Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1391 af 30. november 2018

Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse for personer, der er statsborgere i et EU-land, i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, og som agter at udøve eller udøver erhverv som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet i Danmark.

Stk. 2 § 12 finder tilsvarende anvendelse for personer, der er statsborgere i et tredjeland, og som søger om at blive godkendt som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 3 Der kan gives delvis adgang til erhvervet i forbindelse med midlertidig og lejlighedsvis erhvervsudøvelse og ved etablering, jf. § 10 i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 4 For udøvelse af erhvervet som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet gælder i øvrigt kapitel 4 i bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

§ 2

I denne bekendtgørelse gælder definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked ("IMI-forordningen").

§ 3

Personer med udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer kan i Danmark udøve erhverv som fagligt ansvarlig i

 • 1) en elinstallatørvirksomhed,

 • 2) en boliginstallatørvirksomhed på elinstallationsområdet og

 • 3) en solcelleinstallatørvirksomhed.

Stk. 2 Udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig i en af de i stk. 1 nævnte virksomheder er betinget af virksomhedsautorisation, jf. lovens § 9, stk. 1, eller § 10, stk. 1.

Kapitel 2 Midlertidig og lejlighedsvis udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig i en autoriseret virksomhed
§ 4

Den, der midlertidigt eller lejlighedsvist agter at udøve erhverv i Danmark som fagligt ansvarlig i en af de virksomheder, der er nævnt i § 3, stk. 1, skal, inden erhvervsudøvelsen påbegyndes første gang, indgive skriftlig anmeldelse til Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 2 Med anmeldelse efter stk. 1 skal følgende dokumentation vedlægges:

 • 1) Oplysning om en eventuel forsikringsaftale eller andre former for personlig eller kollektiv beskyttelse i forbindelse med erhvervsansvar.

 • 2) Dokumentation for anmelderens statsborgerskab i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande.

 • 3) En attestation for, at anmelderen lovligt er etableret i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande, for dér at udøve virksomhed som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet eller tilsvarende erhverv, og at det på tidspunktet for attestationen ikke forbydes anmelderen at udøve dette erhverv, heller ikke midlertidigt.

 • 4) Bevis for anmelderens erhvervsmæssige kvalifikationer.

 • 5) Hvis erhvervet som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet eller uddannelsen til erhvervet ikke er lovreguleret i etableringslandet, og anmelderen ikke opfylder et af kravene i § 15, stk. 1, bevis for, at anmelderen har udøvet virksomhed som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet eller tilsvarende erhverv i mindst 1 år på fuldtidsbasis eller i en tilsvarende samlet varighed på deltidsbasis i løbet af de sidste 10 år forud for anmeldelsen efter stk. 1, jf. artikel 13, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 3 Tjenesteydere, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, kan via kvikskranken fremsende anmeldelse og dokumentation elektronisk.

§ 5

En anmelder, for hvem der foreligger fuldstændig dokumentation efter § 4, stk. 2, registreres af Sikkerhedsstyrelsen som godkendt fagligt ansvarlig med angivelse af personens fagområde med henblik på tilknytning til en udenlandsk virksomhed, der søger om eller har opnået virksomhedsautorisation, jf. dog § 6, stk. 1-2, og § 7, stk. 2.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen underretter anmelderen om registrering, jf. stk. 1, og bekræfter, at anmelderen midlertidigt og lejlighedsvist kan udøve erhverv i Danmark som fagligt ansvarlig i en autoriseret virksomhed som nævnt i stk. 1 i indtil 1 år fra indgivelse af anmeldelsen, jf. § 4, jf. dog § 6, stk. 1-2, og § 7, stk. 2.

Stk. 3 Hvis titlen som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet eller tilsvarende erhverv er lovreguleret i det land, som nævnt i § 1, stk. 1, hvor anmelderen er etableret, skal midlertidig eller lejlighedsvis udøvelse af erhvervet i Danmark foregå under den titel, der anvendes i etableringslandet, jf. dog § 7, stk. 2.

Stk. 4 Hvis titlen som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet eller tilsvarende erhverv ikke er lovreguleret i etableringslandet, skal det i forbindelse med udøvelse af erhvervet som fagligt ansvarlig i Danmark anføres, hvilket uddannelsesbevis anmelderen har, jf. dog § 7, stk. 2.

Stk. 5 Titlen, jf. stk. 3, eller angivelsen af uddannelsesbeviset, jf. stk. 4, skal anføres på etableringslandets officielle sprog eller et af etableringslandets officielle sprog, jf. dog § 7, stk. 2.

§ 6

Med henblik på at undgå alvorlig skade for tjenestemodtagernes sundhed eller sikkerhed kan Sikkerhedsstyrelsen kontrollere anmelderens erhvervsmæssige kvalifikationer, inden den pågældende første gang midlertidigt eller lejlighedsvist udøver erhverv som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet i Danmark.

Stk. 2 Hvis der er væsentlig forskel mellem anmelderens faglige kvalifikationer og den uddannelse, der kræves i Danmark i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v., skal den pågældende, der midlertidigt eller lejlighedsvist agter at udøve erhverv som fagligt ansvarlig i Danmark, over for Sikkerhedsstyrelsen bevise, at vedkommende har erhvervet den manglende viden eller kompetence. Sikkerhedsstyrelsen kan kræve, at anmelderen består en egnethedsprøve, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen skal forud for beslutning om egnethedsprøve kontrollere, om anmelderen over for Sikkerhedsstyrelsen kan bevise, at vedkommende gennem den relevante erhvervserfaring eller livslang læring, som er formelt attesteret af et relevant organ, har erhvervet den manglende viden og kompetence. Kontrollen udføres ikke, hvis anmelderen opfylder kravene som angivet i § 15.

Stk. 4 Sikkerhedsstyrelsen sikrer, at anmelderen har mulighed for at aflægge egnethedsprøven senest 6 måneder efter afgørelsen om at underlægge ansøgeren en egnethedsprøve. De nærmere krav til egnethedsprøven fastsættes af Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 5 Anmelderen kan pålægges et gebyr, jf. § 12 i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, for afholdelse af udgifter til gennemførelse af egnethedsprøve, jf. stk. 2, eller for deltagelse i supplerende uddannelse.

§ 7

En anmelder, for hvem der foreligger fuldstændig dokumentation efter § 4, stk. 2, og hvis erhvervsmæssige kvalifikationer kan bekræftes af Sikkerhedsstyrelsen på baggrund af gennemført kontrol eller egnethedsprøve efter § 6, stk. 1 eller 2, meddeles godkendelse som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet, jf. lovens § 14, stk. 1, jf. stk. 3.

Stk. 2 En anmelder, der er meddelt godkendelse som fagligt ansvarlig, jf. stk. 1, udøver erhvervet i Danmark under titlen "fagligt ansvarlig" og registreres af Sikkerhedsstyrelsen som godkendt fagligt ansvarlig med angivelse af personens fagområde med henblik på tilknytning til en autoriseret virksomhed.

§ 8

Sikkerhedsstyrelsen bekræfter modtagelse af anmeldelse og dokumentation, jf. § 4, inden 1 måned fra modtagelsen og underretter inden for samme frist anmelderen om, hvorvidt styrelsen agter at kontrollere vedkommendes erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. § 6, stk. 1, eller om resultatet af kontrollen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 I tilfælde af vanskeligheder, der kan betyde forsinkelser, meddeler Sikkerhedsstyrelsen inden 1 måned efter modtagelse af anmeldelse og dokumentation grunden til forsinkelsen, og hvornår en afgørelse kan forventes.

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen træffer afgørelse på baggrund af kontrol inden 2 måneder efter modtagelse af anmeldelse og fuldstændig dokumentation, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 Medfører resultatet af kontrollen krav om egnethedsprøve, jf. § 6, stk. 2, træffes afgørelse på baggrund af egnethedsprøven inden 1 måned efter, at krav om egnethedsprøve er meddelt anmelderen.

Stk. 5 Hvis Sikkerhedsstyrelsen ikke har givet svar inden for de i stk. 1-4 fastsatte frister, kan anmelderen udøve erhvervet som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet i Danmark midlertidigt og lejlighedsvist.

§ 9

Sikkerhedsstyrelsen kan indhente nødvendige oplysninger om de i § 4, stk. 2, nr. 3, nævnte forhold samt om, hvorvidt anmelderen i stilling eller erhverv i øvrigt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at erhvervet ikke vil blive udøvet på forsvarlig måde. Sikkerhedsstyrelsen kan endvidere indhente oplysninger vedrørende anmelderens uddannelsesforløb i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om der er væsentlige forskelle, som kan skade den offentlige sikkerhed eller sundhed.

Stk. 2 Oplysningerne kan i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen indhentes hos de kompetente myndigheder i det land, hvor anmelderen er etableret. I de tilfælde, hvor der er tale om en væsentlig ændring af situationen, som er godtgjort i dokumenterne, kan oplysningerne indhentes for hver gang, den pågældende udfører tjenesteydelser som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet i Danmark.

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen kan i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen videregive oplysninger til de kompetente myndigheder i de i § 1, stk. 1, nævnte lande til brug for behandling af klager over anmelderens udøvelse af erhvervet som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet eller tilsvarende erhverv.

§ 10

Anmelderen skal forny anmeldelsen en gang om året senest 1 år efter indgivelsen eller den seneste fornyelse, hvis personen ønsker at udøve erhverv som fagligt ansvarlig i en autoriseret virksomhed midlertidigt eller lejlighedsvist i løbet af det kommende år.

Stk. 2 Personen skal indgive fornyet dokumentation i forbindelse med fornyet anmeldelse, jf. § 4, stk. 2, i det omfang, der er sket væsentlige ændringer i forhold til den allerede fremlagte dokumentation.

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen bekræfter fornyelse af anmeldelsen efter stk. 1, hvis betingelserne som anført i § 5, stk. 1, fortsat er opfyldt.

§ 11

Hvis anmelderen ikke har kunnet dokumentere de nødvendige erhvervsmæssige kvalifikationer for udøvelse af erhvervet som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet i Danmark efter at have fået lejlighed hertil, jf. § 6, stk. 1 eller 2, kan Sikkerhedsstyrelsen forbyde anmelderen at udøve erhvervet, indtil anmelderen har bevist, at den pågældende har erhvervet de nødvendige erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 2 Hvis det på baggrund af nye oplysninger om de i § 9, stk. 1, eller § 10, stk. 2, omhandlede forhold konstateres, at betingelserne, jf. § 5, stk. 1, for udøvelse af erhvervet som fagligt ansvarlig i en autoriseret virksomhed ikke længere er opfyldt, kan Sikkerhedsstyrelsen forbyde anmelderen at udøve erhvervet i Danmark, indtil betingelserne igen er opfyldt.

Kapitel 3 Etablering som fagligt ansvarlig
§ 12

Den, der ønsker at etablere sig som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet i Danmark, skal vedlægge følgende dokumentation ved indgivelse af ansøgning til Sikkerhedsstyrelsen om at blive godkendt som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet:

 • 1) Bevis for ansøgerens nationalitet.

 • 2) Kopi af eventuelle kursus- eller uddannelsesbeviser, som giver adgang til at udøve erhverv som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet, eller andre relevante kursus- eller uddannelsesbeviser.

 • 3) Attestation for ansøgerens eventuelle erhvervserfaring som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet eller tilsvarende erhverv, herunder hvis ansøgeren har udøvet et sådant erhverv i mindst 1 år på fuldtidsbasis eller i en tilsvarende samlet varighed på deltidsbasis i løbet af de forudgående 10 år i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande, hvor erhvervet som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet eller uddannelsen til erhvervet ikke er lovreguleret, jf. dog 15, stk. 1, som følger af artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, bevis for erhvervsudøvelsen.

 • 4) Attestation for, at det ikke forbydes ansøgeren at udøve erhverv som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet eller tilsvarende erhverv i hjemlandet eller i det land, hvorfra ansøgeren kommer, heller ikke midlertidigt.

 • 5) Attestation for, at ansøgeren ikke i stilling eller erhverv i øvrigt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at erhvervet ikke vil blive udøvet på forsvarlig måde.

 • 6) Attestation for, at ansøgeren er myndig, ikke er under værgemål og har rådighed over sit bo.

Stk. 2 Dokumentation omfattet af stk. 1, nr. 4-6, skal ved fremlæggelsen være udstedt inden for de seneste 3 måneder.

Stk. 3 Ansøgning og dokumentation efter stk. 1 kan fremsendes elektronisk via kvikskranken.

Stk. 4 Sikkerhedsstyrelsen opkræver et gebyr i forbindelse med ansøgning om godkendelse som fagligt ansvarlig, jf. stk. 1. Gebyret fastsættes, så der sikres balance mellem gebyrindtægter og omkostninger ved Sikkerhedsstyrelsens administration af ordningen, og offentliggøres på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

§ 13

Sikkerhedsstyrelsen bekræfter modtagelse af ansøgning om godkendelse som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet inden for 1 måned fra modtagelsen og oplyser ansøgeren om eventuelt manglende dokumentation.

Stk. 2 Ansøgeren kan fremsende dokumentation elektronisk via kvikskranken.

§ 14

Sikkerhedsstyrelsen kan i tilfælde af begrundet tvivl kræve en bekræftelse af ægtheden af certifikater og uddannelsesbeviser, jf. § 12, stk. 1, nr. 2, hos de kompetente myndigheder i det land, hvor certifikaterne eller uddannelsesbeviserne er udstedt.

Stk. 2 Hvis et uddannelsesbevis, som er udstedt af en kompetent myndighed i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande, omfatter uddannelse, der helt eller delvist er taget på en uddannelsesinstitution, der er lovligt etableret i et andet land, kan Sikkerhedsstyrelsen i tilfælde af begrundet tvivl sammen med den kompetente myndighed i udstedelseslandet kontrollere følgende:

 • 1) Om uddannelsesforløbet ved den pågældende uddannelsesinstitution er formelt attesteret af den uddannelsesinstitution, der er etableret i udstedelseslandet.

 • 2) Om det udstedte uddannelsesbevis er det samme som det, der ville være udstedt, hvis uddannelsesforløbet var fulgt i sin helhed i udstedelseslandet.

 • 3) Om uddannelsesbeviset giver samme erhvervsrettigheder i udstedelseslandet.

§ 15

Sikkerhedsstyrelsen meddeler godkendelse som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet, jf. lovens § 14, stk. 1, jf. stk. 3, til en ansøger, der ønsker at etablere sig i Danmark som fagligt ansvarlig i en autoriseret virksomhed, jf. § 3, og for hvem der foreligger fuldstændig dokumentation efter § 12, stk. 1, som herunder dokumenterer, at den pågældende har udøvet virksomhed som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet eller tilsvarende erhverv i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande

 • 1) i 6 på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, jf. dog stk. 2,

 • 2) i 3 på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, efter forudgående uddannelse inden for det pågældende erhverv på mindst 3 år, afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende,

 • 3) i 4 på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, efter forudgående erhvervsuddannelse inden for det pågældende erhverv på mindst 2 år, afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende,

 • 4) i 3 på hinanden følgende år som selvstændig og i mindst 5 år som arbejdstager inden for det pågældende erhverv, jf. dog stk. 2, eller

 • 5) i 5 på hinanden følgende år i en ledende stilling, heraf mindst 3 år med tekniske opgaver og med ansvar for mindst en afdeling af virksomheden, hvis den pågældende har gennemgået en erhvervsuddannelse på mindst 3 år inden for det pågældende erhverv, afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende.

Stk. 2 Udøvelse af virksomheden, som omhandlet i stk. 1, nr. 1 og 4, må ikke være ophørt mere end 10 år forud for den dato, hvor ansøgning og fuldstændig dokumentation er indgivet, jf. § 12.

§ 16

Sikkerhedsstyrelsen meddeler godkendelse som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet, jf. lovens § 14, stk. 1, jf. stk. 3, til en ansøger, der uden at opfylde betingelserne i § 15 ønsker at etablere sig i Danmark som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet, og for hvem der foreligger fuldstændig dokumentation efter § 12, som herunder dokumenterer, at den pågældende har

 • 1) et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser, som i et land, som anført i § 1, stk. 1, er foreskrevet som betingelse for at få adgang til udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet eller tilsvarende erhverv, jf. stk. 2,

 • 2) udøvet det pågældende erhverv i mindst 1 år på fuldtidsbasis eller i en tilsvarende samlet varighed på deltidsbasis i løbet af de forudgående 10 år i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande, hvor erhvervet som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet eller uddannelsen til erhvervet ikke er lovreguleret, og hvis ansøgeren er i besiddelse af et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser inden for erhvervet, jf. stk. 2, eller

 • 3) et eller flere uddannelsesbeviser udstedt som bevis for lovreguleret uddannelse rettet mod udøvelse af det pågældende erhverv, jf. stk. 2, jf. dog § 17.

Stk. 2 Kursus- eller uddannelsesbeviser, jf. stk. 1, skal opfylde betingelserne i § 20, jf. § 21, § 22, stk. 1-2, eller § 23, stk. 1-2.

§ 17

Sikkerhedsstyrelsen kan kræve, at en ansøger, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet ønskes anerkendt på baggrund af de i § 16 nævnte forhold, som betingelse for at opnå godkendelse som fagligt ansvarlig i Danmark enten gennemgår en prøvetid på op til 3 år eller består en egnethedsprøve, som anført i § 6, stk. 2 og 4-5, efter eget valg, jf. dog stk. 2 og 4.

Stk. 2 Stk. 1 anvendes under overholdelse af proportionalitetsprincippet.

Stk. 3 Der kan kun kræves prøvetid eller egnethedsprøve hvis

 • 1) den uddannelse, ansøgeren har fået, omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af det uddannelsesbevis, som kræves i Danmark, eller

 • 2) erhvervet som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet i Danmark omfatter en eller flere former for lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed, som ikke forekommer i det tilsvarende erhverv i ansøgerens hjemland, og dermed ikke kan anses for sammenlignelig virksomhed, og hvis forskellen er karakteriseret ved en særlig uddannelse, som kræves i Danmark, og som omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af det af ansøgeren fremlagte kursus- eller uddannelsesbevis.

Stk. 4 Sikkerhedsstyrelsen skal forud for beslutning om egnethedsprøve kontrollere, om anmelderen over for Sikkerhedsstyrelsen kan bevise, at vedkommende gennem den relevante erhvervserfaring eller livslang læring, som er formelt attesteret af et relevant organ, har erhvervet den manglende viden og kompetence. Kontrollen udføres ikke, hvis anmelderen opfylder kravene som angivet i § 15.

Stk. 5 Sikkerhedsstyrelsen sikrer, at ansøgeren har mulighed for at aflægge egnethedsprøven senest 6 måneder efter afgørelsen om at underlægge ansøgeren en egnethedsprøve.

§ 18

Sikkerhedsstyrelsen træffer afgørelse, jf. §15 eller § 16, senest 3 måneder efter modtagelse af ansøgning om godkendelse som fagligt ansvarlig og fuldstændig dokumentation, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 I tilfælde af vanskeligheder, der kan betyde forsinkelser, kan fristen i stk. 1 forlænges med 1 måned.

Stk. 3 Den, der er meddelt godkendelse som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet, jf. stk. 1, udøver erhvervet under titlen "fagligt ansvarlig" med henblik på tilknytning til en autoriseret virksomhed, jf. § 3.

§ 19

Sikkerhedsstyrelsen kan i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen indhente de nødvendige oplysninger hos de kompetente myndigheder i hjemlandet, vedrørende de i § 12, stk. 1, nr. 4-6, nævnte forhold om den, der er meddelt godkendelse som fagligt ansvarlig i Danmark i medfør af § 15 eller § 16, eller som har ansøgt om en sådan godkendelse.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen kan i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen videregive oplysninger til de kompetente myndigheder i hjemlandet om samme forhold, som nævnt i stk. 1.

§ 20

Ansøgerens kursus- og uddannelsesbeviser, jf. § 16, skal være udstedt af en kompetent myndighed udpeget i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande i overensstemmelse med landets love eller administrative bestemmelser, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Kursus- eller uddannelsesbeviser, jf. § 16, skal attestere, at ansøgeren er forberedt til at udøve erhverv som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet eller tilsvarende erhverv.

Stk. 3 Kursus- og uddannelsesbeviser, som er udstedt i et tredjeland, sidestilles med uddannelsesbeviser, som nævnt i stk. 1, hvis ansøgeren har erhvervserfaring af 3 års varighed med udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet eller tilsvarende erhverv i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande, som har anerkendt det pågældende bevis som forudsætning for udøvelse af et af de nævnte erhverv.

Kapitel 4 Erhvervsmæssige kvalifikationer
§ 21

Ved ansøgning om etablering som fagligt ansvarlig i en virksomhed, der søger om eller har opnået autorisation som elinstallatørvirksomhed, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, skal ansøgerens kursus- og uddannelsesbeviser, jf. § 12, stk. 1, nr. 2, og § 15, stk. 1, nr. 5, attestere, at ansøgeren har modtaget undervisning på videregående niveau, som omfatter følgende fag eller discipliner:

 • 1) Elinstallationsteknik.

 • 2) Dimensionering af elektriske installationer, herunder tavleanlæg.

 • 3) Højspænding.

 • 4) Forsyningsteori.

 • 5) Kvalitetsledelse.

 • 6) Standardserien for elektriske installationer HD 60364.

Stk. 2 Kursus- eller uddannelsesbeviser, jf. § 16, skal attestere, at ansøgeren er forberedt til at udøve erhverv som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet eller tilsvarende erhverv.

Delautorisationsområdet elinstallationer i boliger
§ 22

Ved ansøgning om etablering som fagligt ansvarlig i en virksomhed, der søger om eller har opnået autorisation som boliginstallatørvirksomhed på elinstallationsområdet, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, skal ansøgerens kursus- og uddannelsesbeviser, jf. § 12, stk. 1, nr. 2, og § 15, stk. 1, nr. 5, attestere, at ansøgeren har modtaget undervisning på videregående niveau, som omfatter følgende fag eller discipliner relateret til delautorisationsområdet:

 • 1) Standardserien for elektriske installationer HD 60364.

 • 2) Installationsmateriel og komponenter.

 • 3) Dimensionering af elektriske installationer.

 • 4) Nettilslutning.

 • 5) Kvalitetsledelse.

 • 6) Sikker drift af samt arbejde på, med eller i nærheden af elektriske anlæg og installationer.

Stk. 2 Der henvises til § 8 og bilag 1, pkt. I, i bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v.

Stk. 3 Kursus- eller uddannelsesbeviser, jf. § 16, skal attestere, at ansøgeren er forberedt til at udøve erhverv som fagligt ansvarlig i en autoriseret boliginstallatørvirksomhed på elinstallationsområdet eller tilsvarende erhverv.

Delautorisationsområdet solcelleinstallationer
§ 23

Ved ansøgning om etablering som fagligt ansvarlig i en virksomhed, der søger om eller har opnået autorisation som solcelleinstallatør, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, skal ansøgerens kursus- og uddannelsesbeviser, jf. § 12, stk. 1, nr. 2, og § 15, stk. 1, nr. 5, attestere, at ansøgeren har modtaget undervisning på videregående niveau, som omfatter følgende fag eller discipliner relateret til delautorisationsområdet:

 • 1) Standardserien for elektriske installationer HD 60364.

 • 2) Installationsmateriel og komponenter.

 • 3) Dimensionering af elektriske installationer.

 • 4) Nettilslutning.

 • 5) Kvalitetsledelse.

 • 6) Sikker drift af samt arbejde på, med eller i nærheden af elektriske anlæg og installationer.

Stk. 2 Der henvises til § 9 og bilag 1, pkt. II, i bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v.

Stk. 3 Kursus- eller uddannelsesbeviser, jf. § 16, skal attestere, at ansøgeren er forberedt til at udøve erhverv som fagligt ansvarlig i en autoriseret solcelleinstallatørvirksomhed eller tilsvarende erhverv.

Kapitel 5 Klage
§ 24

Sikkerhedsstyrelsens afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Afslag på godkendelse som fagligt ansvarlig begrundet i, at ansøgeren i stilling eller erhverv i øvrigt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den autoriserede virksomhed, som den pågældende er tilknyttet, ikke vil blive drevet på forsvarlig måde, kan dog indbringes for Erhvervsankenævnet, jf. lovens § 35, stk. 2.

Kapitel 6 Straf
§ 25

Med bøde straffes den, der

 • 1) udøver erhverv som fagligt ansvarlig midlertidigt eller lejlighedsvist uden forudgående anmeldelse efter § 4, stk. 1-2,

 • 2) udøver erhverv som fagligt ansvarlig midlertidigt eller lejlighedsvist, uden at Sikkerhedsstyrelsen har bekræftet anmeldelsen, jf. § 5, stk. 2, eller har meddelt godkendelse, jf. § 7, stk. 1, og inden udløbet af de i § 9 fastsatte frister,

 • 3) i forbindelse med udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig anvender titler eller betegnelser i strid med § 5, stk. 3, 4 eller 5, § 7, stk. 2, eller 18, stk. 3,

 • 4) i strid med § 10, stk. 1, undlader at forny sin anmeldelse,

 • 5) i strid med § 10, stk. 2, undlader at indgive fornyet dokumentation i tilfælde af væsentlig ændring i forhold til den allerede fremlagte dokumentation, eller

 • 6) overtræder forbud meddelt efter § 11.

Kapitel 7 Ikrafttræden
§ 26

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 58 af 13. januar 2016 om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer ophæves.