Bekendtgørelse om underretning af kommunen om afhøringer af sigtede under 18 år

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 803 af 28. juni 2010

I henhold til § 752, stk. 2, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1053 af 29. oktober 2009, og efter bemyndigelse fra justitsministeren fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Politiet underretter kommunen om sagen, når en sigtet under 18 år skal afhøres, og sigtelsen angår

  • 1) overtrædelse af borgerlig straffelov, eller

  • 2) forhold, der efter loven kan medføre frihedsstraf.

Stk. 2 Underretning kan dog undlades om afhøringer, der foretages i direkte forbindelse med, at sigtede af politiet træffes under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af et strafbart forhold, for hvilket der ikke bliver spørgsmål om højere straf end bøde.

§ 2

Underretningen sker til den kommune, hvor sigtede bor. Er bopælskommunen ikke oplyst, eller kan der på grund af afstanden ikke gives møde herfra, underrettes den stedlige kommune.

Stk. 2 Hvis den i § 1 nævnte underretning ikke er sket skriftligt, skal der efterfølgende tillige ske skriftlig underretning af kommunen.

§ 3

En repræsentant fra kommunen skal så vidt muligt have adgang til at overvære afhøringer som nævnt i § 1, der foretages af politiet eller i retten.

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2010.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 786 af 21. september 1992 om underretning af kommunalbestyrelsen om afhøringer af sigtede under 18 år ophæves.