14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om undersøgelse af person samt anvendelse af magt og håndjern i forbindelse med kriminalforsorgens transport af visse domfældte og arrestanter

Bekendtgørelse nr. 180 af 31. januar 2022

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om undersøgelse af person samt anvendelse af magt og håndjern i forbindelse med kriminalforsorgens transport af visse domfældte og arrestanter

I medfør af § 765, stk. 7, § 777, stk. 2, og § 811, stk. 3, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. september 2021, og § 73 a, stk. 2, i straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1851 af 20. september 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. februar 2022

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.
Denne bekendtgørelse finder anvendelse for personer, som er

§2 Kriminalforsorgens personale kan i forbindelse med transport, der forestås af kriminalforsorgen, undersøge, hvilke effekter en person, der er nævnt i § 1, har i sin besiddelse på sin person efter straffuldbyrdelseslovens § 60, stk. 1. Betingelserne i straffuldbyrdelseslovens § 60, stk. 4-6 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Kriminalforsorgens personale kan træffe bestemmelse om tilbageholdelse af effekter, der i forbindelse med undersøgelse efter stk. 1 findes i den pågældendes besiddelse, hvis det skønnes påkrævet af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn.

Stk. 3 Kriminalforsorgens personale kan i forbindelse med transport, der forestås af kriminalforsorgen, anvende magt efter straffuldbyrdelseslovens § 62 og håndjern efter straffuldbyrdelseslovens § 65 over for de personer, der er nævnt i § 1. Bestemmelsen i straffuldbyrdelseslovens § 65 a, stk. 1, om anvendelse af håndjern ved enkeltstående fravær fra institutionen finder også anvendelse på de personer, der er nævnt i § 1, nr. 1-4, uanset at der ikke er tale om anbringelse i lukket institution.

Stk. 4 Administrative regler fastsat i henhold til straffuldbyrdelseslovens § 60, stk. 11, § 62, stk. 5§ 65, stk. 4, og § 65 a, stk. 4, finder med de fornødne tillempelser tilsvarende anvendelse i de i stk. 1-3 nævnte situationer.

§3 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. februar 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 481 af 29. april 2019 om undersøgelse af person samt anvendelse af magt og håndjern i forbindelse med kriminalforsorgens transport af visse domfældte og arrestanter ophæves.

profile photo
Profilside