Bekendtgørelse om undtagelser fra krav om autorisation for arbejder udført af forsyningsvirksomheder m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 859 af 03. juli 2014

Vvs-området
§ 1

Følgende arbejder inden for eget forsyningsområde, som personale ansat hos gasleverandører naturligt udfører som led i gasleverandørens arbejde som ansvarlig for gasdistributionen, er undtaget fra kravet om autorisation som vvs-installatørvirksomhed:

 • 1) Arbejder med ledninger i gadeareal, herunder arbejder ved og etablering af stikledninger på privat grund frem til forsyningsenhed med stophane.

 • 2) Udskiftning af gasmålere i en lovlig installation, hvor kun målertilslutning tilrettes i forbindelse med udskiftning.

 • 3) Små og ubetydelige reparationsarbejder på en husinstallation, der udføres i forbindelse med målerudskiftning eller tilsyn med installationen.

 • 4) Arbejder på en husinstallation i helt ekstraordinære tilfælde, eksempelvis hvor ejeren har vægret sig imod at bringe installationen i forskriftsmæssig stand, og hvor der er eller antages at være en umiddelbar sikkerhedsmæssig risiko.

 • 5) Installation af gasmåler på større gasfyrede anlæg omfattet af Gasreglementets afsnit B-4.

 • 6) Tilslutning til eller udskiftning af flaskegasslanger mellem forsyningsanlægget og den faste rørinstallation.

§ 2

Følgende arbejder inden for eget forsyningsområde, som personale ansat hos vandforsyningsvirksomheder, personale ansat i et vandselskab og personale ansat i et serviceselskab, der er koncernmæssigt eller ejermæssigt knyttet til et vandselskab, naturligt udfører som led i virksomhedens arbejde som ansvarlig for vandforsyningen, er undtaget fra kravet om autorisation som vvs-installatørvirksomhed:

 • 1) Arbejder med ledninger i gadeareal, herunder arbejder ved og etablering af stikledninger på privat grund frem til forsyningsenhed med stophane.

 • 2) Udskiftning af vandmålere i en lovlig installation, hvor kun målertilslutning tilrettes i forbindelse med udskiftning.

 • 3) Små og ubetydelige reparationsarbejder på en husinstallation, der udføres i forbindelse med målerudskiftning eller tilsyn med installationen.

 • 4) Arbejder på en husinstallation i helt ekstraordinære tilfælde, eksempelvis hvor ejeren har vægret sig imod at bringe installationen i forskriftsmæssig stand, og hvor der er eller antages at være en umiddelbar sundhedsmæssig risiko.

§ 3

Det påhviler gasleverandøren, vandforsyningsvirksomheden, vandselskabet eller serviceselskabet, jf. §§ 1-2, at sikre, at de ansatte personer er fagligt kompetente til at udføre de konkrete opgaver og får den fornødne instruktion.

Kloakområdet
§ 4

Følgende arbejder inden for eget spildevandsforsyningsområde, som personale ansat i et vandselskab og personale ansat i et serviceselskab, der er koncernmæssigt eller ejermæssigt knyttet til et vandselskab, eller personale ansat hos den, der er ansvarlig for en hovedkloak, naturligt udfører som led i virksomhedens arbejde som ansvarlig for hovedkloakken, er undtaget fra kravet om autorisation som kloakmestervirksomhed:

 • 1) Arbejder med ledninger i gadeareal, herunder arbejder ved og etablering af stikledning frem til skel eller umiddelbart ved skel.

 • 2) Arbejder ved afløbsinstallationer på privat grund i helt ekstraordinære tilfælde, eksempelvis hvor ejeren har vægret sig ved at bringe ledninger og anlæg i forskriftsmæssig stand, og hvor der er eller antages at være en umiddelbar risiko for forurening eller skader på ledningsanlægget.

§ 5

Det påhviler vandselskabet, serviceselskabet eller den ansvarlige for hovedkloakken, jf. § 4, at sikre, at de ansatte personer er fagligt kompetente til at udføre de konkrete opgaver og får den fornødne instruktion.

Straf
§ 6

Med bøde straffes den, der undlader at sikre, at medarbejderne, der udfører de arbejder, der er omfattet af denne bekendtgørelse, har den fornødne faglige kompetence og får den fornødne instruktion, jf. §§ 3 og 5.

Ikrafttræden
§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. juli 2014.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1046 af 8. december 2003 om undtagelser fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg.