14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om vederlag til hegnsynet og vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven

Bekendtgørelse nr. 2228 af 01. december 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om vederlag til hegnsynet og vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven

I medfør af § 48 i lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 5. april 2019, og § 28, stk. 3, i lov om mark- og vejfred, jf. lovbekendtgørelse nr. 2154 af 16. december 2020, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 18 og 19, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Bekendtgørelsen finder anvendelse på vederlag, der tilkommer hegnsynet og vurderingsmænd i henhold til mark- og vejfredsloven.

Stk. 2 I denne bekendtgørelse forstås ved:

  • 1) Hegnsloven: Lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 5. april 2019.

  • 2) Udstykningsloven: Lov om udstykning og anden registrering i matriklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 7. juni 2018.

  • 3) Mark- og vejfredsloven: Lov om mark- og vejfred, jf. lovbekendtgørelse nr. 2154 af 16. december 2020.

§2 For behandlingen af en hegnssag har hegnsynet ret til et samlet vederlag på 1.932 kr., når hegnssagen er afsluttet. Vederlaget fordeles med 828 kr. til formanden og 552 kr. til hver af de to andre hegnsynsmedlemmer.

Stk. 2 For afsigelse af kendelser i de tilfælde, der er omhandlet i hegnslovens § 34, stk. 8, og § 44, stk. 1, samt når sagen hæves på grund af klagerens udeblivelse eller efter dennes begæring, har hegnsynet ret til et vederlag på 1.104 kr. Vederlaget fordeles med 552 kr. til formanden og 276 kr. til hver af de to andre hegnsynsmedlemmer.

Stk. 3 Hæves en hegnssag, før der har været afholdt åstedsmøde, har formanden ret til et vederlag på 700 kr.

Stk. 4 For godkendelse af og indførelse i hegnsynets protokol af et forlig indgået uden hegnsynets medvirken, jf. hegnslovens § 38, stk. 4, har formanden ret til et vederlag på 276 kr.

Stk. 5 Der kan ikke kræves forudbetaling af eller sikkerhedsstillelse for vederlag til hegnsynet.

§3 Hegnsynets behandling af spørgsmålet om fordeling af sagsomkostningerne ved en skelforretning efter udstykningslovens § 39, stk. 1, sker efter reglerne i hegnslovens kapitel VI om hegnsynsforretninger, jf. udstykningslovens § 39, stk. 2, 2. pkt.

§4 For afholdelse af en vurderingsforretning efter mark- og vejfredsloven har de deltagende vurderingsmænd ret til et samlet vederlag på 1.380 kr. Vederlaget fordeles med 828 kr. til formanden og 552 kr. til det andet medlem.

Stk. 2 Når undtagelsesvis alle 3 vurderingsmænd, jf. mark- og vejfredslovens § 26, stk. 1, 2. pkt., deltager i vurderingsforretningen, udgør det samlede vederlag 1.932 kr. Vederlaget fordeles med 828 kr. til formanden og 552 kr. til hvert af de andre medlemmer.

Stk. 3 Efter mark- og vejfredslovens § 28, stk. 1, er skadelidte pligtig til forskudsvis at udrede vederlag til de vurderingsmænd, der deltager ved vurderingsforretningen.

§5 For kopier af henholdsvis hegnsynets protokol og protokollen for vurderingsforretninger efter mark- og vejfredsloven betales 10 kr. for første påbegyndte side og 1 kr. for hver påbegyndt følgende side.

Stk. 2 Vederlaget kan efter hegnslovens § 47, stk. 2, eller mark- og vejfredslovens § 28, stk. 2, 3. pkt., kræves betalt forud.

Stk. 3 Der betales ikke for første eksemplar af en kopi, der leveres til en part i sagen.

§6 Der kan ikke opkræves særskilt betaling for telefon-, porto- og befordringsudgifter.

§7 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1049 af 17. oktober 2019 om vederlag til hegnsynet og vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven ophæves.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1049 af 17. oktober 2019 finder dog fortsat anvendelse i sager, der er indbragt for henholdsvis hegnsynet og for en vurderingsforretning i henhold til mark- og vejfredsloven fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2021.

profile photo
Profilside