Bekendtgørelse om udpegning og udskrivning af befordringsmidler til det militære forsvar og civilforsvaret

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 863 af 23. oktober 1992

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Udpegning
§ 1

Udpegning af motorkøretøjer (personbiler, lastbiler, varevogne, busser, påhængsvogne, sættevogne, traktorer, motorcykler mv.) til det militære forsvar og civilforsvaret foretages af Motorudskrivningstjenesten ved Hærens Materielkommando.

Stk. 2 Udpegningen sker på baggrund af oplysninger overført fra Centralregistret for Motorkøretøjer til forsvarets motorudskrivningsregister.

Stk. 3 . Motorudskrivningstjenesten fordeler de udpegede motorkøretøjer mellem det militære forsvar og civilforsvaret.

Stk. 4 Antallet, der udpeges, kan være ca. 15% større end det antal, der skal bruges.

Stk. 5 Udpegning af lastbiler, varevogne, busser, påhængsvogne, sættevogne, traktorer og lignende finder sted i fredstid. De udpegede køretøjer kan synes af den udpegende myndighed.

Stk. 6 Udpegning af personbiler og motorcykler finder først sted i tilfælde af krig eller krise.

§ 2

Udpegning af luftfartøjer til det militære forsvar og civilforsvaret foretages af Flyvertaktisk Kommando efter forhandling med Trafikministeriet og Civilforsvarsstyrelsen.

Stk. 2 Udpegningen sker på baggrund af oplysninger i luftfartøjsregistre.

Stk. 3 Flyvertaktisk Kommando fordeler de udpegede luftfartøjer mellem det militære forsvar og civilforsvaret.

Stk. 4 Udpegning af luftfartøjer finder sted i fredstid. De udpegede luftfartøjer kan synes af den udpegende myndighed.

§ 3

Udpegning af flydende materiel til det militære forsvar og civilforsvaret foretages af Søværnets Operative Kommando efter forhandling med Søfartsstyrelsen og Civilforsvarsstyrelsen.

Stk. 2 Udpegning sker på baggrund af oplysninger i skibsregistre og fartøjsfortegnelser.

Stk. 3 Søværnets Operative Kommando fordeler de udpegede fartøjer mellem det militære forsvar og civilforsvaret.

Stk. 4 Udpegning af flydende materiel finder sted i fredstid. Det udpegede flydende materiel kan synes af den udpegende myndighed.

§ 4

Ejere af udpegede befordringsmidler (motorkøretøjer, luftfartøjer og flydende materiel mv.) får skriftlig besked, såfremt deres befordringsmiddel er blevet udpeget.

Kapitel 2 Udskrivning
§ 5

Udskrivning (ekspropriation) af befordringsmidler kan ske til eje eller til brug.

Stk. 2 Udskrivning finder sted i tilfælde af krig eller krise samt ved mønstringer og øvelser af særlig art.

Stk. 3 Indkaldelse og udskrivning foretages af den enkelte modtagende enhed ved det militære forsvar eller civilforsvaret.

Kapitel 3 Fritagelse
§ 6

Dronningen, medlemmer af det kongelige hus og fremmede regerende kongehuse eller lignende, fremmede magters repræsentanter i Danmark, for så vidt disse nyder eksterritorialrettigheder, er fritaget for at stille befordringsmidler til rådighed for det militære forsvar og civilforsvaret.

Stk. 2 Fritaget for at stille befordringsmidler til rådighed er endvidere:

  • 1) politi og brandvæsen.

  • 2) Statslige-, kommunale- og private institutioner, hvis virksomhed må anses for nødvendig for at opretholde vigtige samfundsfunktioner under krise eller krig.

    Til disse funktioner henregnes ud over opretholdelse af regeringens funktioner og den statslige og kommunale forvaltning bl.a. energiforsyning, vandforsyning og renovation, kommunikations- og transportvirksomhed, social- og sundhedsvæsen, redningskorps, produktions- og forsyningsvirksomhed mv.

  • 3) Private personer for såvidt de pågældende personer af de i 1) eller 2) nævnte myndigheder eller private institutioner er inddraget i videreførelse af vitale samfundsfunktioner, og det pågældende befordringsmiddel er en forudsætning for udøvelse af funktionen.

Stk. 3 Såfremt der er behov for befordringsmidler af en ganske speciel art, er institutionerne og personerne, som er nævnt i stk. 2 1) og 3), dog forpligtet til at stille disse til rådighed.

Kapitel 4 Erstatning
§ 7

Erstatning for motorkøretøjer, der er udskrevet til eje, ydes med udgangspunkt i genanskaffelsesværdien.

Stk. 2 Erstatningens størrelse fastsættes efter principperne i § 37 i Forsikringsaftaleloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986.

Stk. 3 Erstatningsværdien fastsættes af den modtagende myndighed i forbindelse med udskrivningen.

Stk. 4 Ved udskrivningen skal ejeren fremkomme med skøn over eller dokumentation for motorkøretøjets genanskaffelsesværdi.

§ 8

Erstatning for luftfartøjer, der er udskrevet til eje, fastsættes med udgangspunkt i luftfartøjets kaskoforsikringsværdi.

Stk. 2 Ved udskrivningen skal ejeren oplyse luftfartøjets kaskoforsikringsværdi.

§ 9

Erstatning for flydende materiel, der er udskrevet til eje, fastsættes med udgangspunkt i betingelserne for krigsforsikring for danske skibe.

Stk. 2 Ved udskrivningen skal ejeren oplyse det flydende materiels krigsforsikringsværdi.

§ 10

Ved udskrivning til eje skal ejeren til den modtagende myndighed give oplysning om eventuelt pant i eller andre trediemandsrettigheder over befordingsmidlet.

§ 11

Erstatninger efter §§ 7-9 udbetales i umiddelbar forbindelse med udskrivning af befordringsmidlet til eje.

Stk. 2 Erstatning udbetales af den modtagende myndighed normalt til den, der i respektive registre over befordringsmidler er opført som ejer.

Stk. 3 Er der pant i befordringsmidlet, og er fornøden sikringsakt iagttaget, fyldestgøres panthaveren af den modtagende myndighed.

Stk. 4 Er der usikkerhed om, hvorvidt der er pant i det udskrevne befordringsmiddel, om pantets størrelse, panthavers identitet o.lign., kan den modtagende myndighed helt eller delvist deponere den beregnede erstatning efter reglerne i lov nr. 29 af 16. februar 1932 om skyldners ret til at frigøre sig ved deponering.

§ 12

Erstatning for befordringsmidler, der er udskrevet til brug, ydes for afsavn og slid.

Stk. 2 Erstatning for afsavn fastsættes skønsmæssigt af den modtagende myndighed.

Stk. 3 Erstatning for slid på motorkøretøjer ydes med udgangspunkt i en kilometertakst, der fastsættes af Forsvarsministeren.

Stk. 4 Erstatning for slid på luftfartøjer og flydende materiel fastsættes skønsmæssigt af den modtagende myndighed.

Stk. 5 Erstatning efter stk. 2.-4., herunder en eventuel forrentning af erstatningskravet, udbetales normalt ved tilbagelevering af befordringsmidlet. Der kan dog på begæring ved udskrivning udbetales et skønsmæssigt ansat beløb i forskud.

Stk. 6 Såfremt der fremsættes skriftlig begæring herom, kan der a conto for hver 2 måneders brug af det udskrevne befordringsmiddel udbetales et skønsmæssigt ansat beløb for afsavn og slid.

Stk. 7 Såfremt befordringsmidlet efter anvendelse leveres tilbage i beskadiget stand, ydes der yderligere erstatning for værdiforringelsen. Bliver befordringsmidlet totalskadet, ydes erstatning efter §§ 7-9 med fradrag af eventuel allerede ydet erstatning for slid.

§ 13

Såfremt der ved udskrivning af et befordringsmiddel til eje eller brug sker indgriben i trediemands brugsret (leasing, leje eller lignende) kan erstatning ydes, såfremt denne kan dokumentere et tab.

§ 14

Opnås ikke enighed om erstatningens størrelse kan spørgsmålet indbringes for et nævn, nedsat af Forsvarsministeren.

Stk. 2 Nævnet nedsættes, når udskrivning af befordringsmidler påbegyndes.

Stk. 3 Nævnets formand og medlemmer samt supplanter skal være udnævnt i fredstid.

Stk. 4 Nævnet kan med Forsvarsministerens godkendelse antage sekretærhjælp.

Stk. 5 Til nævnets medlemmer og eventuel sekretærhjælp ydes vederlag som til medlemmer mv. af taksations- og overtaksationskommissioner, der er nedsat i medfør af lov om offentlige veje. Vederlaget afholdes ligeligt fordelt mellem Forsvarsministeriet og Indenrigsministeriet.

Kapitel 5 Straf
§ 15

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde eller hæfte den, der afgiver urigtige oplysninger efter § 7 stk. 4, § 8 stk. 2, § 9 stk. 2 og § 10.

Stk. 2 Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Kapitel 5 Ikrafttræden
§ 16

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 1992.