Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder § 28

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1008 af 18. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 133 af 21. januar 2022

Tilsyn
§ 28

Kulturministeriet fører som led i den almindelige tilskudsforvaltning et løbende tilsyn med de regionale TV 2-virksomheder. Tilsynet tilrettelægges under hensyn til en vurdering af væsentlighed og risiko knyttet til de aktiviteter, som den regionale TV 2-virksomhed gennemfører, og under hensyn til størrelsen af det ydede tilskud.

Stk. 2 Det i stk. 1 nævnte tilsyn består i gennemgang og godkendelse af den regionale TV 2-virksomheds reviderede årsregnskab, jf. § 27, stk. 5 med tilhørende ledelsesberetning og genpart af revisionsprotokollat. Ved gennemgangen påses, at regnskabet er aflagt efter gældende regler og indeholder de fornødne oplysninger, og at regnskabet er revideret efter gældende regler, og at revisors påtegning og revisionsprotokollatet indeholder de fornødne oplysninger. Endvidere påses, at tilskuddet er anvendt til det formål, det er bevilget til.

Stk. 3 I tilsynet indgår tillige to årlige møder mellem den regionale TV 2-virksomhed og Kulturministeriet.