Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder § 24

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1008 af 18. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 133 af 21. januar 2022

Finansiering m.v.
§ 24

De regionale TV 2-virksomheders virksomhed finansieres gennem tilskud fra staten, de regionale TV 2-virksomheders andel af licensafgifterne samt gennem indtægter ved salg af programmer og andre produkter og ydelser, andre tilskud, udbytte, overskudsandele m.v., jf. § 35, stk. 1-4, i lov om radio- og fjernsynvirksomhed m.v.

Stk. 2 De regionale TV 2-virksomheder er ikke omfattet af de statslige budget- og bevillingsregler, de statslige regnskabsregler, og de statslige regler for så vidt angår personale- og overenskomstvilkår.

Stk. 3 Likvide midler skal anbringes som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller i et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Stk. 4 De regionale TV 2-virksomheder kan uanset bestemmelsen i stk. 2 under størst mulig hensyntagen til sikkerheden i fornødent omfang anbringe likvide midler i:

  • 1) Obligationer udstedt af den danske stat, danske realkreditinstitutter eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn.

  • 2) Værdipapirer, bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser, fra et EU-/EØS-medlemsland, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i nr. 1.

Stk. 5 De regionale TV 2-virksomheder kan på almindelige markedsvilkår optage lån i danske kroner eller i euro i enten pengeinstitutter eller realkreditinstitutter, hjemmehørende i Danmark eller i et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) til finansiering af anlægsinvesteringer.

Stk. 6 De regionale TV 2-virksomheder kan ikke optage lån til finansiering af driften. Almindelige driftskreditter betragtes ikke som lån. Operationel leasing betragtes ikke som lån, forudsat at leasingperioden er væsentligt kortere end aktivets levetid. Kautions- og finansielle leasingforpligtelser sidestilles med lån.

Stk. 7 Overskud/underskud overføres til efterfølgende regnskabsår.