Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder Kapitel 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1008 af 18. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 133 af 21. januar 2022

Kapitel 2 De regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed
§ 3

De regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed skal udøves efter de i § 10 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. nævnte principper, jf. lovens § 31, stk. 1.

Stk. 2 De regionale TV 2-virksomheders udfyldelse af public service-forpligtelserne fastsættes i en public service-kontrakt mellem kulturministeren og hver enkelt virksomhed, jf. lovens § 31, stk. 4.

Stk. 3 De enkelte regionale TV 2-virksomheder skal årligt udarbejde en redegørelse om opfyldelsen af public service-kontrakten, jf. lovens § 31, stk. 5.

§ 4

Sponsorerede programmer kan indgå i public service-programvirksomheden efter reglerne i kapitel 11 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. og kulturministerens nærmere fastsatte regler.

Skadeligt og ulovligt indhold i programvirksomheden
§ 5

De regionale TV 2-virksomheder skal sikre, at programmer, der kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, kun stilles til rådighed på en sådan måde, at mindreårige normalt ikke hører eller ser dem. Dette kan ske ved valg af sendetidspunkt, værktøjer til alderskontrol eller andre tekniske foranstaltninger.

Stk. 2 Foranstaltninger i henhold til stk. 1 skal stå i et rimeligt forhold til programmets mulige skadevirkninger.

Stk. 3 De mest skadelige programmer, herunder programmer, som indeholder umotiveret vold eller pornografi, skal underlægges de strengest mulige foranstaltninger såsom kryptering og forældrekontrolsystemer.

Stk. 4 Mindreåriges personoplysninger, som indsamles eller på anden måde genereres i henhold til de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1-3, må ikke behandles med henblik på kommercielle formål såsom direkte markedsføring, profilering og adfærdsbaseret reklame.

§ 6

De regionale TV 2-virksomheder er ansvarlige for at aldersvurdere programmer efter regler fastsat i medfør af lov om film og skal aldersmærke programmer, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Kravet om aldersvurdering og aldersmærkning i henhold til stk. 1 gælder ikke for følgende programtyper:

 • 1) Nyheds- og aktualitetsprogrammer.

 • 2) Undervisnings- og forskningsprogrammer.

 • 3) Informationsprogrammer om ideel, politisk eller religiøs virksomhed.

 • 4) Musikprogrammer.

 • 5) Idrætsprogrammer.

 • 6) Hobby-, instruktions- og fritidsprogrammer.

 • 7) Direkte udsendelser.

 • 8) Foromtale af programmer.

§ 7

De regionale TV 2-virksomheder skal på en tydelig og neutral måde informere om aldersgrænser, der er fastsat efter de regler, der er nævnt i § 6.

Stk. 2 De regionale TV 2-virksomheder skal som minimum oplyse om aldersmærkningen på følgende måder:

 • 1) De regionale TV 2-virksomheder skal sikre, at der for fjernsynsvirksomhed informeres mundtligt om aldersgrænsen før programmet starter eller ved tydelig mærkning af programmet med aldersgrænsen under hele sendetiden eller som minimum de første fem minutter af sendetiden, jf. dog stk. 4. De regionale TV 2-virksomheder skal desuden gøre aldersgrænsen tilgængelig i egne programoversigter.

 • 2) De regionale TV 2-virksomheder skal ved udbud af on demand audiovisuelle medietjenester informere om aldersgrænser i præsentation og omtale af de udbudte programmer.

Stk. 3 Medierådet for Børn og Unge fastsætter i dialog med de regionale TV 2-virksomheder og andre udbydere af fjernsynsvirksomhed og on demand audiovisuelle medietjenester m.fl. vejledende retningslinjer for mærkning af programmerne med aldersgrænserne.

Stk. 4 Oplysning om aldersmærkning for udsendelse af programmer på fjernsyn efter reglerne i stk. 2, nr. 1, 1. pkt., gælder ikke for programmer, som vurderes at være for alle.

§ 8

De regionale TV 2-virksomheder må ikke udsende programmer eller stille programmer til rådighed, som på nogen måde tilskynder til vold eller had rettet mod en gruppe af personer eller et medlem af en gruppe af nogen af de grunde, der er omhandlet i artikel 21 i EU’s charter om grundlæggende rettigheder.

Stk. 2 De regionale TV 2-virksomheder må desuden ikke udsende programmer eller stille programmer til rådighed, som på nogen måde fremmer terrorisme.

Fremme af europæiske programmer
§ 9

De regionale TV 2-virksomheder skal tilstræbe:

 • 1) At over halvdelen af den sendetid i fjernsyn, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, afsættes til europæiske programmer, jf. bilag 1.

 • 2) At 10 pct. af den sendetid i fjernsyn, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller 10 pct. af programbudgettet, afsættes til europæiske programmer fra producenter, der er uafhængige af fjernsynsforetagender. En passende andel skal forbeholdes programmer af ny dato, dvs. programmer, der udsendes senest 5 år efter deres produktion.

Stk. 2 De regionale TV 2-virksomheder skal efter anmodning indsende oplysninger om overholdelsen af stk. 1 til Radio- og tv-nævnet.

§ 10

De regionale TV 2-virksomheder skal ved udbud af on demand audiovisuelle medietjenester sikre, at europæiske programmer, jf. bilag 1, udgør mindst 30 % af de regionale TV 2-virksomheders kataloger og får en tilpas fremtrædende plads.

Stk. 2 De regionale TV 2-virksomheder skal efter anmodning indsende oplysninger om overholdelsen af stk. 1 til Radio- og tv-nævnet.