyringsfunktionen og compliancefunktionen.

§10 Tegningsregel
Arbejdsmarkedets Tillægspension tegnes i overensstemmelse med de af bestyrelsen til enhver tid godkendte dispositionsbeføjelser.

§11 Revision og regnskab
Arbejdsmarkedets Tillægspensions årsrapport udarbejdes efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§12 Arbejdsmarkedets Tillægspensions årsrapport skal revideres af mindst én statsautoriseret revisor. Repræsentantskabet udnævner revisor, men kan til enhver tid trække udnævnelsen tilbage.

Stk. 2 Revisor i Arbejdsmarkedets Tillægspension skal tillige være revisor i virksomhedens dattervirksomheder, dog ikke i dattervirksomheder, der ikke er hjemmehørende i Danmark.

Stk. 3 Bestyrelsen har besluttet, at der oprettes en intern revision, der ledes af den interne revisionschef. Revisionen gennemføres i overensstemmelse med reglerne i Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§13 Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2 Efter regnskabsårets udløb udarbejdes årsrapport for Arbejdsmarkedets Tillægspensions virksomhed, som efter bestyrelsens og repræsentantskabets godkendelse indsendes til beskæftigelsesministeren og Finanstilsynet.

§14 Tilsyn
Finanstilsynet fører tilsyn med Arbejdsmarkedets Tillægspension efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, herunder om kravene til pensions- og hensættelsesgrundlaget og formueforvaltningen er overholdt.

Stk. 2 Finanstilsynet afgiver en årlig indberetning om tilsynet til beskæftigelsesministeren og underretter Arbejdsmarkedets Tillægspension om indberetningens indhold.

§15 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 468 af 13. juni 2005 om vedtægter for Arbejdsmarkedets Tillægspension ophæves.

profile photo
Profilside