Bekendtgørelse om vederlag til hegnsynet og vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1271 af 01. november 2023

I medfør af § 48 i lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 10. juli 2023, og § 28, stk. 3, i lov om mark- og vejfred, jf. lovbekendtgørelse nr. 812 af 13. juni 2023, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 18 og 19, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på vederlag, der tilkommer hegnsynet og vurderingsmænd i henhold til mark- og vejfredsloven.

Stk. 2 I denne bekendtgørelse forstås ved:

  • 1) Hegnsloven: Lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 10. juli 2023.

  • 2) Udstykningsloven: Lov om udstykning og anden registrering i matriklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 7. juni 2018.

  • 3) Mark- og vejfredsloven: Lov om mark- og vejfred, jf. lovbekendtgørelse nr. 812 af 13. juni 2023.

§ 2

For behandlingen af en hegnssag har hegnsynet ret til et samlet vederlag på 2.100 kr., når hegnssagen er afsluttet. Vederlaget fordeles med 900 kr. til formanden og 600 kr. til hver af de to andre hegnsynsmedlemmer.

Stk. 2 For afsigelse af kendelser i de tilfælde, der er omhandlet i hegnslovens § 34, stk. 8, og § 44, stk. 1, samt når sagen hæves på grund af klagerens udeblivelse eller efter dennes begæring, har hegnsynet ret til et vederlag på 1.148 kr. Vederlaget fordeles med 600 kr. til formanden og 300 kr. til hver af de to andre hegnsynsmedlemmer.

Stk. 3 Hæves en hegnssag, før der har været afholdt åstedsmøde, har formanden ret til et vederlag på 700 kr.

Stk. 4 For godkendelse af og indførelse i hegnsynets protokol af et forlig indgået uden hegnsynets medvirken, jf. hegnslovens § 38, stk. 4, har formanden ret til et vederlag på 300 kr.

Stk. 5 Der kan ikke kræves forudbetaling af eller sikkerhedsstillelse for vederlag til hegnsynet.

§ 3

Hegnsynets behandling af spørgsmålet om fordeling af sagsomkostningerne ved en skelforretning efter udstykningslovens § 39, stk. 1, sker efter reglerne i hegnslovens kapitel VI om hegnsynsforretninger, jf. udstykningslovens § 39, stk. 2, 2. pkt.

§ 4

For afholdelse af en vurderingsforretning efter mark- og vejfredsloven har de deltagende vurderingsmænd ret til et samlet vederlag på 1.500 kr. Vederlaget fordeles med 900 kr. til formanden og 600 kr. til det andet medlem.

Stk. 2 Når undtagelsesvis alle 3 vurderingsmænd, jf. mark- og vejfredslovens § 26, stk. 1, 2. pkt., deltager i vurderingsforretningen, udgør det samlede vederlag 2.100 kr. Vederlaget fordeles med 900 kr. til formanden og 600 kr. til hvert af de andre medlemmer.

Stk. 3 Efter mark- og vejfredslovens § 28, stk. 1, er skadelidte pligtig til forskudsvis at udrede vederlag til de vurderingsmænd, der deltager ved vurderingsforretningen.

§ 5

For kopier af henholdsvis hegnsynets protokol og protokollen for vurderingsforretninger efter mark- og vejfredsloven betales 10 kr. for første påbegyndte side og 1 kr. for hver påbegyndt følgende side.

Stk. 2 Vederlaget kan efter hegnslovens § 47, stk. 2, eller mark- og vejfredslovens § 28, stk. 2, 3. pkt., kræves betalt forud.

Stk. 3 Der betales ikke for første eksemplar af en kopi, der leveres til en part i sagen.

§ 6

Der kan ikke opkræves særskilt betaling for telefon-, porto- og befordringsudgifter.

§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1303 af 22. september 2022 om vederlag til hegnsynet og vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven ophæves.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1303 af 22. september 2022 finder dog fortsat anvendelse i sager, der er indbragt for henholdsvis hegnsynet og for en vurderingsforretning i henhold til mark- og vejfredsloven fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.