Bekendtgørelse om undersøgelse af person samt anvendelse af magt og håndjern i forbindelse med kriminalforsorgens transport af visse domfældte og arrestanter

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 180 af 31. januar 2022

I medfør af § 765, stk. 7, § 777, stk. 2, og § 811, stk. 3, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. september 2021, og § 73 a, stk. 2, i straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1851 af 20. september 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse for personer, som er

§ 2

Kriminalforsorgens personale kan i forbindelse med transport, der forestås af kriminalforsorgen, undersøge, hvilke effekter en person, der er nævnt i § 1, har i sin besiddelse på sin person efter straffuldbyrdelseslovens § 60, stk. 1. Betingelserne i straffuldbyrdelseslovens § 60, stk. 4-6 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Kriminalforsorgens personale kan træffe bestemmelse om tilbageholdelse af effekter, der i forbindelse med undersøgelse efter stk. 1 findes i den pågældendes besiddelse, hvis det skønnes påkrævet af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn.

Stk. 3 Kriminalforsorgens personale kan i forbindelse med transport, der forestås af kriminalforsorgen, anvende magt efter straffuldbyrdelseslovens § 62 og håndjern efter straffuldbyrdelseslovens § 65 over for de personer, der er nævnt i § 1. Bestemmelsen i straffuldbyrdelseslovens § 65 a, stk. 1, om anvendelse af håndjern ved enkeltstående fravær fra institutionen finder også anvendelse på de personer, der er nævnt i § 1, nr. 1-4, uanset at der ikke er tale om anbringelse i lukket institution.

Stk. 4 Administrative regler fastsat i henhold til straffuldbyrdelseslovens § 60, stk. 11, § 62, stk. 5§ 65, stk. 4, og § 65 a, stk. 4, finder med de fornødne tillempelser tilsvarende anvendelse i de i stk. 1-3 nævnte situationer.

Ikrafttræden
§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. februar 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 481 af 29. april 2019 om undersøgelse af person samt anvendelse af magt og håndjern i forbindelse med kriminalforsorgens transport af visse domfældte og arrestanter ophæves.