Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 263 af 19. april 2004

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Undtagelser fra lovens § 37 om anvendelse af dagsværdi eller amortiseret kostværdi
§ 1

Nedenstående finansielle aktiver og forpligtelser kan uanset § 37, stk. 1, i loven måles til en anden værdi end dagsværdi:

 • 1) Kontrakter om betinget vederlag for erhvervelse af virksomhed i forbindelse med en virksomhedssammenslutning,

 • 2) kontrakter om betaling, der afhænger af fysiske eller klimatiske faktorer, der er variable,

 • 3) en arbejdsgivers finansielle aktiver og forpligtelser, der vedrører pensionsordninger og andre velfærdsordninger for virksomhedens beskæftigede,

 • 4) forsikringskontrakter,

 • 5) leasingkontrakter,

 • 6) finansielle garantikontrakter, der skal sikre betaling i tilfælde af, at debitor misligholder sin betalingspligt, samt

 • 7) råvarebaserede kontrakter, som giver parterne ret til at afregne kontant eller i andre finansielle instrumenter, og som derfor anses som afledte finansielle instrumenter, og som

  • a) er indgået for at sikre og fortsat sikrer virksomhedens forventede krav med hensyn til køb, salg eller anvendelse,

  • b) fra første færd blev indgået med henblik herpå og

  • c) forventes at blive afregnet ved levering af råvaren.

§ 2

Finansielle aktiver og forpligtelser eller bestanddele heraf kan uanset § 37, stk. 2, i loven måles til dagsværdi, hvis de er effektivt sikret af et sikringsinstrument, der i henhold til § 37, stk. 1, skal måles til dagsværdi.

Kapitel 2 Overgangsbestemmelser fastsat i medfør af lovens § 166, stk. 5
§ 3

Bestemmelsen i stk. 2 kan anvendes af virksomheder, der i henhold til lovens § 7 skal følge bestemmelserne i regnskabsklasse B. Bestemmelserne finder tilsvarende anvendelse på koncernregnskaber, der frivilligt aflægges for små koncerner, jf. lovens § 113, 2. pkt.

Stk. 2 Uanset lovens § 51 kan en i stk. 1 nævnt virksomhed ændre sin regnskabspraksis, således at alene transaktioner og begivenheder, der indtræffer efter lovens ikrafttræden, indregnes efter de nye regler. Endvidere kan virksomheden undlade at anvende det nye målegrundlag for aktiver og forpligtelser, som var indregnet før lovens ikrafttræden.

§ 4

Bestemmelserne i stk. 2 og 3 kan anvendes af mellemstore virksomheder, der i henhold til lovens § 7 skal følge bestemmelserne i regnskabsklasse C. Bestemmelserne finder tilsvarende anvendelse på koncernregnskaber, der aflægges for mellemstore koncerner.

Stk. 2 Uanset lovens § 51 kan en i stk. 1 nævnt virksomhed ændre sin regnskabspraksis for de i stk. 3 nævnte aktiver og forpligtelser, således at alene transaktioner og begivenheder, der finder sted efter lovens ikrafttræden, indregnes efter de nye regler. Endvidere kan virksomheden undlade at anvende det nye målegrundlag for aktiver og forpligtelser, som var indregnet før lovens ikrafttræden.

Stk. 3 Bestemmelserne i stk. 2 finder anvendelse på:

 • 1) Immaterielle aktiver og indretning af lejede lokaler, jf. lovens §§ 33 og 83,

 • 2) finansielt leasede aktiver og dertil knyttede forpligtelser samt igangværende arbejder for fremmed regning, jf. lovens § 33,

 • 3) finansielle aktiver og forpligtelser, der skal indregnes til amortiseret kostpris, jf. lovens § 37, stk. 2,

 • 4) investeringsejendomme, råstoffer eller lignende værdier og dermed forbundne forpligtelser, jf. lovens § 38, stk. 1, og

 • 5) aktiver og forpligtelser i en erhvervet virksomhed samt negativ goodwill, jf. lovens § 122.

§ 5

Bestemmelserne i stk. 2 og 3 kan anvendes af store virksomheder, der i henhold til lovens § 7 skal følge bestemmelserne i regnskabsklasse C. Bestemmelserne finder tilsvarende anvendelse på koncernregnskaber, der aflægges for store koncerner.

Stk. 2 Uanset lovens § 51 kan en i stk. 1 nævnt virksomhed ændre sin regnskabspraksis for de i stk. 3 nævnte aktiver og forpligtelser, således at alene transaktioner og begivenheder, der finder sted efter lovens ikrafttræden, indregnes efter de nye regler. Endvidere kan virksomheden undlade at anvende det nye målegrundlag for aktiver og forpligtelser, som var indregnet før lovens ikrafttræden.

Stk. 3 Bestemmelserne i stk. 2 finder anvendelse på:

 • 1) Immaterielle aktiver og indretning af lejede lokaler, jf. lovens §§ 33 og 83, og

 • 2) aktiver og forpligtelser i en erhvervet virksomhed samt negativ goodwill, jf. lovens § 122.

§ 6

Bestemmelsen i § 5, stk. 3, nr. 2, finder tilvarende anvendelse på virksomheder, der i henhold til lovens § 7 skal følge regnskabsklasse D. Bestemmelserne finder tilsvarende anvendelse på koncernregnskaber, der aflægges for koncerner af de omhandlede virksomheder som modervirksomheder.

§ 7

En modervirksomhed kan i årsregnskab og koncernregnskab uanset lovens § 121 behandle etableringen af koncernforhold efter den metode, der blev anvendt ved koncernetableringen inden lovens ikrafttræden.

§ 8

En virksomhed kan uanset lovens § 86 undlade at vise sammenligningstal for poster i pengestrømsopgørelser første gang en sådan udarbejdes efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2 En virksomhed kan undlade at tilpasse de i lovens § 101, stk. 1, nr. 2, jf. nr. 1, omhandlede hoved- og nøgletal for de fire år, der løb forud for lovens ikrafttræden.

Stk. 3 Undlader en virksomhed at vise henholdsvis tilpasse de i stk. 1 og 2 nævnte beløb og tal, skal dette oplyses som anført i lovens § 55, stk. 2.

§ 9

Virksomheder, der anvender undtagelsesreglerne i §§ 3 - 8, skal oplyse dette i noterne. Det samme gælder virksomheder, der anvender bestemmelserne i lovens § 166, stk. 2 og 3. Hvor der som følge af anvendelse af denne bekendtgørelse eller lovens § 166, stk. 2 og 3, bliver tale om mere end én regnskabspraksis for ensartede regnskabsposter, skal der i noterne gives yderligere oplysninger, såfremt dette er nødvendigt for at opfylde lovens § 11, stk. 1.

Stk. 2 Udover stk. 1, 2. og 3. pkt., berører denne bekendtgørelse ikke reglerne i lovens § 166, stk. 1 - 4.

Kapitel 3 Ikrafttræden m.v.
§ 10

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2004 og kan anvendes med virkning for et regnskabsår, der er begyndt før den 1. april 2004.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 841 af 11. oktober 2002 om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) ophæves.