Bekendtgørelse om vederlag og udlæg til skifteværger

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 110 af 28. januar 2012,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1528 af 29. november 2023

I medfør af § 16, stk. 5, i lov nr. 383 af 22. maj 1996 om skifte af dødsboer, som ændret ved lov nr. 221 af 21. marts 2011, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse ved skifteretternes behandling af sager om vederlag og udlæg til skifteværger.

Kapitel 2 Skifteværgens vederlag m.v.
Professionelle skifteværger
§ 2

Vederlag for skifteværger, som har påtaget sig hvervet som skifteværge i kraft af deres profession (professionelle skifteværger), fastsættes skønsmæssigt af skifteretten på grundlag af arbejdets omfang og skifteværgemålets karakter.

Andre værger
§ 3

Skifteretten kan undtagelsesvis efter ansøgning tillægge andre skifteværger helt eller delvist vederlag for deres arbejde.

Udlæg
§ 4

Skifteretten kan i fornødent omfang kræve dokumentation for skifteværgens nødvendige udlæg.

Stk. 2 Udlæg til kørsel i egen bil eller på egen motorcykel godtgøres efter de for ansatte i staten gældende regler.

Betaling
§ 5

Den, der er under skifteværgemål, betaler skifteværgens vederlag og nødvendige udlæg, hvis den pågældendes indtægt overstiger 205.500 kr. Hvis den del af indtægten, der overstiger 205.500 kr., ikke kan dække skifteværgens vederlag og nødvendige udlæg, betaler statskassen resten, jf. dog stk. 2. Beløbet reguleres hvert år den 1. januar efter lov om en satsreguleringsprocent og afrundes til nærmeste højere kronebeløb, der er deleligt med 100.

Stk. 2 Den, der er under skifteværgemål, betaler, uanset bestemmelsen i stk. 1, skifteværgens vederlag og nødvendige udlæg, hvis den pågældendes samlede formue er på 75.000 kr. eller derover. Hvis den del af formuen, der overstiger 75.000 kr., ikke kan dække skifteværgens vederlag og nødvendige udlæg, betaler statskassen resten.

Stk. 3 Skifteretten kan i særlige tilfælde helt eller delvist nedsætte betalingen for den, der er under skifteværgemål.

Stk. 4 Vederlaget betales ved boets afslutning, medmindre skifteretten bestemmer andet.

§ 6

Indtægten efter § 5, stk. 1, udgør summen af

Stk. 2 Ved beregningen efter stk. 1 anvendes de indkomster, der fremgår af seneste årsopgørelse. Hvis summen af kapitalindkomsten og aktieindkomsten er negativ, ses der bort fra den.

Stk. 3 Afviger de aktuelle indtægtsforhold ifølge de foreliggende oplysninger væsentligt fra det, der er lagt til grund ved opgørelsen af indtægten efter stk. 1, lægges de tilsvarende aktuelle indtægtsforhold til grund. Det samme gælder, hvis der ikke er opgjort nogen indtægt.

Stk. 4 Formuen efter § 5, stk. 2, opgøres ved boets afslutning som summen af den samlede nettoarv til den, der er under skifteværgemål, og dennes formue i øvrigt.

Kapitel 3 Ikrafttræden
§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2012.