Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 470 af 26. april 2019

I medfør af § 5, stk. 1 og 2, § 6, § 8, § 70 og § 78, stk. 5, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018, og efter forhandling med Kommunernes Landsforening fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 95 af 28. januar 2019 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde og myndigheder
§ 1

Denne bekendtgørelse omfatter behandlingen af sager om tilladelser efter lovens kapitel 4 til vandindvinding og til etablering, væsentlige udbedringer eller væsentlige ændringer af vandindvindingsanlæg, herunder vandbehandlingsanlæg og beholder- og udpumpningsanlæg, tilladelser efter lovens § 26 til bortledning m.v. af grundvand, samt afgørelser efter lovens §§ 29 og 32 og kapitel 8 om ændring af vandforsyningens struktur m.v.

§ 2

Hvis en sag, der henhører under en kommunalbestyrelse, berører vandforsyningsforholdene i en anden kommune, skal der forhandles mellem kommunalbestyrelserne, jf. lovens § 4. Opnås der ikke enighed mellem de to kommunalbestyrelser under sådanne forhandlinger, afgøres sagerne efter lovens § 4.

Kapitel 2 Sager om tilladelse til vandindvinding og til anlæg i forbindelse med vandindvindingen
§ 3

I sager efter lovens kapitel 4 om tilladelse til indvinding af grundvand og til etablering, væsentlige udbedringer eller væsentlige ændringer af de indvindingsanlæg, herunder vandbehandlingsanlæg og beholder- og udpumpningsanlæg, som skal benyttes til indvindingen, træffes afgørelsen af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor indvindingsstedet ønskes placeret.

§ 4

Når der ønskes tilladelse til indvinding af grundvand eller overfladevand og til etablering af et nyt anlæg til brug for indvindingen, tager kommunalbestyrelsen i første omgang stilling til, om der efter de foreliggende oplysninger kan gives en foreløbig indvindingstilladelse, og hvilke yderligere oplysninger, der ønskes tilvejebragt. Hvis tilvejebringelsen af de yderligere oplysninger nødvendiggør bygge- og anlægsarbejder, som kræver tilladelse fra kommunalbestyrelsen, giver kommunalbestyrelsen tilladelse hertil i forbindelse med den foreløbige indvindingstilladelse.

Stk. 2 Når de yderligere oplysninger er tilvejebragt, tager kommunalbestyrelsen stilling til spørgsmålet om endelig tilladelse til indvinding og etablering af nyt anlæg.

Stk. 3 Hvis kommunalbestyrelsen anser det for muligt at bedømme sagen, uden at der tilvejebringes yderligere oplysninger, kan den give endelig tilladelse uden først at give en foreløbig tilladelse.

§ 5

Når der ønskes tilladelse til forøget indvinding fra et bestående indvindingsanlæg, finder § 4 tilsvarende anvendelse, med mindre andet følger af §§ 17-21.

Stk. 2 Når der ønskes tilladelse til væsentlige ændringer og væsentlige udbedringer af et bestående vandindvindingsanlæg, herunder udførelse af erstatnings- eller supplementsboringer, finder § 4 tilsvarende anvendelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Når der alene ønskes tilladelse til væsentlige udbedringer eller væsentlige ændringer af et bestående vandbehandlings-, beholder- eller udpumpningsanlæg uden ønske om forøget indvindingsret, kan kommunalbestyrelsen straks tage stilling til spørgsmålet om endelig tilladelse. Tilsvarende gælder, når der ønskes indvindingstilladelse til et bestående vandforsyningsanlæg, der ikke tidligere har haft indvindingstilladelse, og der ikke søges om forøgelse af anlæggets indvindingsmængde eller om væsentlige ændringer af dets indvindingsanlæg.

Stk. 4 Når der ønskes tilladelse til etablering, væsentlige udbedringer eller væsentlige ændringer af et indvindingsanlæg, der omfattes af lovens § 18, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen straks tage stilling til spørgsmålet om endelig tilladelse.

§ 6

En ansøgning om foreløbig indvindingstilladelse skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Angivelse af formålet med indvindingen med begrundelse for størrelsen af den ansøgte vandmængde. Drejer sagen sig om et anlæg til almen vandforsyning, skal det anføres, hvorledes forsyningsområdet tænkes fastlagt, hvor mange forbrugere, opdelt på forbrugskategorier, der tænkes forsynet, samt hvilke prognoser, der eventuelt foreligger for den fremtidige udvikling.

 • 2) Angivelse af den ønskede beliggenhed af indvindingssteder og anlæg i øvrigt og af det forventede indvindingsområde og af eventuelle observationsboringer og stationer for måling af vandstand og vandføring, indtegnet på Geodatastyrelsens kort i målforholdet 1:25.000. På tilsvarende kort indtegnes et eventuelt påtænkt forsyningsområde. Der skal gives oplysning om matrikelbetegnelse for anlægget.

 • 3) Skønsmæssig angivelse af mulighederne for at indvinde den ansøgte vandmængde og af følgevirkninger af indvindingen. Endvidere om muligt oplysning om den pågældende vandtypes egnethed til formålet.

 • 4) For grundvandsindvinding: Oplysning om forurenende forhold, som ansøgeren er bekendt med indenfor indvindingsområdet. For indvinding af overfladevand: Oplysning om væsentligt forurenende forhold, som ansøgeren er bekendt med ved og ovenfor indtagningsstedet.

 • 5) Angivelse af arealer, brugsrettigheder m.v., der eventuelt må erhverves ved ekspropriation, herunder ejer- og brugerforhold, oplysning om matrikelbetegnelse og fornødent kortmateriale.

 • 6) Fortegnelse over de grundejere og brugere, som ansøgeren ønsker inddraget i sagens behandling.

§ 7

Ansøgningen indsendes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor indvindingsstedet ønskes placeret.

§ 8

Når ansøgningen er modtaget af kommunalbestyrelsen sammenholdes den med vandforsyningsplanen, jf. vandforsyningslovens §§ 14 og 14 a, planen for råstofindvinding, jf. råstoflovens § 5 a samt med vandområdeplanen, jf. lov om vandplanlægning § 26. Kommunalbestyrelsen kan indhente yderligere oplysninger gennem ansøgeren eller på anden måde.

§ 9

Kommunalbestyrelsen indhenter herefter udtalelser om sagen fra andre interesserede myndigheder. Der skal indhentes udtalelser fra andre kommunalbestyrelser, som antages interesseret i indvinding i området, herunder fra kommunalbestyrelser i kommuner, hvortil anlægget skal levere vand. Når vandforsyningen kræver vand af drikkevandskvalitet, kan kommunalbestyrelsen, hvis der er tvivl om den sundhedsmæssige kvalitet af vandet, indhente udtalelse fra Sundhedsstyrelsen.

§ 10

Finder kommunalbestyrelsen efter modtagelsen af de nævnte udtalelser, at sagen skal fremmes, skal kommunalbestyrelsen foruden evt. nødvendig partshøring foretage offentlig annoncering om ansøgningen efter sin nærmere bestemmelse, hvis sagen drejer sig om en indvinding, der omfattes af lovens § 20, bortset fra indvindinger omfattet af § 20, stk. 1, nr. 1 og 2, og hvis indvindingen efter kommunalbestyrelsens skøn vil indvirke væsentligt på forholdene på andre ejendomme eller rejse problemer for et større antal personer.

Stk. 2 Annonceringen efter stk. 1 skal indeholde oplysninger om:

 • 1) ansøgerens navn,

 • 2) indvindingens formål,

 • 3) indvindingsstedets matrikelnummer,

 • 4) indvindingsstedets beliggenhed,

 • 5) den påtænkte årlige indvindingsmængde, og

 • 6) oplysning om, at enhver har ret til at komme med indsigelser mod ansøgningen over for kommunalbestyrelsen inden for en frist på 3 uger.

Stk. 3 Annoncering efter stk. 1, er ikke nødvendig, hvis der ansøges om forlængelse af en tidligere tilladelse uden ændring af indvindingsstedet eller forhøjelse af indvindingsmængden, og den tidligere tilladelse har været udnyttet inden for de seneste 5 år.

§ 11

Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal afholdes møde, som kan være offentligt, om sagen.

Stk. 2 I tilfælde af offentligt møde skal der mindst 3 uger før mødet foretages indkaldelse og fremlægges dokumenter efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en frist på mindst 3 uger efter mødet, hvor der kan gøres supplerende indsigelser.

§ 12

Hvis der skal gennemføres arealafståelser eller rådighedsindskrænkninger til fordel for vandforsyningsanlægget, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at spørgsmålet herom drøftes mellem de berørte parter i forbindelse med sagen om enten den foreløbige eller den endelige tilladelse, og at der søges opnået forlig om forholdet.

§ 13

En foreløbig tilladelse skal indeholde bestemmelser om følgende:

 • 1) Indvindingens formål.

 • 2) Indvindingsstedets beliggenhed.

 • 3) Indvindingens omfang.

 • 4) Hvilke yderligere oplysninger der eventuelt skal indgives, før spørgsmålet om endelig tilladelse kan behandles.

 • 5) Oprettelse af de nødvendige boringer og eventuelt prøvepumpninger af boringer.

 • 6) Oprettelse af de nødvendige måleanordninger i vandløb.

 • 7) Tidsfrist for udnyttelse af den foreløbige indvindingstilladelse.

Stk. 2 I den foreløbige tilladelse skal kommunalbestyrelsen angive sin vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne og sin stillingtagen til følgerne af denne påvirkning. Endvidere skal det anføres, at en endelig indvindingstilladelse kun kan ventes meddelt, hvis det må anses for forsvarligt efter de yderligere oplysninger, som vil fremkomme under den videre behandling af sagen.

§ 14

En ansøgning om endelig tilladelse til vandindvinding og til etablering af indvindings- og behandlingsanlæg m.v. skal udover oplysninger, som måtte være foreskrevet i en foreløbig indvindingstilladelse, jf. § 13, stk. 1, nr. 4, indeholde følgende:

 • 1) Genpart af indberetning til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) om foretagne boringer, jf. bekendtgørelse om udførelse og sløjfninger af boringer og brønde på land.

 • 2) Analyse af råvandet, medmindre kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er unødvendigt. For grundvandsanlæg skal der foreligge analyser for hver boring. For overfladevandsanlæg skal anføres prøveudtagningssteder og oplysninger om kvalitetens årstidsvariation.

 • 3) Beskrivelse af det planlagte indvindingsanlægs indretning.

 • 4) Vurdering af, om det på grundlag af de foretagne prøvepumpninger eller vandføringsmålinger må antages muligt at indvinde den ansøgte vandmængde.

 • 5) Redegørelse for et eventuelt behandlingsanlægs placering.

 • 6) Beskrivelse af det ansøgte behandlingsanlæg med begrundelse for, at anlægget anses for egnet til fremstilling af vand til det ansøgte formål ud fra den givne råvandskvalitet. Endvidere tegninger af anlægget.

 • 7) Oplysning om, hvordan eventuelt skyllevand fra anlægget tænkes afledt, og hvordan eventuelt udfældet slam skal behandles.

 • 8) For almene vandforsyninger planer over vandforsyningsanlæggenes beliggenhed og udformning af ledningsnet med angivelse af materialer, dimensioner og trykzoner. Endvidere foreliggende regulativ eller udkast til regulativ, eventuelt med tilhørende takstblad, og vedtægter hvis den almene vandforsynings ikke ejes af en offentlig myndighed.

 • 9) Angivelse af arealer, brugsrettigheder m.v., der eventuelt må erhverves ved ekspropriation, herunder ejer- og brugerforhold, oplysning om matrikelbetegnelse og fornødent kortmateriale.

 • 10) Fortegnelse over de grundejere og brugere, som ansøgeren ønsker inddraget under sagens behandling.

Stk. 2 En ansøgning om etablering af vandindvindingsanlæg til almen vandforsyning eller væsentlige udbedringer eller væsentlige ændringer af bestående vandindvindingsanlæg til almen vandforsyning skal med henblik på at tilstræbe en reduktion af omfanget af rensningen af vandet foruden de i stk. 1, anførte oplysninger indeholde en teknisk, økonomisk og miljømæssig redegørelse for valget af indvindingssted og vandbehandling.

Stk. 3 Kravet om redegørelse, jf. stk. 2, gælder dog ikke, hvis vandet alene vil blive behandlet ved:

 • 1) iltning med et normalt luft-vandforhold, hvilket i denne bekendtgørelse forstås som iltning på vandværket, hvor vandet behandles for omsætning og fjernelse af indhold af jern (Fe), mangan (Mn), metan (CH4), svovlbrinte (HS2) og kuldioxid (CO2),

 • 2) filtrering gennem granulært filtermateriale, bortset fra aktivt kul til behandling af vandet for fjernelse af jern (Fe), mangan (Mn) og ammonium (NH3) eller

 • 3) neutralisering af aggressivt kuldioxid (CO2).

§ 15

Sager om endelige tilladelser til indvinding og anlæg behandles efter reglerne i §§ 7-12, medmindre kommunalbestyrelsen finder, at de pågældende forhold er blevet tilstrækkeligt belyst under behandlingen af spørgsmålet om foreløbig indvindingstilladelse.

Stk. 2 Hvis afgørelsen skal omfatte et påbud eller forbud, herunder efter miljøbeskyttelsesloven, og den, som påbuddet eller forbuddet skal rettes til, ikke er tilstrækkeligt underrettet gennem forhandlinger om sagen, skal den pågældende forud for afgørelsen underrettes om sagen og gøres bekendt med sin adgang til aktindsigt og til at udtale sig efter forvaltningsloven. Underretning kan dog undlades, hvis øjeblikkelig afgørelse er påkrævet.

Stk. 3 Hvis der kan ventes at blive spørgsmål om betaling af erstatning i forbindelse med sagen efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven eller vandforsyningsloven, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at spørgsmålet om muligt drøftes mellem parterne med henblik på forlig om forholdet.

§ 16

En endelig tilladelse til vandindvinding og etablering af indvindings- og behandlingsanlæg skal indeholde bestemmelser om følgende:

 • 1) Indvindingens formål.

 • 2) Indvindingsstedets placering og råvandsanlæggets indretning. Indvindingsboringen skal angives med DGU-arkivnr.

 • 3) Indvindingens størrelse, og for hvilket tidsrum der meddeles indvindingstilladelse.

 • 4) Hvordan indvindingen og udpumpningen fra anlægget skal måles. Det skal anføres, at bestemmelserne herom til enhver tid kan ændres af kommunalbestyrelsen.

 • 5) Den tilladelige sænkning af vandstanden i boringerne eller den højest tilladelige indvinding pr. time.

 • 6) En vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne og en stillingtagen til følgerne af denne påvirkning. Det skal herunder bestemmes, hvilke undersøgelser der eventuelt skal foretages til kontrol af indvindingens følgevirkninger på grundvandsstand og vandløb, og i hvilket omfang kommunalbestyrelsen kan begrænse tilladelsen i tilfælde af nedgang i vandføring og vandstand i vandløb.

 • 7) Råvandskvaliteten og dens egnethed til det ansøgte formål.

 • 8) Om der i medfør af miljøbeskyttelseslovens §§ 22-24 skal fastsættes beskyttelsesforanstaltninger til forebyggelse af forurening af det vand, der ønskes indvundet.

 • 9) Behandlingsanlæggets placering, indretning og funktion, herunder angivelse af anlæggets kapacitet og mulighed for at behandle den foreliggende råvandskvalitet, så den svarer til vandforsyningens formål.

 • 10) Hvordan kontrollen med råvandets og det behandlede vands kvalitet skal finde sted, herunder om der skal stilles krav om andre undersøgelser end anført i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

 • 11) Bestemmelse om skyllevandsafledning og om behandling af slammet.

 • 12) Anlæggets funktion i undtagelsessituationer, herunder etablering af nødstrømsanlæg og mulighed for beskyttelse mod radioaktiv forurening.

 • 13) Om der skal stilles særlige vilkår for tilladelsen.

Kapitel 3 Korttidstilladelser til vandindvinding
§ 17

Kommunalbestyrelsen kan i sager efter lovens kapitel 4 udstede korttidstilladelser til forøget indvinding af grundvand fra bestående indvindingsanlæg med henblik på vanding af landbrugsafgrøder i ekstraordinære vejrsituationer.

Stk. 2 Tilladelse efter stk. 1 kan gives med en varighed på op til tre måneder.

§ 18

En ansøgning om en korttidstilladelse skal indeholde oplysninger:

 • 1) Angivelse af formålet med indvindingen med begrundelse for størrelsen af den ansøgte vandmængde.

 • 2) Angivelse af hvilket bestående indvindingsanlæg der ønskes anvendt.

 • 3) Skønsmæssig angivelse af mulighederne for at indvinde den ansøgte vandmængde og af følgevirkninger af indvindingen. Endvidere om muligt oplysning om den pågældende vandtypes egnethed til formålet.

 • 4) Oplysning om forurenende forhold, som ansøgeren er bekendt med indenfor indvindingsområdet.

 • 5) Fortegnelse over de grundejere og brugere, som ansøgeren ønsker inddraget i sagens behandling.

 • 6) Øvrige relevante oplysninger.

§ 19

Når en ansøgning om en korttidstilladelse er modtaget af kommunalbestyrelsen, sammenholdes den med vandforsyningsplanen, jf. vandforsyningslovens §§ 14 og 14 a, planen for råstofindvinding, jf. råstoflovens § 5 a samt med vandområdeplanen, jf. lov om vandplanlægning § 26. Kommunalbestyrelsen kan indhente yderligere oplysninger gennem ansøgeren eller på anden måde.

§ 20

Finder kommunalbestyrelsen at sagen skal fremmes, skal kommunalbestyrelsen indhente en udtalelse fra andre interesserede myndigheder samt udtalelser fra andre kommunalbestyrelser som antages at have interesse i indvinding i området. Dette kan ske parallelt med en eventuel høring af parter.

§ 21

En korttidstilladelse til forøget indvinding skal indeholde bestemmelser om følgende:

 • 1) Indvindingens formål.

 • 2) Indvindingsstedets beliggenhed.

 • 3) Indvindingens omfang.

 • 4) Den tilladelige sænkning af vandstanden i boringerne eller den højst tilladelige indvinding pr. time.

 • 5) Tidsfrist for udnyttelse af en korttidstilladelse til øget indvinding.

 • 6) Evt. øvrige vilkår af hensyn til tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning samt miljøbeskyttelse og naturbeskyttelse, herunder bevarelse af omgivelsernes kvalitet.

Stk. 2 I korttidstilladelser skal kommunalbestyrelsen angive sin vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne og sin stillingtagen til følgerne af denne påvirkning.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre tilladelsen på kommunens hjemmeside.

Kapitel 4 Sager om tilladelse til bortledning m.v. af grundvand
§ 22

Sager om tilladelse til bortledning af grundvand eller anden sænkning af grundvandstanden i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder m.v. efter lovens § 26 afgøres af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor arbejdet udføres.

§ 23

En ansøgning om tilladelse til bortledning af grundvand eller anden sænkning af grundvandsstanden i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, gravning af ler, grus, brunkul, kridt m.v. efter lovens § 26 skal så vidt muligt indeholde oplysning om grundvandsforholdene på stedet.

Stk. 2 Ansøgningen skal endvidere indeholde:

 • 1) en nærmere beskrivelse af det arbejde, der indvirker på grundvandet,

 • 2) en nærmere beskrivelse af den bortledte vandmængdes anslåede størrelse pr. år og pr. time,

 • 3) en nærmere beskrivelse af vandets kvalitet og den planlagte bortledningsmåde, og

 • 4) oplysning om den virkning, som bortledningen antages at medføre for grundvandet, den skade, som dette ventes at medføre på andre ejendomme, og muligheden for at afhjælpe en sådan skade.

§ 24

Med hensyn til sagens behandling finder §§ 7-9, §§ 11 og 12 og § 15, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse. I sager, hvor bortledningen m.v. antages at udgøre mere end 6.000 m3 årligt, finder endvidere § 10, stk. 1-3, tilsvarende anvendelse.

§ 25

En tilladelse til en bortledning m.v. efter § 23 skal indeholde følgende:

 • 1) En beskrivelse af det pågældende arbejde og dets formodede indvirkning på grundvandsstanden.

 • 2) Fastsættelse af den vandmængde, som tillades bortledt.

 • 3) Fastsættelse af den tilladelige sænkning af grundvandsstanden eller den højest tilladelige bortledning pr. time.

 • 4) Fastsættelse af eventuelle særlige vilkår for tilladelsen, herunder vilkår om en nærmere angiven afhjælpning af skade på anden ejendom.

 • 5) Fremhævelse af, at tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentligt, jf. lovens § 26, stk. 3.

Kapitel 5 Sager om inddragelse af ejendomme under almene vandforsyninger efter vandforsyningslovens § 29
§ 26

Sager om tilslutning af et område bestående af en eller flere ejendomme under en almen vandforsyning i medfør af lovens § 29, stk. 3, afgøres af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor området ligger.

Stk. 2 Vil en sag, jf. stk. 1, nødvendiggøre en forhøjelse af den almene vandforsynings indvindingstilladelse eller en udbygning af et vandforsyningsanlæg, heri ikke medregnet det fornødne nye ledningsanlæg, afgøres dette af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor anlægget ligger.

§ 27

Til brug for behandlingen af sagen, herunder også en sag efter lovens § 29, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen i almindelighed sikre, at der foreligger en beskrivelse af de hidtidige vandforsyningsanlæg i området, herunder anlæggenes nærmere karakter og tekniske tilstand, indvindingsanlæggenes beliggenhed i forhold til forureningsmuligheder og i fornødent omfang undersøgelser af kvaliteten af anlæggenes vand.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal endvidere sikre, at der foreligger planer for områdets forsyning fra den påtænkte almene vandforsyning, herunder ledningsføring og ledningsdimensioner, og overslag over udgifterne ved at forsyne området fra den almene vandforsyning.

Stk. 3 Der skal endelig foreligge forslag til den betaling, som områdets grundejere, bortset fra eventuel erstatning efter lovens §§ 30 eller 31, skal yde for at blive sluttet til og få vand fra den almene vandforsyning.

§ 28

Med hensyn til sagens behandling finder §§ 8-9, 11-12 og § 15, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse. Med hensyn til offentlig annoncering finder § 10, stk. 1-3, tilsvarende anvendelse. Annonceringen skal indeholde en fuldstændig angivelse af de ejendomme, som ønskes inddraget under en almen vandforsyning, og oplysning om den almene vandforsyning, som området tænkes inddraget under.

§ 29

En afgørelse om inddragelse af et område under almen vandforsyning efter lovens § 29 skal indeholde bestemmelser om følgende:

 • 1) Hvilke ejendomme, der skal inddrages under den almene vandforsyning, og hvilken del af ejendommenes vandforbrug den almene vandforsyning skal overtage.

 • 2) Fra hvilken almen vandforsyning området skal forsynes, og om der bliver tale om udvidelse af den almene vandforsynings indvindingsanlæg m.v., hvilke nye forsyningsledninger der skal anlægges, den nærmere ledningsføring og dimensionering af ledningerne, og om nogen del af ledningerne senere må ventes benyttet også til forsyning af andre ejendomme.

 • 3) Oplysning om den anslåede udgift ved de nye anlæg.

 • 4) Hvilke bidrag til den almene vandforsynings hovedanlæg der skal betales af ejerne af de ejendomme, som inddrages under den almene vandforsyning.

 • 5) Hvilke forsyningsledningsbidrag, der skal betales af ejerne af de ejendomme, som inddrages under den almene vandforsyning. Endvidere oplysning om, efter hvilke regler der eventuelt senere skal ske omberegning af forsyningsledningsbidragene, hvis yderligere ejendomme får vand gennem ledningerne.

 • 6) Efter hvilke regler ejerne af de inddragne ejendomme skal betale for stikledninger.

 • 7) Hvornår der skal være skabt mulighed for tilslutning til den almene vandforsyning, og hvornår bidrag efter nr. 4 og 5 skal være betalt.

 • 8) Om ejendommenes hidtidige vandforsyningsanlæg skal sløjfes i forbindelse med nyordningen, jf. lovens § 36.

Kapitel 6 Sager om tilbagekaldelse af vandindvindingstilladelser efter vandforsyningslovens § 32 og om forsyningspligt m.v. efter vandforsyningslovens kapitel 8
§ 30

Sager om pligt for en ikke-almen vandforsyning til i medfør af lovens § 45, stk. 1, 2. pkt., at forsyne nærmere bestemte ejendomme afgøres i fællesskab af kommunalbestyrelsen henholdsvis i den kommune hvor ejendommen ligger, og i den kommune hvor den ikke-almene vandforsyning ligger.

Stk. 2 Sager om udbygning af en almen vandforsynings anlæg i medfør af § 47, stk. 1, afgøres af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den almene vandforsyning ligger. Sager om en almen vandforsynings overtagelse af en anden almen vandforsynings anlæg i medfør af lovens § 47, stk. 2, afgøres i fællesskab af kommunalbestyrelsen i henholdsvis i den kommune hvor den overtagende almene vandforsyning ligger, og i den kommune hvor den almene vandforsyning, som har fået påbud om udbygning, jf. 1. pkt., ligger.

§ 31

Ved kommunalbestyrelsens, henholdsvis Miljøstyrelsens behandling af sager efter lovens kapitel 8 samt sager om tilbagekaldelse af indvindingstilladelse for en almen vandforsynings vandforsyningsanlæg i medfør af lovens § 32 finder §§ 8-9, 11-12 og § 15, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.

§ 32

I afgørelsen skal der nærmere redegøres for den måde, sagen løses på, herunder for økonomiske vilkår, og der fastsættes tidsfrister for gennemførelsen af løsningen og for betalingsforpligtelser.

Kapitel 7 Almindelige regler om afgørelser i sager efter bekendtgørelsen
§ 33

Afgørelse efter denne bekendtgørelse skal meddeles skriftligt til den, der har ansøgt om tilladelse.

Stk. 2 Når der gives påbud eller forbud efter lovens § 36 eller i øvrigt, skal der fastsættes en frist for efterkommelse af påbuddet eller forbuddet.

Stk. 3 Afgørelse om ændring af vandforsyningsstrukturen i medfør af lovens § 29 og § 45, stk. 1-3, meddeles skriftligt til de grundejere og almene vandforsyninger, der berøres af afgørelsen. Afgørelse om ændring af vandforsyningsstrukturen i medfør af lovens § 32, § 45, stk. 4, og §§ 46-48 meddeles skriftligt til de almene vandforsyninger, der berøres af afgørelsen.

Stk. 4 Samtidig med underretning efter stk. 1-3, jf. dog stk. 5, sendes skriftlig underretning om afgørelsen til vedkommende kommunalbestyrelse henholdsvis Miljøstyrelsen, andre interesserede myndigheder samt privatpersoner, som må antages at have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Underretning til disse personer kan finde sted ved offentlig annoncering. Sundhedsstyrelsen skal underrettes om afgørelser efter loven og denne bekendtgørelse, hvis Sundhedsstyrelsen har udtalt sig i sagen.

Stk. 5 Miljøstyrelsen skal ikke underrettes om afgørelser efter lovens § 20 og denne bekendtgørelse om tilladelser til indvinding af grundvand.

§ 34

Afgørelsen skal indeholde oplysninger om, hvornår bygge- og anlægsarbejder, som er afhængige af afgørelsen, må udføres.

Stk. 2 Hvis et tilladt anlæg kun kan gennemføres ved ekspropriation af et areal eller en rådighedsindskrænkning, gives tilladelse under forudsætning af, at en sådan ekspropriation gennemføres. Tilladelsen skal i så fald indeholde anvisning på, hvorledes ekspropriationen kan gennemføres.

Stk. 3 Afgørelsen skal indeholde oplysning om mulighederne for ved indbringelse af en sag for taksationsmyndigheden at få erstatning for følgerne af en vandindvinding eller en bortledning m.v., jf. lovens §§ 23 og 28, eller for indgreb i en indvindingsret, jf. lovens §§ 30-32.

§ 35

Underretninger om afgørelser efter § 33, stk. 1, skal, når underretningen ikke sker ved offentlig annoncering, være ledsagetaf det fornødne kortmateriale. Endelige tilladelser til vandindvinding og vandindvindingsanlæg skal være ledsaget af et kort fra Geodatastyrelsen i måleforholdet 1:25.000 med angivelse af beliggenheden af indvindingssteder og behandlingsanlæg og grænserne for anlæggets eventuelle forsyningsområde og beskyttelsesområde og, for indvinding af overfladevand, afstrømningsområde.

§ 36

Annoncering i henhold til § 10, stk. 1, § 28 eller § 33, stk. 4, kan ske udelukkende på kommunens hjemmeside.

§ 37

Tilladelser i medfør af denne bekendtgørelse fritager ikke for at søge om tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

§ 38

Kommunalbestyrelsen fører register over de afgørelser, som er truffet efter denne bekendtgørelse af kommunalbestyrelsen, Miljøstyrelsen eller Miljø- og Fødevareklagenævnet angående forhold i kommunen.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen overtager endvidere amtsrådets register over tilsvarende afgørelser, som er truffet angående forhold i kommunen i medfør af:

 • 1) lov nr. 54 af 31. marts 1926 om vandforsyningsanlæg,

 • 2) lov nr. 169 af 18. april 1969 om vandforsyning,

 • 3) bekendtgørelse nr. 524 af 26. september 1973 af lov om vandforsyning og

 • 4) bekendtgørelse nr. 3 af 4. januar 1980 om vandindvinding og vandforsyning.

Kapitel 8 Klage
§ 39

Miljøstyrelsens afgørelser efter lovens § 47, stk. 2, kan ikke påklages.

§ 40

Lovens § 78, stk. 3 og 4, om at bygge- og anlægsarbejder ikke må påbegyndes, finder ikke anvendelse på anlæg til brug for indvinding efter lovens § 18, stk. 2, eller anlæg til brug for indvinding efter lovens § 20, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2 Derudover kan kommunalbestyrelsen undtage et anlæg med 1 eller 2 boringer fra bestemmelsen i lovens § 78, stk. 3 og 4, når det vil være af væsentlig betydning, at anlægget gennemføres hurtigt, og kommunalbestyrelsen finder anlægget ubetænkeligt.

Kapitel 9 Ikrafttrædelsen m.v.
§ 41

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 832 af 27. juni 2016 om vandindvinding og vandforsyning ophæves.

Stk. 3 Sager indledt tidligere end 22. december 2007, herunder klagesager, færdigbehandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1609 af 11. december 2006 om vandindvinding og vandforsyning.