14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Kapitel 3

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1392 af 30. November 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Kapitel 3

Etablering som fagligt ansvarlig

§12 Den, der ønsker at etablere sig som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet eller kloakområdet i Danmark, skal vedlægge følgende dokumentation ved indgivelse af ansøgning til Sikkerhedsstyrelsen om at blive godkendt som fagligt ansvarlig inden for et af disse områder:

 • 1) Bevis for ansøgerens nationalitet.

 • 2) Kopi af eventuelle kursus- eller uddannelsesbeviser, som giver adgang til at udøve erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet eller kloakområdet, eller andre relevante kursus- eller uddannelsesbeviser.

 • 3) Attestation for ansøgerens eventuelle erhvervserfaring som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet eller kloakområdet eller tilsvarende erhverv, herunder hvis ansøgeren har udøvet et sådant erhverv i mindst 1 år på fuldtidsbasis eller i en tilsvarende samlet varighed på deltidsbasis i løbet af de forudgående 10 år i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande, hvor erhvervet som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet eller kloakområdet eller uddannelsen til det pågældende erhverv ikke er lovreguleret, jf. dog 15, stk. 1, som følger af artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, bevis for erhvervsudøvelsen.

 • 4) Attestation for, at det ikke forbydes ansøgeren at udøve erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet eller kloakområdet eller tilsvarende erhverv i hjemlandet eller i det land, hvorfra ansøgeren kommer, heller ikke midlertidigt.

 • 5) Attestation for, at ansøgeren ikke i stilling eller erhverv i øvrigt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at erhvervet ikke vil blive udøvet på forsvarlig måde.

 • 6) Attestation for, at ansøgeren er myndig, ikke er under værgemål og har rådighed over sit bo.

Stk. 2 Dokumentation omfattet af stk. 1, nr. 4-6, skal ved fremlæggelsen være udstedt inden for de seneste 3 måneder.

Stk. 3 Ansøgning og dokumentation efter stk. 1 kan fremsendes elektronisk via kvikskranken.

Stk. 4 Sikkerhedsstyrelsen opkræver et gebyr i forbindelse med ansøgning om godkendelse som fagligt ansvarlig, jf. stk. 1. Gebyret fastsættes, så der sikres balance mellem gebyrindtægter og omkostninger ved Sikkerhedsstyrelsens administration af ordningen, og offentliggøres på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

§13 Sikkerhedsstyrelsen bekræfter modtagelse af ansøgning om godkendelse som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet eller kloakområdet inden for 1 måned fra modtagelsen og oplyser ansøgeren om eventuelt manglende dokumentation.

Stk. 2 Ansøgeren kan fremsende dokumentation elektronisk via kvikskranken.

§14 Sikkerhedsstyrelsen kan i tilfælde af begrundet tvivl kræve en bekræftelse af ægtheden af certifikater og uddannelsesbeviser, jf. § 12, stk. 1, nr. 2, hos de kompetente myndigheder i det land, hvor certifikaterne eller uddannelsesbeviserne er udstedt.

Stk. 2 Hvis et uddannelsesbevis, som er udstedt af en kompetent myndighed i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande, omfatter uddannelse, der helt eller delvist er taget på en uddannelsesinstitution, der er lovligt etableret i et andet land, kan Sikkerhedsstyrelsen i tilfælde af begrundet tvivl sammen med den kompetente myndighed i udstedelseslandet kontrollere følgende:

 • 1) Om uddannelsesforløbet ved den pågældende uddannelsesinstitution er formelt attesteret af den uddannelsesinstitution, der er etableret i udstedelseslandet.

 • 2) Om det udstedte uddannelsesbevis er det samme som det, der ville være udstedt, hvis uddannelsesforløbet var fulgt i sin helhed i udstedelseslandet.

 • 3) Om uddannelsesbeviset giver samme erhvervsrettigheder i udstedelseslandet.

§15 Sikkerhedsstyrelsen meddeler godkendelse som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet eller kloakområdet, jf. lovens § 14, stk. 1, jf. stk. 3, til en ansøger, der ønsker at etablere sig i Danmark som fagligt ansvarlig i en autoriseret virksomhed eller i en virksomhed med virksomhedsgodkendelse på gasområdet, jf. § 3, og for hvem der foreligger fuldstændig dokumentation efter § 12, stk. 1, som herunder dokumenterer, at den pågældende har udøvet virksomhed som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet eller kloakområdet eller tilsvarende erhverv i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande

 • 1) i 6 på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, jf. dog stk. 2,

 • 2) i 3 på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, efter forudgående uddannelse inden for det pågældende erhverv på mindst 3 år, afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende,

 • 3) i 4 på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, efter forudgående erhvervsuddannelse inden for det pågældende erhverv på mindst 2 år, afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende,

 • 4) i 3 på hinanden følgende år som selvstændig og i mindst 5 år som arbejdstager inden for det pågældende erhverv, jf. dog stk. 2, eller

 • 5) i 5 på hinanden følgende år i en ledende stilling, heraf mindst 3 år med tekniske opgaver og med ansvar for mindst en afdeling af virksomheden, hvis den pågældende har gennemgået en erhvervsuddannelse på mindst 3 år inden for det pågældende erhverv, afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende.

Stk. 2 Udøvelse af virksomheden, som omhandlet i stk. 1, nr. 1 og 4, må ikke være ophørt mere end 10 år forud for den dato, hvor ansøgning og fuldstændig dokumentation er indgivet, jf. § 12.

§16 Sikkerhedsstyrelsen meddeler godkendelse som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet eller kloakområdet, jf. lovens § 14, stk. 1, jf. stk. 3, til en ansøger, der uden at opfylde betingelserne i § 15 ønsker at etablere sig i Danmark som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet eller kloakområdet, og for hvem der foreligger fuldstændig dokumentation efter § 12, som herunder dokumenterer, at den pågældende har

 • 1) et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser, som i et land, som anført i § 1, stk. 1, er foreskrevet som betingelse for at få adgang til udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet eller kloakområdet eller tilsvarende erhverv, jf. stk. 2,

 • 2) udøvet det pågældende erhverv i mindst 1 år på fuldtidsbasis eller i en tilsvarende samlet varighed på deltidsbasis i løbet af de forudgående 10 år i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande, hvor erhvervet som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet eller kloakområdet eller uddannelsen til erhvervet ikke er lovreguleret, og hvis ansøgeren er i besiddelse af et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser inden for erhvervet, jf. stk. 2, eller

 • 3) et eller flere uddannelsesbeviser udstedt som bevis for lovreguleret uddannelse rettet mod udøvelse af det pågældende erhverv, jf. stk. 2, jf. dog § 17.

Stk. 2 Kursus- eller uddannelsesbeviser, jf. stk. 1, skal opfylde betingelserne i § 20, stk. 1-2, jf. § 21, § 22, § 23, stk. 1-2, § 24 eller § 29.

§17 Sikkerhedsstyrelsen kan kræve, at en ansøger, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet eller kloakområdet ønskes anerkendt på baggrund af de i § 16 nævnte forhold, som betingelse for at opnå godkendelse som fagligt ansvarlig i Danmark enten gennemgår en prøvetid på op til 3 år eller består en egnethedsprøve, som anført i § 6, stk. 2 og 4-5, efter eget valg, jf. dog stk. 2 og 4.

Stk. 2 Stk. 1 anvendes under overholdelse af proportionalitetsprincippet.

Stk. 3 Der kan kun kræves prøvetid eller egnethedsprøve hvis

 • 1) den uddannelse, ansøgeren har fået, omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af det uddannelsesbevis, som kræves i Danmark, eller

 • 2) erhvervet som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet eller kloakområdet i Danmark omfatter en eller flere former for lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed, som ikke forekommer i det tilsvarende erhverv i ansøgerens hjemland, og dermed ikke kan anses for sammenlignelig virksomhed, og hvis forskellen er karakteriseret ved en særlig uddannelse, som kræves i Danmark, og som omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af det af ansøgeren fremlagte kursus- eller uddannelsesbevis.

Stk. 4 Sikkerhedsstyrelsen skal forud for beslutning om egnethedsprøve kontrollere, om anmelderen over for Sikkerhedsstyrelsen kan bevise, at vedkommende gennem den relevante erhvervserfaring eller livslang læring, som er formelt attesteret af et relevant organ, har erhvervet den manglende viden og kompetence. Kontrollen udføres ikke, hvis anmelderen opfylder kravene som angivet i § 15.

Stk. 5 Sikkerhedsstyrelsen sikrer, at ansøgeren har mulighed for at aflægge egnethedsprøven senest 6 måneder efter afgørelsen om at underlægge ansøgeren en egnethedsprøve.

§18 Sikkerhedsstyrelsen træffer afgørelse, jf. § 15 eller § 16, senest 3 måneder efter modtagelse af ansøgning om godkendelse som fagligt ansvarlig og fuldstændig dokumentation, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 I tilfælde af vanskeligheder, der kan betyde forsinkelser, kan fristen i stk. 1 forlænges med 1 måned.

Stk. 3 Den, der er meddelt godkendelse som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet, vand- og afløbsområdet, gasområdet eller kloakområdet, jf. stk. 1, udøver erhvervet under titlen "fagligt ansvarlig" med henblik på tilknytning til en autoriseret virksomhed, jf. § 3.

§19 Sikkerhedsstyrelsen kan i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen indhente de nødvendige oplysninger hos de kompetente myndigheder i hjemlandet, vedrørende de i § 12, stk. 1, nr. 4-6, nævnte forhold om den, der er meddelt godkendelse som fagligt ansvarlig i Danmark i medfør af § 15 eller § 16, eller som har ansøgt om en sådan godkendelse.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen kan i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen videregive oplysninger til de kompetente myndigheder i hjemlandet om samme forhold, som nævnt i stk. 1.

§20 Ansøgerens kursus- og uddannelsesbeviser, jf. § 16, skal være udstedt af en kompetent myndighed udpeget i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande i overensstemmelse med landets love eller administrative bestemmelser.

Stk. 2 Kursus- eller uddannelsesbeviser, jf. § 16, skal attestere, at ansøgeren er forberedt til at udøve erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet eller kloakområdet eller tilsvarende erhverv.

Stk. 3 Kursus- og uddannelsesbeviser, som er udstedt i et tredjeland, sidestilles med uddannelsesbeviser, som nævnt i stk. 1, hvis ansøgeren har erhvervserfaring af 3 års varighed med udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet eller kloakområdet eller tilsvarende erhverv i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande, som har anerkendt det pågældende bevis som forudsætning for udøvelse af et af de nævnte erhverv.

profile photo
Profilside