Bekendtgørelse om Ungdomskort

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om Ungdomskort er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 944 af 28. juni 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 918 af 18. juni 2020

I medfør af tekstanmærkning nr. 126 ad 28.53.04. til § 28 på finansloven for finansåret 2018 og § 6 c i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, som ændret ved lov nr. 1560 af 19. december 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde
§ 1

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om administration af ungdomskortordningen, herunder modtagerkreds, rettigheder, egenbetaling og bestilling.

Stk. 2 Ungdomskortet er et periodekort, som kan anvendes af personer omfattet af § 2, til befordring i bus, tog, metro og letbane i den offentlige servicetrafik.

Modtagerkreds
§ 2

Ungdomskortet tilbydes:

Stk. 2 For rabatmodtagere, der er indskrevet på kostskole, skolehjem e.l. betragtes dennes adresse som bopæl, uagtet rabatmodtagerens registrering i CPR.

Kortindehavers rettigheder
§ 3

Ungdomskortet giver følgende rettigheder for indehaveren:

  • 1) Befordring med bus, tog, metro og letbane i den offentlige servicetrafik i alle takstzoner i det takstområde, hvor kortets indehaver har bopæl ifølge CPR, jf. dog § 2, stk. 2. Takstområderne fremgår af bilag 1.

  • 2) Befordring med bus, tog, metro og letbane i den offentlige servicetrafik på de vilkår om rejsestrækning, periode med ret til rabat og mulighed for kontantrabat, der følger af §§ 6 og 8 i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., og regler fastsat i medfør heraf. Dette gælder tillige vilkår, der følger af § 3, stk. 1-3 i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. dog § 2, stk. 2.

  • 3) Befordring med al offentlig servicetrafik med bus, tog, metro og letbane på børnetakst i alle øvrige takstområder i Danmark end det takstområde, hvor den pågældende har bopæl ifølge CPR, jf. dog § 2, stk. 2. Kortet giver endvidere adgang til bus- og privatbanetransport mellem takstområder på børnetakst. Takstområderne fremgår af bilag 1.

  • 4) Befordring mellem takstområder på de strækninger, hvor der udføres offentlig servicetrafik på kontrakt med staten til ungdomsbillet-takst. Takstområderne fremgår af bilag 1.

  • 5) I det omfang at der kan udstedes et grænseoverskridende periodekort mellem bolig og uddannelsessted, er personer, der studerer i Danmark og som bor i Øresundsregionen1) eller Flensborg, omfattet af Ungdomskortordningen, dog med undtagelse af § 3, nr. 1.

Egenbetaling
§ 4

Egenbetalingen udgør pr. 1. august 2020 følgende beløb pr. dag:

Stk. 2 Ungdomskort kan ikke udstedes med kortere gyldighed end 30 dage.

Stk. 3 Egenbetalingen efter stk. 1, reguleres én gang årligt sammen med trafikselskabernes takstændringer i januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Bestillingssystem
§ 5

Bestilling af Ungdomskortet håndteres i et elektronisk system, som er opbygget til at håndtere Ungdomskort.

Stk. 2 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte administrerer bestillinger fra personer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, og bekræfter retten til Ungdomskort i bestillingssystemet.

Stk. 3 Det er en forudsætning, at Ungdomskortet bestilles via brug af NemID.

Stk. 4 De kortudstedende myndigheder er trafikselskaber og togoperatører og udsteder Ungdomskort baseret på de modtagne data i bestillingssystemet.

Administration
§ 6

Administrationen af Ungdomskortet, herunder regler om kompensation, aftaler om fælles markedsføring og rejseregler for at bruge Ungdomskortet, aftales mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og de trafikvirksomheder, hvor Ungdomskortet kan anvendes, samt mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

De kortudstedende trafikvirksomheder
§ 7

De kortudstedende trafikvirksomheder skal levere dokumentation til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen over deres månedlige salg af kort senest den 15. i den følgende måned. Dokumentationen skal opfylde krav om form og indhold, som fastsættes nærmere af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2 De kortudstedende trafikvirksomheder modtager kvartalsvis refusion af det beløb, som de har ydet i rabat til Ungdomskort på baggrund af indberetninger til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte om brug af ordningen.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 672 af 20. juni 2014 om Ungdomskort ophæves.