14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om Ungdomskort

Bekendtgørelse nr. 944 af 28. juni 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 918 af 18. juni 2020

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om Ungdomskort er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Ungdomskort

I medfør af tekstanmærkning nr. 126 ad 28.53.04. til § 28 på finansloven for finansåret 2018 og § 6 c i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, som ændret ved lov nr. 1560 af 19. december 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anvendelsesområde
Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om administration af ungdomskortordningen, herunder modtagerkreds, rettigheder, egenbetaling og bestilling.

Stk. 2 Ungdomskortet er et periodekort, som kan anvendes af personer omfattet af § 2, til befordring i bus, tog, metro og letbane i den offentlige servicetrafik.

§2 Modtagerkreds
Ungdomskortet tilbydes:

Stk. 2 For rabatmodtagere, der er indskrevet på kostskole, skolehjem e.l. betragtes dennes adresse som bopæl, uagtet rabatmodtagerens registrering i CPR.

§3 Kortindehavers rettigheder
Ungdomskortet giver følgende rettigheder for indehaveren:

  • 1) Befordring med bus, tog, metro og letbane i den offentlige servicetrafik i alle takstzoner i det takstområde, hvor kortets indehaver har bopæl ifølge CPR, jf. dog § 2, stk. 2. Takstområderne fremgår af bilag 1.

  • 2) Befordring med bus, tog, metro og letbane i den offentlige servicetrafik på de vilkår om rejsestrækning, periode med ret til rabat og mulighed for kontantrabat, der følger af §§ 6 og 8 i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., og regler fastsat i medfør heraf. Dette gælder tillige vilkår, der følger af § 3, stk. 1-3 i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. dog § 2, stk. 2.

  • 3) Befordring med al offentlig servicetrafik med bus, tog, metro og letbane på børnetakst i alle øvrige takstområder i Danmark end det takstområde, hvor den pågældende har bopæl ifølge CPR, jf. dog § 2, stk. 2. Kortet giver endvidere adgang til bus- og privatbanetransport mellem takstområder på børnetakst. Takstområderne fremgår af bilag 1.

  • 4) Befordring mellem takstområder på de strækninger, hvor der udføres offentlig servicetrafik på kontrakt med staten til ungdomsbillet-takst. Takstområderne fremgår af bilag 1.

  • 5) I det omfang at der kan udstedes et grænseoverskridende periodekort mellem bolig og uddannelsessted, er personer, der studerer i Danmark og som bor i Øresundsregionen1) eller Flensborg, omfattet af Ungdomskortordningen, dog med undtagelse af § 3, nr. 1.

§4 Egenbetaling
Egenbetalingen udgør pr. 1. august 2020 følgende beløb pr. dag:

Stk. 2 Ungdomskort kan ikke udstedes med kortere gyldighed end 30 dage.

Stk. 3 Egenbetalingen efter stk. 1, reguleres én gang årligt sammen med trafikselskabernes takstændringer i januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

§5 Bestillingssystem
Bestilling af Ungdomskortet håndteres i et elektronisk system, som er opbygget til at håndtere Ungdomskort.

Stk. 2 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte administrerer bestillinger fra personer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, og bekræfter retten til Ungdomskort i bestillingssystemet.

Stk. 3 Det er en forudsætning, at Ungdomskortet bestilles via brug af NemID.

Stk. 4 De kortudstedende myndigheder er trafikselskaber og togoperatører og udsteder Ungdomskort baseret på de modtagne data i bestillingssystemet.

§6 Administration
Administrationen af Ungdomskortet, herunder regler om kompensation, aftaler om fælles markedsføring og rejseregler for at bruge Ungdomskortet, aftales mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og de trafikvirksomheder, hvor Ungdomskortet kan anvendes, samt mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

§7 De kortudstedende trafikvirksomheder
De kortudstedende trafikvirksomheder skal levere dokumentation til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen over deres månedlige salg af kort senest den 15. i den følgende måned. Dokumentationen skal opfylde krav om form og indhold, som fastsættes nærmere af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2 De kortudstedende trafikvirksomheder modtager kvartalsvis refusion af det beløb, som de har ydet i rabat til Ungdomskort på baggrund af indberetninger til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte om brug af ordningen.

§8 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 672 af 20. juni 2014 om Ungdomskort ophæves.

profile photo
Profilside