14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 368 af 04. april 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

I medfør af § 1, stk. 2, § 5, stk. 3, og §§ 21 a – 21 b, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020 og lov nr. 359 af 4. april 2020, og efter forhandling med justitsministeren, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Bemyndigelse
Styrelsen for Patientsikkerhed bemyndiges til at varetage beføjelserne nævnt i § 5, stk. 1 og 2, og til at varetage forpligtelsen til at yde vejledning efter § 20 i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

§2 Undersøgelse
Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, at lade sig undersøge af en sundhedsperson, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. Styrelsen for Patientsikkerhed kan på tilsvarende vis påbyde enhver, der lider af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), eller som formodes at kunne være smittet med Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), at lade sig undersøge.

Stk. 2 Efterkommes påbuddet ikke, kan den pågældende om nødvendigt ved politiets hjælp og under anvendelse af den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed fremstilles for en sundhedsperson til undersøgelse.

Stk. 3 Ved sundhedspersoner forstås personer, der er autoriserede i henhold til særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses ansvar, jf. § 6, stk. 1, i sundhedsloven.

§3 Indlæggelse
Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, at lade sig indlægge på et sygehus eller i anden egnet facilitet, jf. § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. Styrelsen for Patientsikkerhed kan på tilsvarende vis påbyde enhver, der lider af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), eller som formodes at kunne være smittet med Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), at lade sig indlægge.

Stk. 2 Efterkommes påbuddet ikke, kan den pågældende om nødvendigt ved politiets hjælp og under anvendelse af den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed tvangsindlægges på et sygehus eller i anden egnet facilitet.

Stk. 3 Regionsrådet anviser et sygehus eller anden egnet facilitet.

§4 Isolation
Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, at lade sig isolere i en egnet facilitet, jf. § 5, stk. 1, nr. 3, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. Styrelsen for Patientsikkerhed kan på tilsvarende vis påbyde enhver, der lider af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), eller som formodes at kunne være smittet med Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), at lade sig isolere.

Stk. 2 Efterkommes påbuddet ikke, kan politiet om nødvendigt og under anvendelse af den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed yde bistand til isolation af den pågældende.

Stk. 3 Styrelsen for Patientsikkerhed anviser i samråd med regionsrådet en egnet facilitet.

§5 Tvangsmæssig behandling
Styrelsen for Patientsikkerhed kan iværksætte tvangsmæssig behandling af en person, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, jf. § 5, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. Styrelsen for Patientsikkerhed kan på tilsvarende vis påbyde enhver, der lider af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), eller som formodes at kunne være smittet med Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), at lade sig tvangsmæssigt behandle.

Stk. 2 Politiet kan om nødvendigt og under anvendelse af den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed yde bistand til gennemførelsen af den tvangsmæssige behandling.

§6 Videregivelse af journaloplysninger m.v.
Myndigheder, institutioner og sundhedspersoner er forpligtet til efter anmodning at meddele Styrelsen for Patientsikkerhed enhver oplysning, herunder oplysninger fra patientjournaler, til brug for Styrelsen for Patientsikkerheds beslutning om påbud efter § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, eller § 4, stk. 1, eller beslutning om iværksættelse af tvangsmæssig behandling efter § 5.

§7 Vejledningspligt
Har et påbud efter § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, eller § 4, stk. 1, eller en beslutning om iværksættelse af tvangsmæssig behandling efter § 5 karakter af frihedsberøvelse, skal Styrelsen for Patientsikkerhed give personen omfattet heraf vejledning om adgang til domstolsprøvelse efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a.

§8 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. april 2020 kl. 10.00.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 214 af 17. marts 2020 om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) ophæves.

profile photo
Profilside