Bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 917 af 25. juni 2017

I medfør af § 43, stk. 2, 1. pkt., og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Denne bekendtgørelse gælder for følgende virksomheder (herefter ”virksomhed”), jf. dog stk. 2-4:

  • 1) Et pengeinstitut, et realkreditinstitut, et fondsmæglerselskab og et investeringsforvaltningsselskab, der som et fast erhverv eller på et professionelt grundlag yder investeringsservice eller udfører investeringsaktiviteter nævnt i bilag 4, afsnit A, i lov om finansiel virksomhed, jf. § 9, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

  • 2) Kreditinstitutter, investeringsselskaber og administrationsselskaber, der er meddelt tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvis instituttet eller selskabet udøver handel med finansielle instrumenter gennem en filial her i landet, jf. § 30 i lov om finansiel virksomhed.

  • 3) Kreditinstitutter, investeringsselskaber og administrationsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som udøver handel med finansielle instrumenter gennem en filial her i landet, jf. § 1, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2 §§ 9 og 10 gælder for en virksomhed, jf. stk. 1, der sælger strukturerede indlån til kunder eller rådgiver kunder herom.

Stk. 3 Bekendtgørelsen gælder bortset fra § 10 ikke, når virksomhedens kunde er en godkendt modpart, jf. bilag 2 i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

Stk. 4 Bekendtgørelsen gælder ikke for transaktioner mellem medlemmer af en multilateral handelsfacilitet eller et reguleret marked her i landet eller i andre lande inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

  • 1) Varigt medium: En indretning, som sætter brugeren i stand til at lagre oplysninger rettet til brugeren personligt på en måde, der muliggør senere søgning i et tidsrum, som er afpasset efter oplysningernes formål, og som giver mulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.

Kapitel 2 Bedste udførelse af ordrer (best execution)
§ 3

En virksomhed skal ved udførelse af ordrer træffe alle tilstrækkelige foranstaltninger for at opnå det efter omstændighederne bedst mulige resultat for virksomhedens kunder med hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, der er relevante for udførelsen af ordren, jf. dog stk. 4.

Stk. 2 Udfører virksomheden en ordre på vegne af en detailkunde, jf. § 2, stk. 9, i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel, er det bedst mulige resultat dét, som giver det mindst mulige samlede vederlag, med mindre formålet med udførelsen af ordren tilsiger, at de øvrige elementer nævnt i stk. 1 er af større relevans. Ved det samlede vederlag forstås prisen for det finansielle instrument og alle udgifter, som er direkte knyttet til udførelsen af ordren, herunder gebyrer afholdt i forbindelse med handelsstedet, clearing og afvikling, andre gebyrer til tredjemand, der er involveret i udførelsen af ordren, samt virksomhedens egne provisioner og omkostninger ved at udføre ordren gennem handelssystemet.

Stk. 3 Er der flere handelssystemer, hvorpå der kan udføres en ordre vedrørende et finansielt instrument, tages der i vurderingen af det bedst mulige resultat for virksomhedens kunde hensyn til virksomhedens egne provisioner og omkostninger for at udføre ordren gennem hvert af de godkendte handelssystemer.

Stk. 4 Modtager en virksomhed en specifik ordre fra en kunde, har virksomheden ved udførelsen heraf ikke pligt til at iagttage kravene i stk. 1-3.

Stk. 5 En virksomhed, der har gennemført en transaktion på kundens vegne, skal oplyse kunden det handelssted, hvor ordren blev udført.

Ordreudførelsespolitik
§ 4

En virksomhed skal etablere og anvende effektive ordninger til at overholde § 3, stk. 1, herunder udarbejde og anvende en ordreudførelsespolitik.

Stk. 2 Ordreudførelsespolitikken skal for hver kategori af finansielle instrumenter indeholde oplysninger om de forskellige handelssteder, hvorigennem virksomheden udfører ordrer, og de faktorer, der påvirker valget af handelssted. Den pågældende politik skal som minimum indeholde oplysninger om de handelssteder, der sætter virksomheden i stand til løbende at opnå de bedste resultater ved udførelsen af kundeordrer.

Stk. 3 Virksomheden skal give sine kunder oplysninger om sin ordreudførelsespolitik. I oplysningerne skal der klart og på en for kunderne let forståelig måde gøres rede for, hvordan virksomheden udfører ordrer for kunden. Giver ordreudførelsespolitikken mulighed for, at virksomheden kan udføre kunders ordre uden om et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet eller en organiseret handelsfacilitet, skal virksomheden oplyse dette over for virksomhedens kunder.

Stk. 4 Oplysningerne nævnt i stk. 3 skal gives via et varigt medium eller en hjemmeside i overensstemmelse med artikel 3 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 af 25. april om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv.

§ 5

En virksomhed skal indhente sine kunders forudgående samtykke til ordreudførelsespolitikken.

Stk. 2 Udfører virksomheden en kundes ordrer uden om et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet eller en organiseret handelsfacilitet skal virksomheden forinden indhente kundens samtykke, enten i form af en generel aftale eller for den enkelte transaktion.

§ 6

En virksomhed skal på kundens anmodning redegøre for, at kundens ordrer er udført i overensstemmelse med ordreudførelsespolitikken.

§ 7

En virksomhed skal føre kontrol med, at virksomhedens ordninger og ordreudførelsespolitik fungerer efter hensigten, og virksomheden skal afhjælpe eventuelle mangler. Virksomheden skal navnlig regelmæssigt vurdere, om de handelssteder, der er en del af virksomhedens ordreudførelsespolitik, giver det bedst mulige resultat for virksomhedens kunder, eller om virksomhedens ordninger skal ændres på baggrund af bl.a. de offentliggjorte oplysninger nævnt i § 8.

Stk. 2 Virksomheden skal give meddelelse om enhver væsentlig ændring af ordreudførelsespolitikken til kunder, som virksomheden har et løbende kundeforhold med.

§ 8

En virksomhed, der udfører kundeordrer, skal en gang om året for hver kategori af finansielle instrumenter offentliggøre en oversigt over de fem mest anvendte handelssteder set i forhold til handelsvolumen i det foregående år med oplysninger om kvaliteten af de udførte ordrer.

Kapitel 3 Behandling af kundeordrer m.v.
§ 9

En virksomhed skal have procedurer og ordninger, der sikrer en redelig og hurtig udførelse af kundeordrer i forhold til andre kundeordrer eller virksomhedens handelsinteresser. Virksomhedens procedurer skal gøre det muligt at udføre sammenlignelige kundeordrer afhængig af, hvornår de er modtaget hos virksomheden.

Limiterede kundeordrer
§ 10

Kan en limiteret kundeordre, der vedrører aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, ikke under gældende markedsvilkår udføres øjeblikkeligt, skal virksomheden fremme den hurtigst mulige gennemførelse af ordren ved straks at offentliggøre den limiterede kundeordre på en måde, der gør oplysningen let tilgængelig for andre markedsdeltagere. Dette gælder ikke, hvor kunden udtrykkeligt bestemmer andet.

Stk. 2 Virksomheden opfylder sin forpligtelse efter stk. 1, når virksomheden formidler den limiterede kundeordre til et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet her i landet eller i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 3 Finanstilsynet kan undtage fra forpligtelsen i stk. 1 for limiterede kundeordrer, der er meget store i forhold til den normale markedsstørrelse, jf. artikel 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter.

Kapitel 4 Tilsyns- og straffebestemmelser
Tilsyn
§ 11

Finanstilsynet påser overholdelsen af denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Finanstilsynet kan give påbud om berigtigelse af forhold, der strider mod bestemmelser i denne bekendtgørelse.

Straf
§ 12

Med bøde straffes den, der undlader at efterkomme et påbud efter § 11, stk. 2.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 13

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 3. januar 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 811 af 30. juni 2011 om værdipapirhandleres udførelse af ordrer ophæves.