Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 831 af 27. juni 2016

I medfør af § 5, stk. 1 og 2, § 6, § 8, § 16, stk. 1 og 3, § 70 og § 78, stk. 5, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1584 af 10. december 2015, som ændret ved lov nr. 132 af 16. februar 2016, og efter forhandling med Kommunernes Landsforening fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Myndighed
§ 1

Vandforsyningsplanlægningen forestås af kommunalbestyrelsen efter reglerne i lovens §§ 14 og 14 a og reglerne i denne bekendtgørelse.

Vandforsyningsplan
§ 2

Kommunalbestyrelsen udarbejder efter forhandling med de almene vandforsyninger i kommunen, Sundhedsstyrelsen og i fornødent omfang med andre interesserede myndigheder og institutioner m.v. et forslag til en vandforsyningsplan.

§ 3

Vandforsyningsplanen skal indeholde følgende:

  • 1) Angivelse og lokalisering af de forventede behov for vand i kommunen, fordelt på forskellige forbrugergrupper (husholdning, institutioner, industri- og håndværksvirksomheder, landbrug, herunder markvanding, gartneri, samt dambrug m.v.).

  • 2) Angivelse af beliggenheden og kapacitet af de bestående almene vandforsyninger med tilhørende behandlingsanlæg, beholderanlæg og pumpeanlæg samt beliggenhed af vandforsyningernes ledningsnet, herunder eventuelle forbindelsesledninger mellem vandforsyningerne.

  • 3) Angivelse af, hvilke dele af kommunen, der påregnes forsynet med vand fra indvindingsanlæg på de enkelte ejendomme eller fra ikke-almene vandforsyninger, og hvilke dele af kommunen, der straks eller senere påregnes forsynet fra almene vandforsyninger.

  • 4) Angivelse af de bestående almene vandforsyninger, der skal indgå i den fremtidige vandforsyning i kommunen, herunder deres ejerforhold, og af beliggenheden og kapacitet af fremtidige almene vandforsyninger.

  • 5) Angivelse af de nuværende og fremtidige forsyningsområder for almene vandforsyninger i kommunen.

  • 6) Angivelse af om der skal tilføres vand fra andre kommuner, eller om der fra kommunen kan leveres vand til forbrug uden for kommunen.

  • 7) Angivelse af hvorvidt der skal etableres, nedlægges eller udbygges almene vandforsyninger for at sikre en tilstrækkelig og hensigtsmæssig forsyning i kommunen.

§ 4

Efter vedtagelsen af et forslag til vandforsyningsplan sørger kommunalbestyrelsen for offentlig annoncering om vedtagelsen af forslaget med oplysning om fristen for fremsættelse af indsigelser, jf. stk. 2. Annonceringen kan ske udelukkende på kommunens hjemmeside.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser.

Stk. 3 Inden for indsigelsesperioden iværksætter kommunalbestyrelsen en oplysningsvirksomhed.

Stk. 4 Forslaget sendes samtidig til de myndigheder og institutioner, der har været inddraget i sagen, jf. § 2.

§ 5

Efter indsigelsesfristens udløb forhandler kommunalbestyrelsen i fornødent omfang på ny sagen med de myndigheder og institutioner m.v., som har været inddraget i sagsbehandlingen, og tager stilling til, om forslaget skal ændres som følge af indkomne indsigelser eller andre forhold. Kommunalbestyrelsen vedtager derefter vandforsyningsplanen.

§ 6

Kommunalbestyrelsen sørger for offentlig annoncering af den endelige vedtagelse af planen. Annonceringen skal indeholde oplysning om, at vedtagelsen ikke kan påklages, jf. lovens § 76. Vandforsyningsplanen skal være offentlig tilgængelig.

Stk. 2 Annonceringen kan ske udelukkende på kommunens hjemmeside.

§ 7

§§ 4-6 finder tilsvarende anvendelse på delplaner og på ændringer og tillæg til vedtagne vandforsyningsplaner, jf. dog § 7, stk. 2 og § 8.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan dog fastsætte en frist på mindst 4 uger for fremsættelse af indsigelser mod forslag til mindre ændringer og forslag til mindre tillæg til allerede vedtagne vandforsyningsplaner. I disse tilfælde kan kommunalbestyrelsen målrette høringen til alene at omfatte direkte berørte personer, berørte almene og ikke-almene vandforsyninger , interesserede organisationer og interesserede myndigheder.

§ 8

I forbindelse med udstedelsen af et pålæg efter lovens § 14, stk. 3, kan Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning dispensere fra bestemmelserne i §§ 4 og 5, således at alene de, der berøres af ændringen, skal underrettes om forslaget, og at fristen for indsigelser kan nedsættes til 3 uger.

Stk. 2 Dispensation efter stk. 1, kan ikke påklages.

Ikrafttræden m.v.
§ 9

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 155 af 25. februar 2016 om vandforsyningsplanlægning ophæves.