14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om vederlag og udlæg til skifteværger

Bekendtgørelse nr. 110 af 28. januar 2012

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om vederlag og udlæg til skifteværger

I medfør af § 16, stk. 5, i lov nr. 383 af 22. maj 1996 om skifte af dødsboer, som ændret ved lov nr. 221 af 21. marts 2011, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§1 Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse ved skifteretternes behandling af sager om vederlag og udlæg til skifteværger.

Kapitel 2

Skifteværgens vederlag m.v.

§2 Professionelle skifteværger
Vederlag for skifteværger, som har påtaget sig hvervet som skifteværge i kraft af deres profession (professionelle skifteværger), fastsættes skønsmæssigt af skifteretten på grundlag af arbejdets omfang og skifteværgemålets karakter.

§3 Andre værger
Skifteretten kan undtagelsesvis efter ansøgning tillægge andre skifteværger helt eller delvist vederlag for deres arbejde.

§4 Udlæg
Skifteretten kan i fornødent omfang kræve dokumentation for skifteværgens nødvendige udlæg.

Stk. 2 Udlæg til kørsel i egen bil eller på egen motorcykel godtgøres efter de for ansatte i staten gældende regler.

§5 Betaling
Den, der er under skifteværgemål, betaler skifteværgens vederlag og nødvendige udlæg, hvis den pågældendes indtægt overstiger 160.300 kr. Hvis den del af indtægten, der overstiger 160.300 kr., ikke kan dække skifteværgens vederlag og nødvendige udlæg, betaler statskassen resten, jf. dog stk. 2. Beløbet reguleres hvert år den 1. januar efter lov om en satsreguleringsprocent og afrundes til nærmeste højere kronebeløb, der er deleligt med 100.

Stk. 2 Den, der er under skifteværgemål, betaler, uanset bestemmelsen i stk. 1, skifteværgens vederlag og nødvendige udlæg, hvis den pågældendes samlede formue er på 75.000 kr. eller derover. Hvis den del af formuen, der overstiger 75.000 kr., ikke kan dække skifteværgens vederlag og nødvendige udlæg, betaler statskassen resten.

Stk. 3 Skifteretten kan i særlige tilfælde helt eller delvist nedsætte betalingen for den, der er under skifteværgemål.

Stk. 4 Vederlaget betales ved boets afslutning, medmindre skifteretten bestemmer andet.

§6 Indtægten efter § 5, stk. 1, udgør summen af

Stk. 2 Ved beregningen efter stk. 1 anvendes de indkomster, der fremgår af seneste årsopgørelse. Hvis summen af kapitalindkomsten og aktieindkomsten er negativ, ses der bort fra den.

Stk. 3 Afviger de aktuelle indtægtsforhold ifølge de foreliggende oplysninger væsentligt fra det, der er lagt til grund ved opgørelsen af indtægten efter stk. 1, lægges de tilsvarende aktuelle indtægtsforhold til grund. Det samme gælder, hvis der ikke er opgjort nogen indtægt.

Stk. 4 Formuen efter § 5, stk. 2, opgøres ved boets afslutning som summen af den samlede nettoarv til den, der er under skifteværgemål, og dennes formue i øvrigt.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§7 Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2012.

profile photo
Profilside