Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2013

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi

Bekendtgørelse nr. 1076 af 20. november 2012

I medfør af § 16, stk. 3, nr. 2, i ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 1382 af 28. december 2011, har Skatterådet fastsat følgende:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Værdi af fri kost og logi
§ 1

For medhjælpere ved landbrug m.v., hushjælp og sygehuspersonale med fri bolig og kost på ansættelsesstedet ansættes værdien til 37.700 kr. for hele året (3.141,67 kr. pr. måned).

Stk. 2 For køkken- og serveringspersonale, private sygeplejersker, sygehuspersonale, som har bolig uden for sygehuset, medhjælpere ved landbrug og hushjælp, der alene modtager fri kost, samt dermed ligestillede, ansættes værdien af fuld kost til 75 kr. pr. dag. For delvis fri kost, normalt 2 måltider, ansættes værdien til 65 kr. pr. dag. For 1 måltid ansættes værdien til 40 kr. pr. dag.

Stk. 3 For personale ved militæret, der modtager frit kvarter, bortset fra de i ligningslovens § 7, nr. 16, nævnte, ansættes værdien heraf til 520 kr. pr. måned.

Stk. 4 Såfremt der i stedet for fri kost og logi er udbetalt en kontant ydelse, skal den kontante ydelse behandles som løn.

Ikrafttræden mv.
§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013 og har virkning for indkomståret 2013.