Bekendtgørelse om varetagelse af sekretariatsfunktionen for Naturskaderådet, samarbejdet mellem Naturskaderådets sekretariat, forsikringsselskaberne og Miljøministeriet samt om betaling for sekretariatets arbejde og for ekstern bistand

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 849 af 14. juni 2022

Kapitel 1 Varetagelse af sekretariatsfunktionen for Naturskaderådet m.v.
§ 1

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens varetagelse af sekretariatsfunktionen for Naturskaderådet omfatter den sekretariatsbetjening, den sagsbehandling og det tilsyn, som fastsættes i Naturskaderådets forretningsorden og i de aftaler, som Naturskaderådet indgår, jf. stk. 2-4.

Stk. 2 Det nærmere omfang af sekretariatsfunktionens ansvarsområder og opgaver fastlægges i en aftale mellem Naturskaderådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Stk. 3 Det nærmere omfang af samarbejdet mellem Naturskaderådets sekretariat og forsikringsselskaberne fastlægges i aftale mellem Naturskaderådet og F&P på vegne af forsikringsselskaberne.

Stk. 4 Det nærmere omfang af samarbejdet mellem Naturskaderådets sekretariat og Miljøministeriet fastlægges i aftale mellem Naturskaderådet og Miljøministeriet.

Kapitel 2 Betaling for varetagelse af sekretariatsfunktionen for Naturskaderådet
§ 2

Betaling for varetagelse af sekretariatsfunktionen for Naturskaderådet afholdes af stormflods-, oversvømmelses-, og tørkepuljen og stormfaldspuljen.

Stk. 2 De nærmere vilkår for betaling for varetagelse af sekretariatsfunktionen fastsættes i en aftale mellem Erhvervsministeriet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på baggrund af de forventede gennemsnitlige årlige udgifter til sekretariatets drift, herunder vedligeholdelse og nyudvikling samt drift af Naturskadebasen.

Stk. 3 Ved større, pludselige ændringer i sekretariatets arbejdsbyrde optages der forhandlinger med Erhvervsministeriet om betalingen herfor.

Kapitel 3 Betaling for ekstern bistand
§ 3

Naturskaderådets betaling for bistand fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Miljøministeriet vedrørende disses opgaver i relation til stormflods-, oversvømmelses-, tørke- og stormfaldsordningerne fastsættes i separate aftaler mellem disse og Naturskaderådet.

Stk. 2 Betaling for ekstern bistand ud over den, der følger af stk. 1, aftales for den enkelte ydelse på baggrund af opgavens karakter og omfang. Betalingerne afholdes af stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljen og stormfaldspuljen afhængig af bistandens fordeling mellem de områder, som dækkes af puljerne.

Kapitel 4 Ikrafttræden
§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 566 af 28. maj 2018 om varetagelse af sekretariatsfunktionen for Stormrådet, samarbejdet mellem Stormrådets sekretariat og forsikringsselskaberne og Miljø- og Fødevareministeriet samt om betaling for sekretariatets arbejde og for ekstern bistand ophæves.