Bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer Kapitel 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 917 af 25. juni 2017

Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Denne bekendtgørelse gælder for følgende virksomheder (herefter ”virksomhed”), jf. dog stk. 2-4:

  • 1) Et pengeinstitut, et realkreditinstitut, et fondsmæglerselskab og et investeringsforvaltningsselskab, der som et fast erhverv eller på et professionelt grundlag yder investeringsservice eller udfører investeringsaktiviteter nævnt i bilag 4, afsnit A, i lov om finansiel virksomhed, jf. § 9, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

  • 2) Kreditinstitutter, investeringsselskaber og administrationsselskaber, der er meddelt tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvis instituttet eller selskabet udøver handel med finansielle instrumenter gennem en filial her i landet, jf. § 30 i lov om finansiel virksomhed.

  • 3) Kreditinstitutter, investeringsselskaber og administrationsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som udøver handel med finansielle instrumenter gennem en filial her i landet, jf. § 1, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2 §§ 9 og 10 gælder for en virksomhed, jf. stk. 1, der sælger strukturerede indlån til kunder eller rådgiver kunder herom.

Stk. 3 Bekendtgørelsen gælder bortset fra § 10 ikke, når virksomhedens kunde er en godkendt modpart, jf. bilag 2 i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

Stk. 4 Bekendtgørelsen gælder ikke for transaktioner mellem medlemmer af en multilateral handelsfacilitet eller et reguleret marked her i landet eller i andre lande inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

  • 1) Varigt medium: En indretning, som sætter brugeren i stand til at lagre oplysninger rettet til brugeren personligt på en måde, der muliggør senere søgning i et tidsrum, som er afpasset efter oplysningernes formål, og som giver mulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.