Bekendtgørelse om undtagelser fra anmeldelsespligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) (Kortvarige udstationeringer)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1517 af 16. december 2010

I medfør af § 7 b, stk. 2, i lov om udstationering af lønmodtagere, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 21. juli 2006, som ændret ved lov nr. 509 af 19. maj 2010, fastsættes følgende:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Undtagelser fra anmeldelsespligten
§ 1

En udenlandsk virksomhed, der er omfattet af lov om udstationering af lønmodtagere m.v., skal ikke foretage anmeldelse til RUT efter lovens § 7 a i følgende situationer:

  • 1) Deltagelse i seminarer og konferencer, herunder forskere, foredragsholdere og lignende, som er indbudt til at undervise eller holde oplæg.

  • 2) Professionelle artisters deltagelse i enkeltstående kunstneriske begivenheder.

  • 3) Deltagelse i forretningsrejser for udenlandske firmaer eller selskaber, der ikke har fast forretningssted i Danmark.

  • 4) Professionelle idrætsudøveres og -træneres deltagelse i enkeltstående større sportslige begivenheder eller prøvetræning i en dansk idrætsklub.

  • 5) Levering af konsulentydelser inden for regnskab og revision i op til 8 dage.

  • 6) Virksomhedsintern udstationering, jf. lovens § 4, stk. 1, nr. 2, i op til 8 dage. Dette gælder dog ikke, hvis tjenesteydelsen angår bygge- og anlægsvirksomhed, landbrug, skovbrug og gartneri, rengøring, herunder vinduespudsning samt hotel- og restaurationsvirksomhed.

  • 7) Cabotagekørsel som defineret i Forordning nr. 1072/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel.

Kapitel 2 Ikrafttræden
§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.