Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1651 af 03. august 2021

I medfør af § 153, stk. 3, 1. pkt., i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1548 af 1. juli 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Følgende personer har underretningspligt over for kommunen efter stk. 2:

Stk. 2 Underretningspligten foreligger, når personerne under udøvelsen af deres erhverv får kendskab til eller grund til at antage,

  • 1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter kapitel 11 i lov om social service,

  • 2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter kapitel 11 i lov om social service på grund af de vordende forældres forhold,

  • 3) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller

  • 4) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. august 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1466 af 16. december 2010 om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service ophæves.