14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om udstedelse af administrative bødeforelæg for visse overtrædelser af anmeldepligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Bekendtgørelse nr. 2165 af 21. december 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om udstedelse af administrative bødeforelæg for visse overtrædelser af anmeldepligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

I medfør af § 7 a, stk. 6, og § 10 d, stk. 1, i lov om udstationering af lønmodtagere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1144 af 14. september 2018, som ændret ved lov nr. 1939 af 15. december 2020, og efter forhandling med justitsministeren, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 06. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

§1 Bekendtgørelsen omfatter de sager om overtrædelse af udstationeringsloven, der kan afgøres uden retssag ved vedtagelse af et administrativt bødeforelæg.

§2 En sag kan søges afgjort ved administrativt bødeforelæg, hvis overtrædelsen er klar og ukompliceret, og sagen ikke kan forventes at medføre højere straf end bøde.

Stk. 2 Har sagen ikke den fornødne klare og ukomplicerede karakter til, at sagen kan afgøres ved administrativt bødeforelæg, indgiver Arbejdstilsynet i stedet politianmeldelse.

Stk. 3 Arbejdstilsynet indgiver endvidere politianmeldelse, hvis modtageren ikke ved sin vedtagelse accepterer at lade sagen afgøre ved administrativt bødeforelæg.

§3 Sager der kan afgøres ved administrativt bødeforelæg
Arbejdstilsynet kan udstede administrative bødeforelæg til udenlandske virksomheder, som overtræder lovens følgende bestemmelser:

Stk. 2 Administrative bødeforelæg kan anvendes ved ovennævnte overtrædelser, uanset om overtrædelsen er begået af en fysisk person eller af en juridisk person, jf. straffelovens 5. kapitel, jf. § 10 c i lov om udstationering af lønmodtagere.

§4 Retssikkerhedsprincipper
Reglerne i retsplejelovens § 834, stk. 1, nr. 2 og 3, og stk. 2, om krav til indholdet af et anklageskrift og reglerne i retsplejeloven om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg.

§5 Bødens vedtagelse og betaling m.v.
Vedtages bødeforelægget, bortfalder videre forfølgning. Vedtagelsen har samme virkning som en dom.

Stk. 2 Vedtagelse sker ved at underskrive en blanket, der er vedlagt bødeforelægget, og indsende denne til Arbejdstilsynet, eller ved betaling.

Stk. 3 Betaling af bøden kan ske ved indbetaling af beløbet på det oplyste kontonummer.

Stk. 4 Vedtagelse af bøden er ikke betinget af betaling.

§6 Når bøden er vedtaget, er bøden tillagt udpantningsret i medfør af § 11 i lov nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Kapitel 2

Ikrafttræden

§7 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 135 af 31. januar 2017 om udstedelse af administrative bødeforelæg for visse overtrædelser af anmeldepligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) ophæves.

profile photo
Profilside