14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om undervisning, herunder omlagt undervisning, i skoleåret 2020/21 i tilfælde, hvor der ikke er nødundervisning som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 508 af 25. marts 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om undervisning, herunder omlagt undervisning, i skoleåret 2020/21 i tilfælde, hvor der ikke er nødundervisning som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 25. marts 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anvendelsesområde
Reglerne i §§ 2-13 finder anvendelse for skolers og uddannelsesinstitutioners undervisning, herunder omlagt undervisning, i tilfælde, hvor der ikke er nødundervisning som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. Reglerne i §§ 2-13 finder alene anvendelse, i den udstrækning andet ikke følger af loven eller regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på bestemmelser i lovgivningen på børne- og undervisningsområdet vedrørende styrelsesmæssige og institutionelle forhold.

Stk. 3 Reglerne i §§ 3-13 finder ikke anvendelse for undervisning og uddannelse af:

 • 1) Elever i ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).

 • 2) Unge, der deltager i Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

 • 3) Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU).

§2 Genoptagelse af almindelig undervisning
Skoler og uddannelsesinstitutioner, der er eller har været omfattet af foranstaltninger iværksat efter regler i henhold til epidemiloven eller før den 1. marts 2021 i henhold til lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, skal genoptage undervisning efter de almindelige bestemmelser herom i lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område og eventuelt efter reglerne i §§ 3-9 om omlagt undervisning, når pligten til at give nødundervisning efter § 2, stk. 1, i lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 (nødloven) ophører, og skolen eller institutionen igen kan give almindelig undervisning til sine elever, kursister og deltagere, selv under hensyntagen til sundhedsfaglige anbefalinger og retningslinjer som følge af covid-19.

Stk. 2 Når skolen eller institutionen genoptager sin undervisning efter stk. 1, herunder i form af omlagt undervisning, jf. §§ 3-9, gælder de retningslinjer herfor, som til enhver tid er offentliggjort på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, herunder de sundhedsfaglige foranstaltninger, som er fastsat heri. Retningslinjerne gælder, så længe skolen eller institutionen er omfattet af foranstaltninger til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.

§3 Omlægning af almindelig undervisning
Når skolens eller institutionens pligt til at give nødundervisning efter nødlovens § 2, stk. 1, er ophørt, og når skolen eller institutionen derfor igen kan give sine elever, kursister eller deltagere almindelig undervisning, og kan gøre dette under hensyntagen til sundhedsfaglige anbefalinger eller retningslinjer som følge af covid-19, kan skolen eller institutionen efter reglerne i §§ 4-9 midlertidigt omlægge sin almindelige undervisning og i den forbindelse fravige bestemmelser i lovgivningen på Børne- og undervisningsministeriets område om den almindelige undervisning.

§4 Fravigelser fra lovgivningen
Skolen eller institutionen kan i forbindelse med omlagt undervisning fravige de bestemmelser i lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område om den almindelige undervisning, som skolen eller institutionen omlægger, jf. dog stk. 2 og § 5, når dette vurderes at være mest hensigtsmæssigt for bedst muligt at opfylde formålet med den omlagte undervisning, jf. § 6.

Stk. 2 Skolen eller institutionen kan ikke fravige bestemmelser i Børne- og Undervisningsministeriets uddannelseslovgivning om følgende forhold:

 • 1) Fagets eller kursets mål, herunder bindende mål, afsluttende mål og faglige mål, eller kernestof for elever, kursister eller deltagere, der senest den 31. juli 2021 skal til prøve.

 • 2) Elevers, kursisters og deltageres mødepligt.

 • 3) Uddannelsens eller undervisningens samlede varighed, dog ikke krav til timetal.

 • 4) Krav til kompetencer for lærere og undervisere.

 • 5) Prøver og eksamen.

 • 6) Nationale trivselsundersøgelser.

 • 7) Supplerende undervisning og anden faglig støtte, jf. folkeskolelovens § 3 a, og ordblindetest, jf. folkeskolelovens § 3 b.

 • 8) Nationale test i folkeskolen.

 • 9) Krav til minimumstimetal for:

  • a) almen voksenuddannelse,

  • b) forberedende voksenundervisning,

  • c) ordblindeundervisning for voksne, og

  • d) grundforløbet i erhvervsuddannelserne.

 • 10) Uddannelsesplaner og overgangskrav mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne.

§5 Bestemmelser i lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område om formålet med undervisningen eller uddannelsen kan ikke fraviges i forbindelse med omlagt undervisning.

§6 Forudsætninger for og krav til omlægning af undervisningen med fravigelse af lovgivningen
Der er følgende forudsætninger for omlægning af undervisningen efter § 3, som indebærer en eller flere fravigelser af lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område, jf. § 4:

 • 1) Behovet for omlægning af undervisningen skyldes, at foranstaltninger mod covid-19 og nødundervisning efter nødlovens § 2, stk. 1, har medført, at uddannelsens, fagets eller tilbuddets formål og målene for den pågældende aktivitet samlet set vurderes bedst at kunne opnås ved en midlertidig omlægning af den almindelige undervisning.

 • 2) Skolen eller institutionen søger i en periode under fleksible rammer målrettet og prioriteret at opnå uddannelsens, fagets eller tilbuddets formål og målene for den pågældende aktivitet, herunder bindende mål, afsluttende mål og faglige mål, eller kernestof, ved at afbøde den negative betydning for elevernes, kursisternes og deltagernes undervisning og læring, herunder også den negative sociale betydning, som overgangen til og varigheden af nødundervisning efter nødlovens § 2, stk. 1, har haft.

§7 Skolen eller institutionen tilrettelægger den omlagte undervisning ud fra de behov, som skolen eller institutionen vurderer, at den enkelte klasse eller det enkelte hold har.

Stk. 2 Ved tilrettelæggelse af den omlagte undervisning tager skolen eller institutionen ekstra hensyn til elever, kursister og deltagere med særlige behov. Det gælder navnlig elever, kursister og deltagere med behov for specialundervisning og specialpædagogisk støtte, elever med særlige støttebehov samt tosprogede elever. Det gælder også andre elever, kursister og deltagere, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte.

§8 Ved tilrettelæggelsen, jf. § 7, kan undervisningen i et eller flere fag omlægges eller aflyses til fordel for undervisning i et eller flere andre fag, jf. dog stk. 2, hvis omlægningen eller aflysningen samlet set er forsvarlig i forhold til eleverne, kursisterne og deltagerne, herunder henset til elevernes, kursisternes eller deltagernes standpunkt i det eller de pågældende fag.

Stk. 2 Skolen eller institutionen kan ikke fuldt ud omlægge undervisningen i et fag efter stk. 1 til fordel for undervisningen i andre fag, hvis eleven, kursisten eller deltageren skal afslutte undervisningen i faget i skoleåret 2020/21 eller senest den 1. oktober 2021 og dennes standpunkt eller prøvekarakter eller begge dele har betydning for et prøve- eller eksamensresultat for eleven, kursisten eller deltageren.

§9 Beslutning og information og offentliggørelse af beslutning om omlagt undervisning med fravigelse af lovgivningen
Skolens eller institutionens leder træffer under ansvar over for kommunalbestyrelsen eller den ansvarlige bestyrelse beslutning om at iværksætte en omlægning af undervisningen eller om forlængelse af varigheden af en sådan omlægning, jf. § 3. Lederen informerer straks kommunalbestyrelsen eller den ansvarlige bestyrelse om en beslutning efter 1. pkt.

§10 Kommunalbestyrelsen, den ansvarlige bestyrelse eller lederen skal informere elever, kursister, deltagere, ansatte og i folkeskolen skolebestyrelsen om en beslutning efter § 9, inden beslutningen sættes i værk. Kommunalbestyrelsen, den ansvarlige bestyrelse eller lederen skal ligeledes offentliggøre en beslutning efter § 9 på skolens eller institutionens hjemmeside, inden den sættes i værk.

§11 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan af hensyn til elevernes, kursisternes eller deltagernes undervisning og uddannelse begrænse eller ophæve en beslutning efter § 9 med den virkning, at fravigelsen eller fravigelserne fra lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område, jf. § 4, ophæves eller begrænses øjeblikkeligt eller fra et tidspunkt, som styrelsen fastsætter.

§12 Tilskud m.v.
Tilskud, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet yder til skoler og institutioner efter de almindeligt gældende tilskudsbestemmelser i lovgivningen, berøres ikke af, at skoler og institutioner omlægger undervisningen efter reglerne i §§ 3-9, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 De særlige tilskudsregler for fjernundervisning finder tilsvarende anvendelse for fjernundervisning som led i omlagt undervisning.

§13 Retten til ydelser til elever, kursister, deltagere og arbejdsgivere efter Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning berøres ikke af, at undervisningen omlægges efter reglerne i §§ 3-9.

§14 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. marts 2021.

profile photo
Profilside