Bekendtgørelse om udmøntning af kompensationsordning for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler som følge af Covid-19 § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 216 af 12. februar 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 551 af 29. marts 2021, bekendtgørelse nr. 1222 af 08. juni 2021 og bekendtgørelse nr. 19 af 07. januar 2023

§ 6

Slots- og Kulturstyrelsen fører primo 2022 kontrol over de udbetalte kompensationer.

Stk. 2 Der skal på Slots- og Kulturstyrelsens anmodning til brug for kontrol, jf. § 5, indsendes en kompensationsopgørelse, jf. § 7, for den tabte deltagerbetaling og for udgifter og indtægter, svarende til kompensationsperioden, jf. § 2.

Stk. 3 På baggrund af den indsendte dokumentation efter stk. 2, kan Slots- og Kulturstyrelsen foretage en efterregulering med det formål enten at supplere den udbetalte kompensation eller reducere den udbetalte kompensation.

Stk. 4 I tilfælde af en reduktion af den udbetalte kompensation, anmoder Slots- og Kulturstyrelsen om tilbagebetaling af den del af den udbetalte kompensation, som overstiger den berettigede kompensation.

Stk. 5 Slots- og Kulturstyrelsen kan endvidere kræve helt eller delvis tilbagebetaling af kompensation, såfremt kriterierne for tildelingen af kompensation ikke er opfyldt.